c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2018, številka 10 / letnik X.
 

Današnji tednik obravnava problematiko odpisa terjatev, ki jo večina družb opravi vsaj enkrat letno ob popisu sredstev in preveri, ali stanje izkazanih sredstev in obveznosti v bilanci stanja ustreza dejanskemu stanju. Kako ustrezno računovodsko in davčno obravnavati popravek oziroma odpis terjatev v tem primeru, izpostavljamo v osrednji rubriki.

Geodetska uprava v skladu z novelo Zakona o evidentiranju nepremični (ZEN-A), poziva vse lastnike nepremičnin, da čimprej uredijo podatke o svojih nepremičninah, saj določbe novele uvajajo dodatne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. Med zakonodajnimi novostmi predstavljamo še spremembe Zakona o izvršbi iz zavarovanju (ZIZ-L), ki med drugim omejuje izvršbe na nepremičnine.

Vabimo vas tudi k prijavi na novi razpisan spletni seminar - Kaj so pametne pogodbe?, ki bo 20. marca 2018.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
GURS: Poziv lastnikom k ureditvi podatkov o nepremičninah
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Računovodska in davčna obravnava odpisa terjatev    
Mojca Müller
   
Problematika odpisa terjatev je običajno izpostavljena ob koncu leta. Družbe, ki so ustanovljene v skladu z ZGD-1, so dolžne najmanj enkrat letno preveriti, ali stanje izkazanih sredstev in obveznosti v bilanci stanja ustreza dejanskemu stanju (54/4 ZGD-1). Družbe ob letnem popisu sredstev in obveznosti pogosto ugotovijo, da stanje terjatev ne ustreza dejanskemu stanju. Gre za terjatve, pri katerih obstaja dvom, da bodo poplačane oz. v celoti poplačane.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Povrnitev stroškov štipendije v imenu delavca
Podjetje želi zaposliti delavca, ki je trenutno zaposlen v podjetju, od katerega je v času šolanja prejemal štipendijo. Pogodba o štipendiranju ga zavezuje, da mora biti v podjetju zaposlen pet let in ta doba še ni potekla. Podjetje, ki ga želi zaposliti je pripravljeno vrniti oziroma odkupiti štipendijo z morebitnimi stroški in delavca zaposliti za nedoločen čas. Zanima jih, ali so vrnjena štipendija in morebitni stroški davčno priznan odhodek?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
UJPlačam omogoča plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev
Od 1. marca 2018 je možno več kot petsto različnih obveznosti do države in občin plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obravnava vinjet z vidika DDV
Leto je naokoli in ponovno je bilo potrebno zamenjati vinjeto na vozilih. V praksi se še vedno postavljajo vprašanja v vezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV od nakupa vinjet. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

FURS: Splošno o DDV
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Splošno o DDV (Podrobnejši opis) s pojasnilom primera, ko je prejemnik davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, identificiran za namene DDV v Sloveniji, mora pa predhodno imenovati še davčnega zastopnika, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza.

FURS: Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja
Finančna uprava je posodobila dokument - Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja (Podrobnejši opis) zaradi globalnih sprememb na ravni EU in OECD, ki so usmerjene v večjo preglednost in transparentnost na področju obdavčevanja, kar se kaže tudi v povečanem obsegu avtomatične izmenjave podatkov, ki se izvaja s strani Finančne uprave RS.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sodišče EU: Investicijski sporazumi med članicami EU z arbitražnim reševanjem sporov neskladni s pravom EU
Investicijski sporazumi med članicami EU, ki vsebujejo arbitražni način reševanja sporov v zvezi z zaščito naložb, niso v skladu s pravom EU, izhaja iz sodbe Sodišča EU. Sodišče je odločalo v primeru sporazuma med Nizozemsko in Slovaško. Nevladni sektor opozarja, da bi lahko imela sodba posledice za okoli 200 investicijskih sporazumov.

Ustavno sodišče razveljavilo omejitev stroškov vodenja trgovalnih računov
Ustavno sodišče je ugodilo pobudi nekaterih bank in borznoposredniških hiš ter razveljavilo prvi in drugi odstavek četrtega odstavka 48. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki omejuje stroške trgovalnega računa posameznika. Ustavni sodniki ugotavljajo, da DZ ni izkazal obstoja javne koristi za omejitev teh stroškov.

Odbor DZ za kmetijstvo skozi predlog novele zakona o kmetijstvu
Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes za plenarno sejo pripravil predlog novele zakona o kmetijstvu, ki daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Omejitev izvršb na nepremičnine
Novela > zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), temeljni zakon, ki določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, bo začela veljati 25. marca.

Novela zakona o javnih financah
Od 1.3. 2018 velja novela > Zakona o javnih financah (ZJF), s katero se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Določbe novele uvajajo državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. Štiriletni program razvojnih politik se bo v skladu z določbami zakona sprejemal vsako leto novembra, vseboval pa bo prednostne naloge, ki jih bo določila Vlada in izhajajo iz strategije razvoja Slovenije.

Nova višina cestnine za tovorna vozila
Ko se bo predvidoma s 1. aprilom uvedlo elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku za tovorna vozila, bo začel veljati Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Prav tako je spremenjena tudi priloga uredbe, ki določa odseke cestninskih cest, za katere se bo plačevala cestnina glede na prevoženo razdaljo, ker se v elektronskem sistemu cestninjenja cestnina za tovorna vozila ne bo več plačevala na cestninskih postajah, ampak na točkah cestninjenja, kjer so postavljene naprave za cestninjenje. Izhodiščna cena cestnine za prvi in drugi cestninski razred pa bo višja za tri odstotke.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819); veljavnost od: 1.3.2018 - sprememba
    • Zakon o javnih financah (ZJF); veljavnost od: 1.3.2018 - sprememba
    • Zakon o cestah (ZCes-1); veljavnost od: 8.3.2018 - sprememba
    • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1); veljavnost od: 10.3.2018
    • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); veljavnost od: 10.3.2018 - sprememba
    • Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja; veljavnost od: 2.3.2018
    • Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe; veljavnost od: 2.3.2018
    • Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa; veljavnost od: 2.3.2018
    • Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke; veljavnost od: 3.3.2018, uporaba od: 1.6.2018
    • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje; veljavnost od: 3.3.2018 - sprememba
    • Splošni akt o cestninjenju; veljavnost od: 2.3.2018
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 2.3.2018
    • Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg; veljavnost od: 2.3.2018
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 2.3.2018 - sprememba
    • Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil; veljavnost od: 3.3.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 - 14
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bančništvo v senci vredno 45.000 milijard dolarjev
Globalni sektor t.i. bančništva v senci je bil konec leta 2016 vreden okoli 45.200 milijard dolarjev. Poročilo Odbora za finančno stabilnost (FSB) kaže, da se je v omenjenem letu v 29 jurisdikcijah, ki skupno ustvarijo več kot 80 odstotkov globalnega BDP, ta sektor okrepil za 7,6 odstotka.

Februarja 2,5 odstotka manj registriranih brezposelnih
Februarja se je brezposelnost po dvomesečnem obdobju sezonske rasti znova zmanjšala, in sicer v vseh območnih službah državnega zavoda za zaposlovanje. Ob koncu februarja je bilo registriranih 85.683 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot januarja in 15,4 odstotka manj kot februarja 2017, kažejo podatki zavoda.

Na voljo 1,7 milijona evrov za spodbujanje partnerstev pri nastopu na tujih trgih
Agencija Spirit Slovenija je v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih v letih 2018 in 2019. Malim in srednjim podjetjem bo v dveh letih na voljo 1,7 milijona evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
V tem individualnem delovnem sporu tožnica zahteva plačilo odškodnine za škodo, ki jo je utrpela spornega dne, ko je med opravljanjem dela natakarice zdrsnila na mokrih in spolzkih tleh ob šanku. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 345/2017) je zavrnilo pritožbo toženih strank in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pritrdilo zaključku sodišča prve stopnje, da je za nastali škodni dogodek in njegove posledice podana krivdna odgovornost prvotožene stranke. Sodišče prve stopnje je utemeljeno zaključilo, da prvotožena stranka ni zagotovila varnih delovnih pogojev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), saj ni preprečila pojava mokre talne površine oz. te ni ustrezno sanirala. Zdrs na mokrih tleh bi prvotožena stranka morala pričakovati in bi se mu z ustrezno organizacijo dela lahko izognila.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Objavljena najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur). Za izplačila od 1. 3. 2018 dalje najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju znaša 878,55 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec za leto 2017 znaša 1.626,95 eur).

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • FURS: Aplikacija Silvester Pelias - Obračun od dohodkov pravnih oseb
    • FURS: Aplikacija Silvester Fineus - Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
    • AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za 2017
    • 22.3.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2017:   1.723,13€
 
in neto plača:   1.129,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.700,64€
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,76€
 
Minimalna plača:   824,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Pametne pogodbe predstavljajo enega izmed načinov uporabe tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Obeta se, da bodo z njihovo pomočjo transakcije avtomatične, hitre in poceni. Na seminarju vam bo predavatelj predstavil umestitev pametne pogodbe v pravni red, odprta vprašanja in omejitve v zvezi z njihovo uporabo, konkreten primer uporabe in usmeritve za pravilno uporabo pametnih pogodb. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? 20. 03. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Aktualni primeri obračunavanja DDV od storitev prevoza blaga
Tudi vi opravljate prevozne storitve, storitve posredovanja pri prevozu ter pomožne prevozne storitve z blagom, ki so povezane z mednarodnimi transakcijami in imate v zvezi s temi storitvami dileme glede obračunavanja DDV? Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, na katerem bodo na praktičnih primerih odgovorili na vsa vaša vprašanja, seznanili pa vas bodo tudi z aktualnimi stališči davčnega organa in sodbami Sodišča Evropske Unije s tega področja. Seminar bo v četrtek, 15.3.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Branka Svilar Mugoša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.