c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2017, številka 27 / letnik IX.
 

Katere spremembe na davčnem področju za leto 2017 snujejo na Ministrstvu za finance, podrobneje predstavljamo v tokratni osrednji rubriki tednika. Med ostalimi strokovnimi temami izpostavljamo pojasnilo FURS glede davčne obveznosti študenta, rezidenta Slovenije, ki opravlja plačano študijsko obveznost v tujini. Ponovno objavljamo tudi članke osrednje teme prejšnjih številk tednika, ki zaradi tehničnih težav niso bili dostopni: Zakaj je potrebno dokazovati transferne cene? in Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?

Med zakonodajnimi novostmi zadnjega tedna izpostavljamo vladni predlog Zakona o financiranju občin, ki jasno in pregledno ureja določitev povprečnine, in novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki jo je Ministrstvo za pravosodje prejšnji teden posredovalo v javno razpravo. Rok za posredovanje predlogov in pripombe je do 28. julija.

Vabimo vas k ogledu novosti na portalu FinD-INFO in pripravljenih aktualnih vsebin v tej številki tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
NOVO: Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Katere spremembe na davčnem področju predlaga Ministrstvo za finance v letu 2017?    
Mojca Müller
   
Ministrstvo za finance je dne 22.6.2017 na novinarski konferenci predstavilo predvidene spremembe na davčnem področju. S predlaganimi spremembami naj bi, ob nespremenjenem učinku na javne finance, zagotovili administrativno racionalnejši davčni sistem in pravičnejšo razporeditev davčnih bremen med davčnimi zavezanci. Večjo spremembo lahko pričakujejo »normiranci« oz. tisti davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. V nadaljevanju povzemamo ključne spremembe, ki naj bi bile uvedene že do konca leta 2017.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Pobot terjatev in obveznosti družbenika
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju, ki ima na kontu 28 dolg za izplačilo materialnih stroškov do lastnikov, in sicer prvi lastnik (A) 10.000 evrov, drugi (B) pa 5.000 evrov, skupaj dolg 15.000 evrov. Posedujejo avto v vrednosti 17.000 evrov, ki bi ga prodali lastniku A. Avto je star 5 let in še ne dokončno amortiziran. Ali lahko pobotajo te obveznosti in terjatve, glede na to, da bo avto napisan na lastnika A? Kaj pa DDV na fakturi in klavzula?

Sodbe glede izpodbijanja sklepov o uporabi bilančnega dobička
Glede na besedilo 2. stavka drugega odstavka 399. člena ZGD-1 lahko delničar zahteva le spremembo izpodbijanega sklepa. Glede vsega preostalega veljajo določbe o izpodbijanju sklepov skupščine delniške družbe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obveznost za plačano študentsko prakso v tujini
V sklopu študija v tujini bo rezident Slovenije opravljal tudi plačano prakso v tujini. Ali mora plačati dohodnino (tudi) v Sloveniji in koliko ta znaša?

Zaradi tehničnih težav v rubriki tednika - V središču ponovno objavljamo članka:

Zakaj je potrebno dokazovati transferne cene?
O transfernih cenah smo že pisali. Danes pojasnjujem razloge za dokazovanje tako imenovanih transfernih cen. Torej, zakaj je vsem, ne samo slovenskemu davčnemu organu posameznih držav, v interesu dokazovanje transfernih cen in kako lahko transferno ceno v naprej dogovorite z davčnim organom.

Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?
Pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu morajo slovenski izplačevalci poznati tako slovensko zakonodajo kot tudi zakonodajo EU. V praksi je možnih več različnih situacij, ki posledično pomenijo tudi različno obdavčitev. V nadaljevanju predstavljamo konkreten primer iz prakse, kjer slovensko podjetje izplača avtorski honorar hrvaškemu državljanu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila besedilo predloga sprememb zakona o financiranju občin
Vlada je na zadnji seji določila besedilo predloga sprememb Zakona o financiranju občin za obravnavo po rednem postopku. Kot so objavili, zakonski predlog vsebuje spremembe, s katerimi preprečujejo zviševanje osnove za izračun povprečnine zaradi inflacije iz prejšnjih let. Jasno in pregledno pa ureja tudi določitev povprečnine.

Odbor DZ predlogu novele o bančništvu prižgal zeleno luč
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je soglasno potrdil predlog novele Zakona o bančništvu. Ta jasneje določa, da lahko pod določenimi pogoji do zaupnih bančnih podatkov dostopata preiskovalna komisija DZ in računsko sodišče.

V javno razpravo za mesec dni novela zakona o izvršbi in zavarovanju
Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo prejšnji teden posredovalo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju. Predloge in pripombe na zakon bo možno posredovati do 28. julija. Med temeljnimi cilji predloga zakona so, poleg ureditve postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb EU na tem področju, modernizacija in pospešitev izvršilnih postopkov.

Za raziskovalno razvojne projekte 74 milijonov evrov spodbud
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjem Uradnem listu objavilo javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte. Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 74,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 80 odstotkov oziroma 59,4 milijona evrov.

Objavljen razpis za Zoisove štipendije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 30. junija na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2017/2018. Rok za oddajo vlog za dijake je 6. september, za študente pa 6. oktober.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povprečnine po novem nekoliko višje, letni dodatek julija vsem upokojencem
Novela > Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), ki je začela veljati s 1. julijem, določa zvišanje povprečnine za 3,5 evra in izplačilo letnega dodatka vsem upokojencem, ki ga bodo prejeli skupaj z julijskimi pokojninami.

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke
Na podlagi Uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke se 1. julija 2017 zviša trošarina za tobačne izdelke iz 1. točke sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (ZTro-1) ter znesek specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigarete.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.7.2017 - sprememba
»  Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.7.2017
»  Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 1.7.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 32 - 33
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ZSSS za red na področju plačevanja prispevkov
Svobodni sindikati se zavzemajo za red na področju plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Za nadzor nad tem in za izterjavo neplačanih prispevkov morajo po njihovem opozorilu poskrbeti državni organi, ne pa delavci, so poudarili.

Javnofinančni primanjkljaj v prvem četrtletju pri 1,9 odstotka BDP
Javnofinančni primanjkljaj je bil v prvem letošnjem četrtletju pri 185 milijonih evrov oz. 1,9 odstotka BDP, kaže prva ocena statističnega urada. Nominalno je bil primanjkljaj za 49 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani, ko je dosegel 363 milijonov evrov oz. 3,9 odstotka BDP. Javni dolg je bil ob koncu četrtletja pri 81,4 odstotka BDP.

Izobraževanje zaposlenih v porastu
Svoje zaposlene je leta 2015 izobraževalo in usposabljalo 6170 podjetij, kar je 19 odstotkov več kot leta 2010 oziroma 84,1 odstotka vseh podjetij. V ta namen so porabila skupno 80,7 milijona evrov, kar predstavlja 0,72 odstotka vseh stroškov dela. Najpogosteje so izobraževala podjetja s področij informatike, komunikacij, financ in zavarovalništva.

Na Hrvaškem odslej dražje cestnine
Vožnja po avtocestah na Hrvaškem je od 1. julija za osebna vozila in motorje dražja. Za 10 odstotkov so se namreč zvišale cestnine na avtocestah, nad katerimi bdita podjetji Hrvatske avtoceste in Autocesta Rijeka-Zagreb. Cestnine na avtocestah v hrvaški Istri so za 10 odstotkov višje že od 1. junija. Ne bodo pa se zvišale na avtocesti Zagreb-Macelj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Rubež premičnin
Tožeča stranka je vložila tožbo zoper sklep davčnega organa o začetku davčne izvršbe na njene premičnine in izdajo začasne odredbe za zadržanje izvršitve. Upravno sodišče (UPRS sklep II U 153/2017) je zavrnilo zahtevo za izdajo začasne odredbe in pojasnilo, da tožeča stranka s pavšalnimi navedbami ni izkazala konkretne škode, ki bi ustrezala zakonskim merilom. Rubež premičnin, ki so namenjene opravljanju gospodarske dejavnosti brez dvoma pomeni nastanek materialne škode. Vendar pa materialna škoda, povezana z vzpostavitvijo zakonitega stanja, sama po sebi še ne pomeni težko popravljive škode v smislu 32. člena ZUS-1. Da bi bilo to škodo mogoče šteti za težko popravljivo, se ji morajo pridružiti še druge negativne posledice rubeža premičnin - npr. take, ki izhajajo iz razmer zavezanca. Teh pa tožeča stranka niti s stopnjo verjetnosti ni izkazala, saj za svoje trditve (da je zaradi rubeža premičnin ogrožen njen obstoj oziroma poslovanje) ni predložila dokazov.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
OPOZORILO: Ponovno povečano število lažnih elektronskih sporočil glede neplačanih obveznosti do FURS
Finančna uprava RS je bila s strani zavezancev ponovno obveščena, da so ti iz elektronskega naslova FURS dobili opomine zaradi neplačanih obveznosti. Vse zavezance opozarjamo, da gre za lažna sporočila, ki so poslana iz lažnega elektronskega naslova in da je v sporočilu virus. Zavezance prosimo, naj sporočila zavržejo in jih zaradi lastne varnosti ne odpirajo.

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2016
FURS poziva zavezance, ki so imeli v letu 2016 z dohodnino obdavčene dohodke, pa do 15. junija 2017 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, da do 31. julija vložijo dohodninsko napoved.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v juliju 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Inflacija v juniju 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,9%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2017:   1.591,01€
 
in neto plača:   1.038,05€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.598,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.042,72€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.