c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2017, številka 10 / letnik IX.
 

Delodajalci morajo na podlagi 159. člena ZDR-1 oz. kolektivne pogodbe, najkasneje do 31. marca delavcem odmeriti letni dopust za letošnje leto. Do konca meseca pa bo potrebno predložiti tudi letna poročila, ki se letos oddajajo v skladu s spremembami ZGD-1, v današnjem tedniku predstavljamo posebnosti pri predložitvi LP za društva. FURS pa je izdala poziv k oddaji davčnega obračuna, ki ga letos prvič zavezanci oddajate obvezno v elektronski obliki, rok oddaje je 31. marec. Vsem prejemnicam današnjega obvestila FinD-INFO čestitamo ob prazniku žena in vas vablimo k branju tednika ter k prijavi na nov razpisan spletni seminar Letni dopust in regres za letni dopust!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 31. marca 2017 – vsi zavezanci obvezno v elektronski obliki.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Odmera letnega dopusta    
Helena Polič Kosi
   
Delodajalec mora delavcu zagotoviti eno od temeljnih socialnih pravic, to je letni dopust. Delavec se tej pravici ne more odpovedati, zato je sklepanje sporazumov, da se namesto izrabe dopusta plača denarna odmena, nezakonito. Denarna odmena zaradi neizrabe dopusta je možna samo ob prenehanju delovnega razmerja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016
Čeprav zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljajo že precej časa, pa bodo društva naslednjem mesecu prvič predložila letno poročilo po novem. Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, nekateri subjekti (društva, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava idr.) pa bodo morali predložiti še Dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki so bili v minulih letih sestavni del računovodskih izkazov. Pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

Spremembe v zvezi s poročanjem in vpisom v register dejanskih lastnikov pri AJPES-u
AJPES v okviru načrta dela za leti 2017 in 2018 načrtuje vzpostavitev registra dejanskih lastnikov, registra nastanitvenih objektov, registra nevladnih organizacij in objav o prenehanju bank. Ti registri so novost, ki poleg zakonsko predpisanih rokov, prinašajo nove obveznosti ter globe za vse, ki ne bodo pravočasno prikazali aktualnih podatkov o dejanskih lastnikih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Popravek obračunanega DDV zaradi uporabe napačne stopnje
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju, v katerem so pri pregledu izdanih faktur ugotovili, da so za določene proizvode uporabljali napačno davčno stopnjo. Glede na to, da napaka sega več let nazaj, jih zanima, za koliko let nazaj naj popravljajo napako. Ali zadošča, če izračunajo razliko med nižjo in višjo stopnjo DDV ter plačajo obresti po obdobjih in to vključijo v naslednji obračun DDV?

FURS: Pokrivanje davčne izgube
Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007, se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja), kar po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1. Zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ v višini 50 % davčne osnove davčnega obdobja (ZDDPO-2H). FURS je objavil dokument s podrobnejšimi pojasnili glede pokrivanja davčne izgube, davčne izgube v primeru redne likvidacije ter prisilne poravnave.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V javni razpravi predlog zakona, ki vpeljuje informativno odločbo
Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo novelo zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev. Novela bo podlaga za vpeljavo sistema informativne odločbe, kar bo po vzoru dohodninske odločbe omogočilo avtomatsko odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev.

Vložen predlog novele zakona o razvojni podpori Pomurju
Poslanska skupina NSi je v DZ vložila predlog novele zakona o razvojni podpori pomurski regiji. Predlagajo podaljšanje izvajanje zakona še na leto 2018, to pa naj bi vodilo k povečanju konkurenčnosti pomurskega gospodarstva za približno 3,5 milijona evrov, s čimer bi se izboljšali pogoji za odpiranje novih delovnih mest.

Na posvetu poudarili pomen predloga o vajeništvu, dijaška organizacija mu nasprotuje
Predlog zakona o vajeništvu, ki je v zakonodajnem postopku, bo zmanjšal vrzel na trgu delovne sile in izobrazil delavce s praktičnim znanjem, so med drugim poudarili na posvetu v DS o vajeništvu. Pomanjkljivosti, ki bodo ugotovljene v času pilotnega projekta, bo še mogoče odpraviti, so menili. Predstavniki dijakov pa predlogu nasprotujejo.

Vlada proti temu, da se otroški dodatek ne bi upošteval kot dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Vlada je na seji prejšnji teden sprejela sklep, da ne podpira predloga sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim je ZL predlagala, da se otroški dodatek ne bi upošteval kot dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlada meni, da zviševanje socialnih pomoči ob nespremenjenih plačah vodi v razvrednotenje dela.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje
Spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki bodo začele veljati 11. marca, natančneje določajo, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. Natančnejša ureditev preprečuje, da bi te storitve opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom ATVP. Novela med drugim določa prepoved vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu za odvetnike in notarje, kadar je to edina storitev za stranko, vendar ne gre za kršitev, če gre za trgovanje z delnicami večjega števila strank (primerjalnik besedila 255. člena). Z globo v višini od 5.000 do 150.000 evrov se za prekršek kaznuje odvetnik, notar ali odvetniška družba, ki vodi nematerializirane vrednostne papirje stranke na fiduciarnem računu v nasprotju z zakonom. Prepoved za odvetnike in notarje se začne uporabljati 31. oktobra.

Sklepanje kreditnih pogodb
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki velja od 3. decembra 2016, uporabljati pa se je začel 3. marca 2017, ureja potrošniško kreditiranje, odgovorno dajanje kreditov s pomočjo pravočasnega informiranja o kreditu in njegovih finančnih in pravnih posledicah za potrošnika, po drugi strani pa uvaja nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki z uvedbo dovoljenj. V III. poglavju se s posebnimi pravili ureja kreditno pogodbo za nepremičnino, z opredeljenimi obveznostmi pred sklenitvijo kreditne pogodbe, obveznosti in pravice sklenitve kreditne pogodbe, odstopom od kreditne pogodbe in morebitnim predčasnim odplačilom. Zakon v predhodnih določbah vzpostavlja register v skladu s 34. členom zakona, BS pa vzpostavi register v skladu s 64. in 69. členom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Kreditni posrednik, ki je opravljal storitev posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino pred uveljavitvijo tega zakona, pa mora v skladu s 100. členom zakona do 30. junija 2017 vložiti vlogo za izdajo dovoljenja, sicer od 1. julija 2017 ne sme več opravljati navedenih storitev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 11.3.2017 - sprememba
    • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2); veljavnost od: 3.12.2016, uporaba od: 3.3.2017
    • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik; veljavnost od: 3.3.2017
    • Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja; veljavnost od: 3.3.2017
    • Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih; veljavnost od: 25.2.2017, uporaba od: 3.3.2017
    • Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; veljavnost od: 4.3.2017
    • Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); veljavnost od: 4.3.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10 - 11
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
"Gospodarski oskarji" v roke šestim gospodarstvenikom
V Cankarjevem domu v Ljubljani so v ponedeljek slovesno podelili nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki jih v zbornici imenujejo tudi gospodarski oskarji. Letos jih je prejelo šest gospodarstvenikov iz petih slovenskih regij in štirih gospodarskih panog - dva iz velikih, trije iz srednjih in eden iz skupine malih in mikro podjetij.

Janet Yellen namignila na povišanje obrestnih mer sredi meseca
Predsednica ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Janet Yellen je namignila, da se utegnejo obrestne mere v ZDA kmalu zvišati. Če se bo gospodarsko okrevanje nadaljevalo, bo odbor za odprti trg banke (FOMC) na zasedanju 14. in 15. marca najverjetneje zvišal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar.

Za podaljševanje delovne aktivnosti na voljo 5,6 milijona evrov
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za podporo aktivnostim za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela. Za izvedbo razpisa je na voljo 5,6 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov prispeval evropski socialni sklad. Rok za oddajo vlog je 10. april.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nespremenjeno dejansko stanje
Višje sodišče je s sodbo Psp 144/2016 zavrnilo pritožbo tožnika in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Prvostopenjsko sodišče je utemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnik uveljavljal odpravo upravnih odločb tožene stranke in priznanje pravice do sorazmernega dela starostne pokojnine, saj je bilo v isti upravni stvari že pravnomočno odločeno. Dejansko stanje glede pravice tožnika do sorazmernega dela starostne pokojnine se po pravnomočnosti odločbe ni spremenilo, saj se ni spremenilo dejansko stanje glede obstoja zavarovalne dobe v RS, prav tako se ni spremenila pravna podlaga, na katero se zahtevek opira.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Carinski dolg in zavarovanje
FURS je izdala novo Navodilo o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017, ki ureja področje zavarovanja carinskega dolga v skladu z novo zakonodajo Unije. Dokument je v veljavi od 8. 3. 2017.

Nameščanje namenskega digitalnega potrdila za uporabo miniBlagajne
Na portalu eDavki je objavljeno navodilo za uporabo FURS mobilne miniBlagajne, za katero je potrebno imeti namensko digitalno potrdilo, saj je z njim elektronsko podpisan vsak izdan gotovinski račun. Več o tem, kako lahko zavezanec namesti namensko digitalno potrdilo, si lahko ogledate v posnetku Nameščanje namenskega digitalnega potrdila.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.653,67€
 
in neto plača:   1.074,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.636,51€
 
in neto plača za tromesečje:   1.060,63€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite napovedane in zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 November 2016 29,90 EUR Naročilo
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije Januar 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust 03.04.2017 ob 13:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Katere dajatve plačujemo od prejemkov na podlagi pogodb o poslovodenju in prokuri?
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, na katerem vam bodo pojasnili, kako pravilno urediti prokuro, da ne boste imeli težav pri izplačevanju in obdavčitvi dohodkov prokurista. Obravnavali boste tudi, kakšno pogodbo lahko sklenete z upokojencem in kako se izognete bojaznim ustreznosti obdavčitve in zavarovanja glede na sklenjeno pogodbo in dejansko delo, ki ga opravljajo poslovodje in prokuristi. Seminar bo v ponedeljek, 20. marca na Brezovici pri Ljubljani, predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.