c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2017, številka 45 / letnik IX.
 

Odbor za finance in monetarno politiko je potrdil paket davčnih sprememb, s katerim se nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema v smeri zajezitve zlorab pri "normirancih". V današnjem središču izpostavljamo temo ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke pod pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na podlagi sredstva elektronske identifikacije. Vljudno ste vabljeni na nov spletni seminar: Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa sodišča EU s področja DDV, ki bo 16. novembra 2017 ob 13. uri.


Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
TI po objavi Rajskih dokumentov poziva k ukrepanju
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obvezna revizijska sled pri identifikaciji in ugotavljanju istovetnosti strank    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 16. septembra 2017 se uporablja nov Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije, ki določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da zavezanci iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) lahko na podlagi sredstva elektronske identifikacije ugotavljajo in preverjajo istovetnost stranke.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Uporaba instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti
MDDSZ na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES ter Uredbe (ES) št. 883/2004 podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
Podjetje namerava delavcu zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Zanima jih, ali je tudi v tem primeru odpovedni rok sedem dni ali pogodba o zaposlitvi zaradi odpovedi preneha na zadnji dan poskusnega dela?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV od storitev prevoza potnikov znotraj EU
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede izstavitve računa za prevoz potnikov v tujini (predvsem Avstrija, Nemčija in Hrvaška) za slovenskega davčnega zavezanca, ki deluje v dejavnosti opravljanja prevoznih storitev in je identificiran za DDV. Podjetje je do sedaj prevozne storitve opravljalo samo na ozemlju Slovenije, ob nakupu novih avtobusov pa želijo prevozne storitve potnikov opravljati tudi v drugih državah.

Davčna osnova za obračun DDV za donirano hrano je lahko enaka nič
Zakonodajalec je s spremembo Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, ki je stopila v veljavo 12.9.2017, omogočil doniranje hrane brez obveznosti obračuna DDV. V kolikor želite donirati hrano brez obračuna DDV, pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Paket davčnih zakonov pripravljen za sprejem
Odbor DZ za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil paket davčnih zakonov, s katerim se nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema. Potem ko je bil glavni cilj v začetku leta 2017 uveljavljenih sprememb zmanjšanje stroškov dela, so tokrat med poglavitnimi rešitvami ukrepi za zajezitev zlorab pri t.i. normirancih.

GZS pozdravlja napovedano davčno razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost
V GZS so pozdravili odločitev pristojnega odbora DZ, da se izplačila nagrad za poslovno uspešnost oz. 13. plače in božičnice oprosti plačila dohodnine do višine povprečne plače v Sloveniji. To so predlagali skupaj z ZSSS, odbor pa je predlog vključil v paket davčnih zakonov, ki ga je v četrtek pripravil za odločanje v DZ.

BS zahteva ustavno presojo delov Zakona o Banki Slovenije
Banka Slovenije je na ustavno sodišče poslala zahtevo za oceno ustavnosti delov zakona o centralni banki, ki se nanašajo na revizijo računskega sodišča. Kot so danes sporočili iz Banke Slovenije, predlagajo tudi začasno zadržanje zakona in predlog za absolutno prednostno obravnavo.

Predlog novele Zakona o revidiranju - prva obravnava
Od 3.11.2017 je na spletnih strani Vlade RS objavljen predlog novele Zakona o revidranju (ZRev-2). Poglavitne rešitve predloga zakona izvirajo iz prenosa Direktive 2014/56/EU. Rešitve, ki izhajajo iz pravnega reda EU, so natančno pojasniti vlogo pooblaščenega revizorja, okrepiti neodvisnost in strokovno skrbnost pooblaščenega revizorja, olajšati čezmejno opravljanje storitev obvezne revizije v Evropski uniji, prispevati k bolj dinamičnemu revizijskemu trgu v Evropski uniji ter izboljšati nadzor nad pooblaščenimi revizorji in usklajevati revizijski nadzor s strani pristojnih organov v Evropski uniji. V popravku gradiva št. 1 so vsebovani redakcijski in vsebinski popravki, ki so rezultat dolgotrajnega medresorskega usklajevanja in se navezujejo na prenos Direktive 2014/56/EU v nacionalni pravni red.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo sezonskih delavcev
Spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki bodo začele veljati 11. novembra 2017, uporabljati pa se bodo začele 1. januarja 2018, med drugim prinašajo enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela, ki je daljše od 90 dni. Novela določa tudi pogoje za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v družbo s sedežem na območju EU. Po novem lahko osebe, ki jim je prenehal status mednarodne zaščite po Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), in osebe s priznano subsidiarno zaščito pod pogoji, določenimi v zakonu, zaprosijo za pridobitev dovoljenja za prebivanje po določbah ZTuj-2. Tujcu, ki mu je bila priznana subsidiarna zaščita za več kot eno leto, novela daje pravico do združitve z družino, osebi, ki ima priznano subsidiarno zaščito za eno leto, pa ta pravica pripada takrat, ko ji je zaščita podaljšana (47.b člen - primerjalnik besedila). Objavljena je bila tudi novela > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki bo prav tako začela veljati 11. novembra 2017 in se začela uporabljati 1. januarja 2018. Tudi novela ZZSDT ureja izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni. Pristojni organ bo izdal dovoljenje na podlagi podanega soglasja zavoda za zaposlovanje. Za krajše obdobje od 90 dni pa bo zavod sam izdal dovoljenje za sezonsko delo, kar je urejeno že v veljavnem zakonu. Tudi v tem zakonu se določajo pogoji za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v družbo s sedežem na območju EU. Novela prinaša tudi spremembe pri soglasju za podaljšanje enotnih dovoljenj, modrih kart ali dovoljenj za sezonsko delo, in sicer bo pri določenih "manj pomembnih" kršitvah delodajalec lahko dobil soglasje za podaljšanje dovoljenja.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718); veljavnost od: 28.10.2017 - sprememba
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč; veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti; veljavnost od: 28.10.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 59, 60, 61 in 62
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija lahko ponudi ustrezne predloge glede NLB
Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je ta teden v Bruslju v povezavi s petkovimi pogovori z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager o NLB ocenila, da lahko Slovenija ponudi ustrezne predloge, ki zagotavljajo pošteno rešitev nastalega položaja ter so skladni z duhom in namenom dodeljene državne pomoči.

Finančni ministri EU o evropskem črnem seznamu davčnih oaz
V senci nove davčne afere z objavo Rajskih dokumentov, ki razkrivajo nove zlorabe sistema z namenom izogibanja davkom, so finančni ministri EU včeraj v Bruslju obravnavali napredek pri vzpostavljanju evropskega črnega seznama davčnih oaz. EU si je zadala cilj, da ga vzpostavi do konca leta.

Digitalizacija vdira tudi v bančništvo
Bančniki na letošnjem tradicionalnem srečanju v organizaciji Združenja bank Slovenije razpravljajo o izzivih, ki se v dobi digitalizacije pojavljajo v panogi. Po besedah guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca ni vprašanje: digitalizacija da ali ne. "Vprašanje je, kako naj se slovenski bančni sektor z njo sooči," je dejal. Hkrati pa je digitalizacija v bankah ključna za stroškovno učinkovitost, za kar pa so potrebne naložbe, ki terjajo posluh lastnikov so poudarili prvi možje nekaterih bank.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Obnova davčnega postopka
Tožeča stranka je vložila tožbo v upravnem sporu, katerega predmet je presoja pravilnosti in zakonitosti odločitve davčnega organa o predlogu tožeče stranke za obnovo postopka. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (Sodba I U 1073/2013) in v obrazložitvi pojasnilo, da je stališče tožeče stranke, da bi davčni organ njen predlog za obnovo postopka moral dodatno presojati po drugem odstavku 89. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), neutemeljeno. Obnova postopka po uradni dolžnosti se namreč ob pogojih, ki jih določa zakon, lahko začne, če to zahteva javni interes. Ker je tožba po navedenem neutemeljena, jo je sodišče kot tako zavrnilo na podlagi 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvestilo v zvezi z uvedbo nadzornega ukrepa časovnika v SIEMCS
V aplikacijo SIEMCS bodo v četrtek 9. 11. 2017 vključene nove funkcije, ki se nanašajo na uvedbo nadzornega ukrepa časovnika, spremembo osnovne strani in lokalnega iskanja.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.11.2017 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2017
    • 18.11.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v novembru  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,22%
 
 
 
Inflacija v oktobru 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,0%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2017:   1.613,62€
 
in neto plača:   1.051,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,45€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bomo predstavili spremembe PZDDV-1, ki so začele veljati 16.9.2017, vendar pa se določbe, ki se nanašajo na pavšalno nadomestilo ter novi Priloga XII in Priloga XIII začnejo uporabljati šele 1. januarja 2018. Opozorili bomo tudi na nekatere obstoječe določbe ZDDV-1, ki v letu 2018 prenehajo veljati ter na najnovejšo sodno prakso sodišča ES s področja DDV (oprostitev stroškov prevoza pri uvozu, oprostitev dobave blaga znotraj skupnosti,…).

Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa sodišča ES s področja DDV 16. 11. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola dohodnine
Želite pridobiti osnovna in poglobljena znanja s področja dohodnine in obračuna dohodkov fizičnih oseb? Če je vaš odgovor da, potem je Šola dohodnine izobraževanje za vas. V šoli, ki jo organizira Inštitut za računovodstvo, bodo skozi tridnevno izobraževanje predstavljena pravila Zakona o dohodnini, pravila glede obračunavanja in poročanja o dohodkih, izplačanih fizičnim osebam ter pravila, ki se nanašajo na mednarodna izplačila dohodkov. Šola se začne 16. novembra na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani), vodila pa jo bo Irena Kamenščak.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.