c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2017, številka 03 / letnik IX.
 

V skladu z 11. točko novih SRS 2016 morajo organizacije obvezno narediti prehod iz modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Več o ključnih spremembah pri pripravi DDPO si lahko preberete v današnji rubriki - V središču. Finančna uprava je v zadnjem tednu posredovala kar nekaj obvestil, med drugim prehajajo na nov elektronski način podpisovanja dokumentov, pripravili pa so tudi novo verzijo programa Silvester Pelias za obračun DDPO. Vse, ki vas zanima čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini (primer Nemčije), pa vabimo k prijavi na spletni seminar, prosta mesta so še na voljo. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Poziv k predložitvi obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Vpliv SRS 2016 na obračun DDPO    
Mojca Müller
   
Zaradi uvedbe novih računovodskih standardov (SRS 2016) in sprememb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) je bilo potrebno prilagoditi računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v  letu 2016. Novi SRS 2016 in spremembe ZGD-1 posledično vplivajo tudi na obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO). Več o ključnih spremembah, ki jih prinašata SRS 2016 in ZGD-1L lahko preberete v članku Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1L in novih SRS 2016). V tokratnem članku se bomo osredotočili predvsem na novosti pri pripravi DDPO obračuna za leto 2016.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016
Socialno podjetje je v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) nepridobitna organizacija, ki pridobi status socialnega podjetja zaradi opravljanja dejavnosti in zaposlovanja, ki temelji na načelih delovanja socialnega podjetništva. Svojo naravnanost podjetje dokazuje z višino prihodkov iz naslova opravljanja socialne dejavnosti, ki po drugem letu delovanja predstavlja več kot 50 % vseh izkazanih prihodkov.

Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin
Podjetje, ki je naložbeno nepremičnino izkazovalo po modelu nabavne vrednosti, želi v začetku letošnjega leta spremeniti model vrednotenja in jo izkazati po pošteni vrednosti, ki bi bila višja od knjigovodske vrednosti po modelu nabavne vrednosti. Fizična oseba pa bi nepremičnino prenesla iz gospodinjstva v podjetje. Kakšen bi bil vpliv na obdavčitev?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Popravek obračunanega DDV po zaključku stečajnega postopka
Stečajni postopek je trajal več let in se zaključil brez poplačila. Terjatev je bila priznana in vsebuje obračunani 20-odstotni DDV. Ker so v podjetju informacijo o zaključku spregledali, jih zanima razlaga 39. člena ZDDV-1: Ali še lahko popravijo izhodni DDV oziroma so pravico izgubili, ker niso davčne osnove popravili v mesecu, ko je bil zaključen stečajni postopek?

Vračilo trošarine za energente, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016
Finančna uprava je sporočila, da lahko fizične osebe do 30. 6. 2017 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
FURS z novim načinom podpisovanja dokumentov
Finančna uprava bo odslej dokumente, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskala in pošiljala davčnim zavezancem kot kopijo dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali, pojasnjujejo na finančni upravi. Takšen način izdajanja dokumentov omogoča novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Odprta vprašanja po ukinitvi registrskih računov
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prejšnji teden za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katero se bo razrešilo vprašanja, ki še ostajajo odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD v začetku tega leta.

Vlada sprejela predlog zakona o vajeništvu
Vlada je v petek prejšnji teden na dopisni seji sprejela predlog zakona o vajeništvu. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Predlogu pa so nenaklonjeni v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) in Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), saj menijo da sledi interesu gospodarstva in ne vajencev.

Slovenija in ZDA pred sklenitvijo sporazuma o socialni varnosti
Vlada se je na zadnji seji seznanila z informacijo o zaključku pogajanj za sklenitev sporazuma med Slovenijo in ZDA o socialni varnosti ter upravnega dogovora o izvajanju tega sporazuma. Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017
S 14. januarjem je stopil v veljavo Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017, ki določa, da se pokojnine, drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena ZPIZ-2 uskladijo tako, da se povečajo za 1,15 %.

Ekonomsko-socialni svet
Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, ki so začela veljati 7. januarja, urejajo pristojnosti, organiziranost in način dela ESS ter njegovih delovnih teles. ESS je tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z namenom obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. ESS v okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med javno obravnavo. Finančna sredstva za delovanje ESS zagotavlja država iz proračunskih sredstev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 31.12.2016, uporaba od: 1.2.2017 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017; veljavnost od: 14.1.2017, uporaba od: 1.1.2017
    • Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev; veljavnost od: 14.1.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1 - 2
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Gospodarstvo bi rešitve zaradi oteženega poslovanja z Avstrijo iskalo z vlado
Tako veliki kot mali podjetniki opozarjajo na oteženo poslovanje z Avstrijo. Ta je namreč z novim letom spremenila zakonodajo, ki je tujim podjetjem še bolj zaostrila pogoje pri čezmejnem opravljanju storitev. OZS in GZS sta zato na pristojne pri nas naslovili prošnjo za čimprejšnji sestanek, da bi skupaj poiskali možne rešitve.

Povprečna plača za november višja zaradi izrednih izplačil
Povprečna plača za november 2016 je znašala 1687,64 evra bruto in 1087,08 evra neto. Bruto plača je bila od tiste za oktober nominalno višja za 7,6 odstotka, realno za 7,5 odstotka, neto pa je bila nominalno višja za 6,5 odstotka, realno za 6,4 odstotka. Zvišanje je bilo posledica višjih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic.

Stopnja brezposelnosti novembra nižja
Stopnja brezposelnosti je novembra lani dosegla 10,4 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot oktobra lani in 1,3 odstotne točke manj kot novembra 2015. Konec novembra je bilo na zavodu registriranih 96.843 brezposelnih, kar je 0,4 odstotka manj kot oktobra, število delovno aktivnih pa je znašalo 831.073.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Začetek teka zastaralnega roka
Zoper prvostopenjsko sodbo se je pritožila tožena stranka in jo izpodbijala zaradi nepravilne uporabe materialnega prava, in sicer v zvezi z odločitvijo o zastaralnem ugovoru. Višje sodišče je pritožbi ugodilo, sodbo razveljavilo in vrnilo sodišču v ponovno sojenje (VSK sodba Cpg 271/2015). V obrazložitvi je pojasnilo, da v skladu s šestim odstavkom 357. člena OZ začne teči zastaranje terjatve zavarovalnice proti odgovorni osebi za nastanek zavarovalnega primera takrat, ko začne teči proti tej odgovorni osebi zastaranje zavarovančeve terjatve in se v tem roku tudi konča. Za presojo, kakšen je bil zastaralni rok zavarovanca za njegovo odškodninsko terjatev do povzročitelja škode, se torej uporabi 352. člen OZ.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja kontrolnih podatkov za leto 2016
Za odmerno leto 2016 se kontrolni podatki oddajajo enako kot pretekla odmerna leta, prek eDavkov - obrazec KP-KPD. Za pripravo podatkov za leto 2016 ni na voljo program WDohod. Podatki za uvoz se lahko pripravijo ročno v eDavkih.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (nov Silvester Pelias)
Na spletni strani eDavki je objavljena nova različica programa za obračun DDPO Silvester Pelias (8.0.0.3). Navedene so spremembe glede na predhodno verzijo programa.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.1.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2017 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2016
    • 31.1.2017 > FURS: Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.687,64€
 
in neto plača:   1.087,08€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.604,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,03€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bo predavateljica podala vrsto praktičnih napotkov za slovenska podjetja, ki opravljajo ali nameravajo opravljati čezmejne storitve z napotenimi delavci v Nemčiji ob upoštevanju določil slovenskega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo predvidoma začel uporabljati 2018.

Za naročnike portala FinD-INFO, IUS-INFO in EDUS je ogled brezplačen - VABLJENI K PRIJAVI!

Napovedani spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije 26.1.2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Rezervacije v knjigovodstvu in davčnem obračunu?
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Rezervacije v knjigovodstvu in davčnem obračunu, ki bo v sredo 25. januarja na Brezovici pri Ljubljani. Na seminarju boste odgovorili na vprašanja Kako torej pravilno knjižiti rezervacije za leto 2016? Kako jih upoštevati v davčnem obračunu? Predava Kristinka Vukovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.