c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2018, številka 03 / letnik X.
 

V novem letu nas je pričakalo kar nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje, o katerih smo že pisali. Tokrat v središče današnjega tednika postavljamo novosti pri obračunu DDPO za leto 2017, ki so posledice zadnjih novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O, ter na to temo tudi razpisujemo spletni seminar - Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017.

V petek se izteka rok za vpis dejanskih lastnikov pravnih subjektov v register pri AJPES, kjer ocenjujejo da do roka vsi zavezanci ne bodo uspeli izvesti vpisa, saj se jih je do včeraj vpisalo okoli 23.000 od skupno 83.000 zavezancev.

Še pa je čas za prijavo na nov spletni seminar - Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017, ki bo jutri, 18.1.2018 ob 10. uri, s predavateljico Ido Kavčič. Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO in IUS-INFO brezplačen, zato vabljeni k prijavi.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Strokovni svet SIR objavil osnutke sprememb SRS
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pomembne novosti pri obračunu DDPO za leto 2017 v primerjavi z letom 2016    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Pri obračunu DDPO za leto 2017 je nekaj novosti, ki so posledica novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O. Ker smo o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O že pisali, v nadaljevanju povzemamo spremembe, ki vplivajo na obračun DDPO iz ostalih dveh novel.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Napotitev delavca na delo v tujino po 1.1.2018
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018, prinaša pomembne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA. V zvezi z izvajanjem ZČmIS sta bili na portalu eVem s 1.1.2018 vzpostavljeni nova elektronska vloga za pridobitev potrdila A1 in nova vloga za predčasno prekinitev potrdila A1.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Rok za vpis dejanskih lastnikov pravnih subjektov v register pri AJPES se izteka
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je začel veljati 19. novembra 2016, nalaga zavezancem izvajanje ukrepov glede ugotavljanja, spremljanja in poročanja o plačilnih storitvah preko zastopnika oziroma neposredno.

     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2018
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/2006, in veljata od 1. 1. 2007 dalje.

FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), s pojasnili obračuna prispevkov za delavce napotene na delo v tujino.

     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrica za letos predlaga zvišanje minimalne plače za 4,7 odstotka
Ministrica za delo bo ESS predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 zviša za 4,7 odstotka na 842,79 evra bruto oz. 638,42 evra neto. Poleg inflacije je pri tem upoštevala tudi gibanja v minulih letih in obete stabilne gospodarske rasti v prihodnje. Predlog za dvig minimalne plače je presenetil finančno ministrico Matejo Vraničar Erman in pričakuje argumente ministrice Mrakove za predlagan dvig minimalne plače.

Sindikati povabljeni k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor
Ministrstvo za javno upravo je sindikate javnega sektorja za petek povabilo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. Namero za podpis je sicer izrazilo sedem od 42 reprezentativnih sindikatov, za uveljavitev pa je zahtevan kvorum.

Tuji delavci v Slovenijo le ob upoštevanju zakonodaje
Od delodajalcev je zadnje čase vse pogosteje slišati opozorila o pomanjkanju kadrov, kar lahko po nekaterih ocenah že kmalu postane velik izziv. Nekateri delavce poiščejo tudi v tujini, pri čemer morajo delodajalci, ki želijo delavce napotiti v Slovenijo, upoštevati zakonske določbe. Število delovno aktivnih tujcev v Sloveniji že nekaj let raste.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sodni register
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o sodnem registru, ki bodo začele veljati 20. januarja, med drugim urejajo način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z novim 49.a členom Zakona o sodnem registru (ZSReg). Elektronska zbirka listin mora biti po novem vodena tako, da je omogočen dostop do elektronskih listin tudi po davčni številki subjekta vpisa, in sicer do vseh listin, ki so vključene v informatizirano zbirko listin s to davčno številko (40. člen - primerjalnik besedila). Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah po šestem odstavku 7. člena ZSReg je pri posameznem subjektu vpisa omogočen tako, da se pri podatkovnih sklopih iz 2., 3. in 4. točke 30. člena uredbe zagotovi možnost prikaza do podatkov iz tretjega odstavka tega člena. Prikaz podatkov mora biti zaščiten pred nepooblaščenimi neposrednimi dostopi prek spletnih iskalnikov. Državnim organom in stečajnim upraviteljem je omogočen dostop do zaščitenih podatkov iz 51. člena ZSReg na podlagi matične ali davčne številke za pravne osebe ali po nazivu tujega podjetja (ki ni vpisano v PRS) in EMŠO, davčne številke ali imena in priimka za fizične osebe. Za vsak dostop do zaščitenih podatkov mora državni organ ali stečajni upravitelj navesti številko postopka, v zvezi s katerim potrebuje podatke, in navesti ali označiti pravno podlago za dostop do podatkov. Prenovljeni 44. člen (primerjalnik besedila) določa seznam elektronskih listin, do katerih mora AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop. Objavljene so bile tudi spremembe in dopolnitve > Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, ki prav tako začnejo veljati 20. januarja.

Višina regresa za prehrano med delom
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. januarja 2018 dalje 3,79 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ); veljavnost od: 12.1.2018 - sprememba
    • Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov; veljavnost od: 12.1.2018
    • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019; veljavnost od: 13.1.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 2 - 3
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V register pri AJPES do roka ne bodo vpisani vsi lastniki
V register dejanskih lastnikov pravnih oseb pri Ajpesu se je do torka vpisalo okoli 23.000 od skupno 83.000 zavezancev. Rok se izteče v petek in po ocenah Ajpesa ni izvedljivo, da bi do poteka roka to storili vsi zavezanci. Nekateri so šele sedaj izvedeli, da morajo vpisati podatke, nekateri pa imajo težave pri pridobivanju podatkov o tujcih.

Božičnice zvišale povprečno novembrsko plačo
Povprečna bruto plača za november 2017 je v Sloveniji znašala 1756,95 evra, to je 8,4 odstotka več kot oktobra. Precejšnje zvišanje je predvsem posledica višjih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic, ki so jih zaposleni pred koncem leta prejeli skupaj z novembrskimi plačami, so sporočili iz statističnega urada.

SID banka omilila pogoje za potrpežljiva posojila
SID banka je letos omilila pogoje v dveh programih, prek katerih malim in srednje velikim podjetjem ponuja ugodna posojila za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja oz. t.i. potrpežljiva posojila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Več hkratnih postopkov izbrisa
Višje sodišče v Ljubljani (VSL Sklep IV Cpg 1000/2017) je zavrnilo pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za začetek postopka izbrisa subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije. V obrazložitvi je pojasnilo, da zoper isti subjekt vpisa ne more hkrati teči več postopkov izbrisa iz sodnega registra. Ker so po materialnem pravu neplačane obveznosti do upnikov, ne glede na izbrisni razlog, ovira za izbris subjekta iz sodnega registra, bi nastal pravno nevzdržen položaj, če bi sodišče za isto pravno osebo postopek izbrisa na podlagi utemeljenega ugovora upnikov ustavilo in hkrati na predlog lastnice objekta ponovno izdalo sklep o začetku postopka izbrisa. Zato pritožbeno sodišče pritrjuje sodišču prve stopnje, da za začetek postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije v konkretnem primeru niso izpolnjene materialno pravne predpostavke. S tem pa se izkaže, da je odločitev o zavrnitvi predloga pravilna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčno leto 2017 in 2018
Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017, oziroma za poslovna obdobja 2017/2018 se, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester Fineus. Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ne bo več možna, saj je v pripravi nova programska podpora, ki bo na voljo na eDavkih predvidoma konec januarja 2018.

Vlogo za vzdrževanje otrok se izplača oddati preko eDavkov
Če boste oddali vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane prek eDavkov, boste imeli 15 dni več časa za oddajo in 4 dni hitrejše vračilo dohodnine.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.1.2018 > AJPES: Vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov
    • 25.1.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2017
    • 5.2.2018 > FURS: Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2017:   1.756,95€
 
in neto plača:   1.151,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.661,25€
 
in neto plača za tromesečje:   1.085,34€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 18. 01. 2018 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.