c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2017, številka 51-52 / letnik IX.
 

V današnji dvojni številki zadnjega letošnjega tednika izpostavljamo uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja, in sicer nov MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci.

Med zakonodajnimi novostmi opozarjamo na spremembe > Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), nov Zakon o Izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 in novelo > Zakona o javnih financah (ZJF).

Želimo vam lep božič ter srečno in novih uspehov polno novo leto!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
V eDavke po novem brez certifikata
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novim letom se bodo prihodki od pogodb evidentirali po MSRP 15    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 1. januarja 2018 bodo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja morali upoštevati nov MSRP 9 in MSRP 15.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dodatek za delovno dobo
V podjetju nameravajo skleniti pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem. Ker bo njegova plača visoka, bi se radi z njim dogovorili, da mu ne pripada dodatek za delovno dobo, ki ga določa kolektivna pogodba. Ali je to dopustno?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava pogostitve in ogleda gledališke predstave s poslovnimi partnerji
Podjetja pogosto za svoje poslovne partnerje organizirajo družabna srečanja s pogostitvijo in darili. V nadaljevanju bomo na konkretnem primeru iz prakse obravnavali stroške pogostitve in ogled gledališke predstave z vidika treh različnih davkov: dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in DDV.

Izplačila dnevnic napotenim delavcem po noveli ZDoh-2S
Ali novela dohodnine napotenim delavcem zagotavlja pravico do izplačila dnevnic? Za odgovor na vprašanje je bistveno razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino. Službena pot je kratkotrajno opravljanje nalog izven kraja, kjer zaposleni redno opravlja delo (tj. npr. izven sedeža DD), napotitev pa pomeni, da delavec omejeno obdobje neprekinjeno dela na območju države, ki ni tista, v kateri običajno dela.

FURS: Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto
Finančna uprava je izdala novo verzijo dokumenta - Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1 s pojasnili, glede davčne obravnave dohodka doseženega pri takem trgovanju.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Koncesijska dajatev od študentskega dela tudi za investicije
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov. Spremembe bodo omogočale večjo fleksibilnost pri porabi sredstev, saj bodo zbrana sredstva lahko namenjali tudi neposredno za financiranje investicijskih projektov.

DZ sprejel zaključni račun lanskega proračuna
DZ je včeraj potrdil tudi zaključni račun državnega proračuna za leto 2016, ki mu je računsko sodišče zaradi napak pri izkazovanju prihodkov in odhodkov izkazalo mnenje s pridržkom. Ker se napake ponavljajo iz leta v leto, so ga v NSi označili za "šlamparijo", podporo so mu odrekli tudi v SDS.

Pod drobnogledom komisije dogajanje v NLB
Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM bo po pričanjih dveh strokovnjakov s tega področja začela zasliševanja ljudi, ki so bili v tej zgodbi v letih 2008 in 2011 na ključnih položajih v NLB. Na zaslišanje je poleg srednjega menedžmenta povabila tudi nekatere nekdanje predsednike uprave NLB.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
S 1.1.2018 se začne uporabljati Zakon o Izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 s katerim se določa proračun Republike Slovenije za leto 2018 in za proračun Republike Slovenije za leto 2019. Zakon določa njuno sestavo, posebnosti njunega izvrševanja, poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin, izračunavanje presežkov ter urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718); veljavnost od: 14.12.2017 - sprememba
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 17.12.2017 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o javnih financah (ZJF); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov; veljavnost od: 16.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ; veljavnost od: 16.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Pravilnik o določanju zavarovalne osnove; veljavnost od: 16.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 71, 72 in 73
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija vse bolj zanimiva za tuje vlagatelje
Zanimanje tujih vlagateljev za naložbe v Sloveniji se je letos precej povečalo. To še posebej velja za tako imenovane greenfield oz. začetne investicije, med katerimi je v javnosti najbolj odmeval projekt izgradnje proizvodnega obrata avstrijsko-kanadske multinacionalke Magna v Hočah. Vlada obljublja dodatne spodbude s spremembami zakonodaje.

Eurostat potrdil 1,5-odstotno novembrsko inflacijo v območju evra
Inflacija v območju evra je bila novembra na letni ravni 1,5-odstotna, je prvo oceno s konca novembra danes potrdil evropski statistični urad Eurostat. V EU so cene porasle za 1,8 odstotka, najvišjo inflacijo pa so imele Estonija, Litva in Velika Britanija.

Stavko za 24. januar napovedalo 15 sindikatov javnega sektorja
V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, je 15 sindikatov ustanovilo koordinacijo stavkovnih odborov in se dogovorilo za stavko 24. januarja. Na ta dan bodo organizirali tudi shod v Ljubljani.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prikrito izplačilo dobička
V obravnavani zadevi je bilo sporno, ali je davčni organ tožniku utemeljeno dodatno odmeril davek od dohodkov iz kapitala za davčno obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v znesku 94.000,00 evrov oziroma z obrestmi v skupnem znesku 98.218,61 evrov. Navedeni dodatno odmerjeni davek po zaključku obeh davčnih organov predstavlja davek za prikrito izplačilo dobička, ki ga je tožnik izplačal direktorju tožnika D.D. na podlagi sklenjenega pravnega posla (prodaje nepremičnine), pri katerem gre za navidezni pravni posel, ki je sklenjen zgolj zaradi pridobitve davčne ugodnosti. Zato je davčni organ pri izpodbijani odločitvi upošteval dejansko gospodarsko vsebino tožnikove transakcije (5. člen ZDavP-2), navideznega posla pa ni upošteval (74. člen ZDavP-2). Tudi po presoji sodišča (UPRS Sodba I U 687/2016-11) je taka odločitev pravilna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Objavljena dohodninska lestvica za leto 2018
Finančna uprava je objavila lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018. Zneski olajšav in lestvica dohodnine ne bodo več objavljeni v obliki podzakonskega akta.

Oddaja obračunov davka DOD-DDPO in DDD-DDD za leti 2017 in 2018
Na portalu eDavki sporočajo, da se za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017 oziroma za poslovna obdobja 2017/2018, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester Fineus. Nova verzija aplikacije Silvester Pelias za leto 2017 bo na voljo predvidoma 10. januarja 2018, za pripravo obračuna DDD-DDD se za leto 2017 uporablja obstoječa verzija programa Silvester Fineus. Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, pa je v pripravi nova programska podpora.

Vloge za otroške dodatke lahko oddate v mesecu decembru
Odprava varčevalnih ukrepov vrača otroški dodatek družinam v 7. in 8. dohodkovnem razredu. S 1.1. 2018 bodo do otroškega dodatka upravičeni tisti, ki bodo vlogo vložili do konca decembra.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2017:   1.621,46€
 
in neto plača:   1.056,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.613,17€
 
in neto plača za tromesečje:   1.051,79€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP december 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola – Konsolidacija v praksi
Inštitut za računovodstvo vas vabi v šolo - Konsolidacija v praksi, v kateri boste prek posameznih praktičnih primerov konsolidiranja vseh bilančnih postavk prišli do dejanske izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov in vključitve le-teh v konsolidirano letno poročilo. Šola se začne v torek, 9.1.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa jo bo predavateljica Vesna Bartolj Maver.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.