c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2018, številka 08 / letnik X.
 

V današnjem tedniku podrobneje predstavljamo nekatere posebnosti izdelave in predložitve letnih poročil, opozarjamo pa tudi na nekatere spremembe pri samostojnih podjetnikih ter podjetjih zavezanih reviziji, ki veljajo letos.

Medtem je AJPES na spletni strani objavil, da je na voljo aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc in da lahko še vedno opravite vpis v Register dejanskih lastnikov, čeprav ste zamudili rok.

Med zakonodajnimi novostmi tega tedna pa opozarjamo na včeraj sprejeto novelo zakona o javnem naročanju, ki bolje ščititi delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca oziroma podizvajalca javnega naročila, ter na novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja in uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc je na voljo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Prihaja čas predložitve letnih poročil    
mag. Mojca Kunšek
   
Koledarsko leto 2017 je za nami in prihaja čas, ko bo potrebno predložiti letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri tem naj spomnimo na nekatere posebnosti, ki so bile uvedene že v lanskem letu, pri izdelavi in predložitvi letnih poročil samostojnih podjetnikov ter podjetij zavezanih reviziji, pri katerih je letos nekaj sprememb.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zaposlitev hrvaškega državljana s strani slovenske družbe za opravljanje dela na ozemlju Hrvaške
Stranka, slovenska družba (d.o.o.), želi zaposliti hrvaškega državljana, ki bi delo po pogodbi o zaposlitvi opravljal izključno na ozemlju Republike Hrvaške in ostal še naprej vključen v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Hrvaški. Stranka sprašuje, ali za takšno zaposlitev velja kakšna posebnost/ovira.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nakup in prodaja deleža
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v primeru naložbe in prodaje deleža, ki ga ima družba X, d. o. o. v družbi Y, d. o. o., kar vrednotijo v knjigah po nabavni vrednosti. V letu 2016 je prišlo najprej do odsvojitve dela poslovnega deleža, nato do nakupa novega deleža in nazadnje še do vnovične odsvojitve poslovnega deleža. Zanima nas, kako je treba v knjigovodskih evidencah izkazati nakup in prodajo deleža ter ali se ob drugi prodaji deleža upošteva nabavna vrednost prvotno pridobljenega deleža ali deleža, ki je bil kupljen v letu 2016.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava zdravstvenih storitev
Finančna uprava RS je dopolnila pojasnilo št. 4230-193/2017-1, s pojasnilom, katere zdravstvene storitve so oproščene plačila DDV. Spremembe nove izdaje se nanašajo predvsem na obračunavanje DDV pri zaračunavanju pregledov v povezavi z izdajo različnih zdravniških potrdil. DDV so tako oproščeni predhodni zdravstveni pregledi pred nastopom dela ter obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi delavcev z izdajo zdravniškega spričevala, predhodni in obdobni preventivni zdravstveni pregledi športnikov in rekreativcev ter sistematični preventivni pregledi učencev in dijakov ter izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za nadaljnje izobraževanje. Obdavčeni pa ostajajo: pregledi o zmožnosti posesti in nošenja orožja, zdravstveni pregledi kandidata za voznika in tisti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, zdravstveni pregledi s svetovanjem za pridobitev potrdila, ki služi za izbris kazenskih točk za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, in storitve v zvezi z izdajo predlogov za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Spremembe so stopile v veljavo z dnem objave pojasnila,13. februarja 2018 (Pojasnilo FURS, št. 4230-193/2017-1, z dne 24. 3. 2017 in 13. 02. 2018).

FURS: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila
FURS je izdal spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori) s pojasnilom, ali gre v primeru osebne služnosti med dvema fizičnima osebama za neodplačni pravni posel.

Nova storitev na odprtem portalu eDavki DDV-PN Razkritje
Na spletni strani eDavki je na voljo nova storitev za preverjanje podatkov o pavšalnem nadomestilu zavezanca.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sprejeta je novela zakona o javnem naročanju
DZ je potrdil novelo zakona o javnem naročanju, ki bolje ščititi delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Po njem bo lahko naročnik razveljavil pogodbo o javnem naročilu, če bo ugotovil, da izvajalec huje krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

Novosti s področja družinske politike so potrjene
Državni zbor je včeraj potrdili tudi novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja in uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. Potrdili so tudi predlog resolucije o družinski politiki 2018-2028.

Predlog Zakona o obdavčitvi nakazil v davčne oaze neprimeren
Vlada je na svoji 168. seji sprejela mnenje o predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev iz davčnih oaz in odločila, da predlog zaradi številnih vsebinskih pomanjkljivosti ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Podaljšanje veljavnosti pogodbe v javnih naročilih v določenih primerih nedopustno
Vrhovno sodišče je v sporu med Darsom in vrhovnim državnim tožilstvom o tem, ali se rok veljavnosti pogodbe lahko podaljša brez novega javnega naročila, presodilo v prid tožilstvu. V primeru dobave posipne soli Dars ne bi smel spremeniti te bistvene sestavine pogodbe in jo podaljšati brez novega javnega naročila.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o plačilnih storitvah
22. februarja bo začel veljati Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki naj bi povečal varnost in ugodnosti za potrošnike. Novi zakon med plačilne storitve vključuje novi obliki storitev, ki se izvajata prek interneta, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih. Po novem so prepovedana posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico. V Uradnem listu RS št. 9/2018 je bil objavljen popravek zakona, ki določa da se v 337. členu besedilo "333. člena" pravilno glasi "334. člena".

Stranska udeležba v postopku po ZDIJZ
Prav tako bo 22. januarja začela veljati dopolnitev > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki natančneje ureja stransko udeležbo v postopku. Po novem je stranskim udeležencem onemogočen vstop v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu javni (a26.a člen). Določbe novega člena se ne uporabljajo za postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo, v katerem organ ugotavlja, ali je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb, zaradi katerega so zahtevane informacije določene kot izjema od prostega dostopa.

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december 2017 ter v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil 7.2.2018 objavljen osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2018 dalje, ki ostaja nespremenjen in znaša 297,53 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018; veljavnost od: 1.1.2018
    • Odločba Sveta za avtorsko pravo; veljavnost od: 16.2.2018
    • Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev; veljavnost od: 17.2.2018, uporaba od: 17.6.2018
    • Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih; veljavnost od: 17.2.2018
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON; veljavnost od: 17.2.2018 - sprememba
    • Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije; veljavnost od: 17.2.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 - 9
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V razpisih gospodarskega ministrstva letos na voljo 266 milijonov evrov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos objavilo 29 novih razpisov za pridobitev sredstev v skupni vrednosti 265,9 milijona evrov. Eden najpomembnejših je razpis za raziskave, razvoj in inovacije, v okviru katerega bodo po pred dvema tednoma razdeljenih več kot 28 milijonov evrov maja dodelili še 30 milijonov evrov.

Mladi se lahko takoj po prijavi med brezposelne vključijo v program trajnega zaposlovanja
Mlajši od 30 let se lahko po novem že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih, je na spletni strani objavil Zavod RS za zaposlovanje. Na podlagi javnega povabila bodo delodajalcem do porabe sredstev oz. najdlje do 31. julija 2019 dodelili subvencijo v višini 5000 evrov.

Nominalna rast plač lani na ravni treh odstotkov
Povprečna mesečna bruto plača je lani dosegla 1626,95 evra in bila tako od številke za 2016 nominalno višja za 2,7, realno pa za 1,3 odstotka. Povprečna mesečna neto plača se je lani medtem povzpela na 1062 evrov in je bila glede na predlani nominalno višja za 3,1, realno pa za 1,7 odstotka, je objavil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Fiktivna posojila
Toženec se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje odločilo, da mora tožeči stranki plačati 35.000,00 evrov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Sodišče prve stopnje je o zahtevku odločalo že drugič, vendar se tudi v ponovljenem postopku ni opredelilo do ugovorov toženca o navideznosti posojilne pogodbe iz leta 2010. Višje sodišče (VSL Sodba I Cp 2063/2017) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da iz pogodbe iz leta 2012 izhaja, da se z odkupljeno terjatvijo pobota del glavnice iz posojilne pogodbe iz leta 2010, zato je sodišče prve stopnje na podlagi te ugotovitve utemeljeno zaključilo, da je z navedeno pogodbo iz leta 2012 toženec pripoznal svoj dolg po posojilni pogodbi iz leta 2010. Zato je toženčev ugovor navideznosti pogodbe utemeljeno zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšanje roka za plačila prispevkov za socialno varnost – januar 2018
V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) je davčni organ za obračunsko obdobje januar 2018 prvič sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, ki so prostovoljno vstopile v socialna zavarovanja, in ga vložil na portal eDavki. Za te zavezance se rok za plačilo prispevkov za socialno varnost podaljša do 23. februarja 2018.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2017:   1.723,13€
 
in neto plača:   1.129,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.700,64€
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,76€
 
Minimalna plača:   824,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
Nina Velkavrh
Plačljiv spletni seminar Aktualna praksa DKOM pri presoji referenčnih zahtev januar 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj mora računovodja vedeti o davčnem postopku
Vsak računovodja ima v davčnem postopku posebno vlogo, zato mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa pravice in obveznosti davčnega zavezanca. Inštituta za računovodstvo vas vabi, da se udeležite seminarja, na katerem vam bodo na podlagi praktičnih primerov predstavili najpomembnejša pravila davčnega postopka. Seminar Kaj mora računovodja vedeti o davčnem postopku, vključno z novostmi v letu 2017 bo v ponedeljek, 5.3.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Branka Svilar Mugoša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.