c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2017, številka 01 / letnik IX.
 

Od 1. januarja so v veljavi spremembe več davčnih zakonov, preoblikovala se je tudi lestvica za odmero dohodnine in razbremenila obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost, zvišala pa se je obdavčitev podjetij. Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo že deseto novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki prinaša poenostavitve postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena zavezancev. V osrednji temi tednika pa nadaljujemo s predstavitvijo sprememb pri pripravi in predložitvi letnega poročila, tokrat oseb javnega prava. Vabimo vas k pregledu izbora zakonodajnih sprememb in strokovnih člankov, ki smo jih pripravili v prvi številki letošnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Finančno računovodske novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Odmera dohodnine za leto 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročilo pravnih oseb javnega prava letos le z manjšimi spremembami    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR) in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust
Čeprav Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delavec izrabi en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, pa to ne pomeni, da mu delodajalec ni dolžan omogočiti, da izkoristi svoj dopust v celoti.

Nočni delavci
Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 151. člena določa, da uživajo posebno varstvo delavci, ki delajo ponoči vsaj tretjino svojega delovnega časa.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ustanavljanje podružnic v Evropski uniji
V prispevku je podrobneje predstavljen pojem podružnice ter pravna podlaga za ustanavljanje podružnic znotraj EU in Slovenije. Obravnavana je Enajsta direktiva o razkritjih podružnic, ki je bila sprejeta z namenom zahteve in poenotenja publicitete glede podružnic. Predstavljena je tudi ureditev podružnic v slovenskem pravnem redu in usklajenost slovenske nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU.

Posebnosti izdelave in predložitve letnega poročila 2016 za zadruge
Zadruge imajo sicer čas za predložitev letnega poročila vse do konca meseca marca, vendar je smiselno, da se na izdelavo in predložitev letnega poročila čim prej pripravijo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji z novim letom oteženo
Avstrija z novim letom spreminja zakonodajo, ki bo precej zaostrila pogoje za opravljanje storitev v Avstriji. V odvetniški družbi Grilc-Vouk-Škof kot najbolj problematične določbe izpostavljajo obvezno stalno razpoložljivost plačilne dokumentacije in nesorazmerno visoke sankcije. Več kot 110 podjetij je že vložilo pritožbo na Evropsko komisijo.

Predstavitev izračunov za prilagoditev višine povprečnine
Predstavniki združenj občin se bodo danes predvidoma sestali s predstavniki ministrstva za finance, s katerimi bodo govorili o spremembi povprečnine v letošnjem in prihodnjem letu. Ministrstvo bo sogovornikom predstavilo izračune, ki so jih pripravili v zvezi z obljubljeno prilagoditvijo višine povprečnine.

Upokojencem za 40 let pokojninske dobe najmanj 500 evrov
Vlada je 22. decembra sprejela predlog spremembe zakonodaje, s katerim bi se upokojencem s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa zagotovilo zvišanje najnižjih pokojnin na 500 evrov na mesec. Koalicija pa se je dogovorila, da poišče rešitev, s katero bo v prihodnjem letu vsem upokojencem zagotovila letni dodatek oz. regres.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uveljavljena vrsta sprememb pri davkih
Od 1. januarja so v veljavi spremembe več davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila z namenom zmanjšanja stroškov dela in s tem povečanja konkurenčnosti gospodarstva. Preoblikovala se je lestvica za odmero dohodnine in razbremenila obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost, zvišala pa se je obdavčitev podjetij.

Sveženj objav davčnih predpisov konec leta 2016
Na portalu FinD-INFO smo konec leta objavili in ažurirali večji obseg aktualnih predpisov iz Uradnega lista, ki so začeli veljati s 1. januarjem 2017:
    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017,
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku,
    • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine,
    • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem,
    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
    • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka,
    • Pravilnik o napovedi davka na darilo.

Predizpolnjeni obračuni prispevkov za nekatere davčne zavezance
Že deseta novela zakona o davčnem postopku prinaša nekaj poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena zavezancev, spreminja se davčna izvršba in še dodatno razširja področje avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU.

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
Zaradi spremenjenih predpisov (Računovodska Direktiva 2013/34/EU, Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi (2016) in Enotni kontni okvir) je AJPES pripravil novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, ki določa:
    • poenotene obrazce letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov od leta 2016 dalje. Tako vsi poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, predložijo podatke na enaki shemi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, odstopanja so le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu.
    • roke, sestavne dele in način predložitve letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov za namen državne statistike in javne objave oziroma zagotavljanje javnosti.

Sprejet zakon o ukrepih v javnem sektorju
S 1. januarjem je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki prinaša postopno sproščanje omejevalnih ukrepov na področju stroškov dela. Zakon tako ureja višino regresa, omejitve pri delovni uspešnosti, zamik napredovanj in možnost nižjega vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sama višina premij se določa z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. V zvezi z odpravo anomalij v plačnem sistemu, pa se morajo vlada in sindikati do 1. maja še dogovoriti o novih uvrstitvah delovnih mest.

Opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike
17. decembra je začel veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1), ki ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 83, 84, 85, 86, 87 in 88
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zagnali sistem izmenjave podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov
Včeraj naj bi predvidoma začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Sistem bo del centralnega kreditnega registra, v katerem bodo na nacionalni ravni zbrani podatki o zadolženosti tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov.

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta
Očetje bodo imeli prihodnje leto na voljo skupno 25 dni plačanega in prav toliko neplačanega očetovskega dopusta. V letu 2017 se bo neplačani del namreč skrajšal za novih pet dni, plačani pa za toliko podaljšal.

Gospodarska gibanja v Sloveniji optimistična
Gospodarske razmere so se v Sloveniji lani dodatno izboljšale, kar se med drugim kaže v zvišanju obsega BDP in večji zaposlenosti. Na višjo gospodarsko rast sta med drugim vplivala večja domača potrošnja in rast izvoza. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da izzivi ostajajo in da BDP še vedno precej zaostaja za predkrizno ravnjo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Priznanje statusa stranskega udeleženca
Predmet spora v obravnavani zadevi je odločitev tožene stranke, da se tožeči stranki ne prizna lastnosti stranskega udeleženca v postopku odmere davčnih obveznosti njenemu zakoncu in v postopku zavarovanja izpolnitve te davčne obveznosti. Tožena stranka je zato vložila tožbo na Upravno sodišče, ki je s sodbo II U 251/2016 tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je davčni organ v postopek zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti utemeljeno pritegnil le davčnega zavezanca, za katerega je po podatkih zemljiške knjige tudi izkazan vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki so predmet zavarovanja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
V letu 2017 mesec in pol več časa za napoved najemnin
Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, imajo po novem za vložitev napovedi za odmero davka mesec in pol več časa kot doslej. Namesto 15. januarja bo namreč rok za vložitev napovedi od leta 2017 dalje 28. februar.

Prispevki za socialno varnost
Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) na novo določa način in roke za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost. Objavljeni so tudi zneski pavšalnih prispevkov za leto 2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.1.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2016 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v januarju 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,00%
 
 
 
V decembru zabeležena deflacija  
 
- na mesečni ravni:   - 0,5%
 
- na letni ravni:   0,5%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2016:   1.567,99€
 
in neto plača:   1.020,40€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,85€
 
in neto plača za tromesečje:   1.019,66€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Storitve povezane z nepremičnino in DDV oktober 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Uredimo notranje kontrole poslovanja podjetja
Inštitut za poslovodno računovodstvo vabi na delavnico Uredimo notranje kontrole poslovanja podjetja, ki bo 11. januarja (Ptuj) oz. 18. januarja (Ljubljana). Na delavnici bodo predstavili izhodišča modela, ki lahko sistemsko in procesno vključi prav vse vidike poslovanja in s tem opredeli delovanje notranjih kontrol. Predavateljica je mag. Jana Dvoršak.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.