c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2016, številka 49 / letnik VIII.
 

Spremembe davčnega postopka, ki jih prinaša novela ZDavP-2, določajo nova pravila pri obračunavanju in plačevanju obresti, o čemer podrobneje pišemo v današnji osrednji rubriki tednika. Med zakonodajnimi novostmi tega tedna je več sprememb, izpostavljamo ponovno potrditev Zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, na katerega je državni svet 24. novembra izglasoval veto. Državni zbor pa bo predvidoma v ponedeljek odločal še o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi 2. januar že prihodnje leto znova postal dela prost dan. V pričakovanju odločitev vas vabimo k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Novi vrsti dohodka na REK-1 obrazcu
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Spremenjena pravila davčnega postopka pri obrestih    
Irena Kamenščak
   
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) prinaša nova pravila pri obračunavanju in plačevanju obresti. Spremembe se nanašajo na sistem izračuna in plačila obresti, ki se trenutno (do 1. 1. 2017) izračunavajo po pravilih, ki upoštevajo medbančno obrestno mero  EURIBOR. Od 1. 1. 2017 dalje je za te primere določena fiksna višina letne obrestne mere, ki bo odvisna od situacije, zaradi katere bo prišlo do obračuna obresti in od sodelovanja davčnega zavezanca pri poravnavi davčnih obveznosti. Fiksne obrestne mere se bodo določale v letni višini 2 %, 3 %, 5 % ali 7 %. Novela ZDavP-2J ne prinaša sprememb pri zamudnih obrestih. Pravila za obračun in plačilo zamudnih obresti se s 1. 1. 2017 ne spreminjajo.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Od 1. januarja bo mogoče na področju transfernih cen uporabiti vnaprejšnji cenovni sporazum
Čeprav novela ZDavP-2I, ki je prinesla določbe o možnosti uporabe vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, velja že od 15. decembra 2015, pa tudi zadnja novela ZDavP-2J ni prinesla večjih sprememb, ki bi spremenile začetek uporabe teh določb s 1. januarjem 2017.

Zastopanje družbe v razmerjih z revizorjem letnega poročila po noveli ZGD-1I
Z novelo Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I je bilo pooblastilo za sklenitev pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila preneseno na predsednika nadzornega sveta. Dodan je nov 281.a člen, ki opredeljuje razmerje med nadzornim svetom oziroma njegovo revizijsko komisijo in notranjim revizorjem, če ga družba ima.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davki in dobrodelnost
Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene, se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana. Vendar pa lahko družba uveljavlja olajšavo za donacije. Pri tem pa mora biti pozorna, komu podarja sredstva in v kolikšnem znesku.

FURS: Davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenim odgovorom glede izpisa računa na avtomatu za prodajo storitev.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poslanci po vetu DS znova potrdili zakon o izvrševanju državnega proračuna
Državni zbor je na včerajšnji izredni seji ponovno izglasoval zakon o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, na katerega je državni svet 24. novembra izglasoval veto. Za zakon je glasovalo 51 poslank in poslancev, proti jih je bilo 26.

Sindikati zahtevajo sprostitev vseh varčevalnih ukrepov v prihodnjem letu
Sindikati javnega sektorja želijo sprostitev vseh varčevalnih ukrepov s prihodnjim letom, kar bi pomenilo dodatnih 215 milijonov evrov. Ob sporazumu z zdravniški sindikatom Fides namreč ocenjujejo, da so nastopile nove okoliščine. Kot je napovedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar, bo s tem seznanil vlado, ki bo odločila o tej zahtevi.

O 2. januarju kot dela prostem dnevu po skrajšanem postopku
Kolegij predsednika DZ se je včeraj odločil za skrajšano obravnavo spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi 2. januar že prihodnje leto znova postal dela prost dan. Pod zakonski predlog so se podpisali poslanci SMC, DZ pa ga bo predvidoma obravnaval na decembrski redni seji.

Lažje in cenejše overjanje javnih listin v mednarodnem prometu
Vlada je prejšnji teden na seji potrdila predlog zakona o overjanju javnih listin v mednarodnem prometu. Na ta način bo overjanje listin lažje in hitrejše ter cenejše tako za stranke kot tudi za davkoplačevalce, so sporočili z ministrstva za pravosodje. S predlogom zakona urejajo vrzel pri overjanju listin, ki so bile izvorno izdane v elektronski obliki.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2015
Od 2. 12.2016 je v veljavi sprejeti Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2015. Sestavljajo ga splošni del, kjer je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu zaključnega računa je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2015, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter realizaciji v tem letu.

Obvladovanje kreditnih tveganj
Nov Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR), ki začne veljati z 10.12.2016, vzpostavlja zbirko podatkov o najetih posojilih tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov. Zakon zamenjuje obstoječi sistem SISBON in omogoča centraliziran dostop do ustreznega nabora podatkov o kreditnih poslih poslovnega subjekta, kar omogoča kvalitetno oceno tveganosti, izmenjavo podatkov o kreditnih poslih komitentov ter celovit pregled kreditnih tveganj pri kreditodajalcu že pred sklepanjem pogodb. Sprejeta pa je tudi novela zakona o potrošniških kreditih, ki zagotavlja pregledno najemanje potrošniških kreditov s pravočasnim informiranjem potrošnika. Z novelo se ureja tudi kreditni trg za nepremičnine z ustreznim nadzorom nad dajalci posojil in kreditnimi posredniki.

Upravljanje skladov
Spremembe in dopolnitve > Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), ki stopijo v veljavo 17.12.2016 prenašajo v slovenski pravni red določbe evropske direktive o vzpostavitvi enotnih pravil glede skrbnika premoženja investicijskih skladov. Vsak investicijski sklad bo moral imeti enega skrbnika, ki izvaja splošni nadzor nad sredstvi v njem (16. člen). To naj bi prispevalo k izboljšanju finančne stabilnosti kot tudi varstva vlagateljev. Vsak investicijski sklad se vpiše v Poslovni register Slovenije in pridobi tudi svojo matično številko (32. člen). V noveli so na novo določene tudi globe za kršitve, katerih višina je poenotena v vseh državah članicah, zato da bi preprečili družbam za upravljanje, da si izberejo državo sedeža v EU z manj strogimi sankcijami.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (RZ2015); veljavnost od: 2.12.2016
    • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2); veljavnost od: 3.12.2016, uporaba od: 3.3.2017
    • Zakon o gozdovih (ZG); veljavnost od: 3.12.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); veljavnost od: 3.12.2016 - sprememba
    • Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR); veljavnost od: 10.12.2016
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 10.12.2016 - sprememba
    • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU); - veljavnost od: 17.12.2016 - sprememba
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); veljavnost od: 17.12.2016 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 25.6.2016, uporaba od: 25.12.2016 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine; veljavnost od: 3.12.2016 - sprememba
    • Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja; veljavnost od: 3.12.2016 - sprememba
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 3.12.2016 - sprememba
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 1.1.2017 - nov
    • Splošni akt o cestninjenju; veljavnost od: 1.1.2017 - nov
    • Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima; veljavnost od: 3.12.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 76 - 78
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija v tretjem četrtletju z eno najvišjih četrtletnih rasti BDP v EU
Evropski statistični urad Eurostat je včeraj potrdil drugo oceno gospodarske rasti v območju evra in celotni EU v tretjem četrtletju, ki sta bili 0,3- oz. 0,4-odstotni. Za 0,1 odstotne točke je dvignil oceno rasti na letni ravni - v območju evra na 1,7 odstotka, v uniji pa na 1,9 odstotka. Slovenija je imela na četrtletni eno najvišjih rasti v EU.

Slovenija naj še izboljša preglednost lastništva podjetij
Slovenija se med pregledanimi državami članicami EU ponaša z najboljšo oceno za zakonodajni okvir, ki omogoča preglednost dejanskega lastništva podjetij. Kljub temu pa po mnenju organizacije Transparency International Slovenia še vedno obstajajo vrzeli, ki jih je treba odpraviti. Razkrivajo tudi primere skrivanja lastnikov slovenskih podjetij.

Andora odpravlja bančno tajnost
Andora z odločitvijo enodomnega parlamenta odpravlja bančno tajnost in pristopa k avtomatični izmenjavi informacij o imetnikih bančnih računov. Ukrep bo v veljavo stopil z januarjem, veljal pa bo za bančne račune državljanov EU, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nedoločen zahtevek
Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke na ugotovitev, da izvršba na premične stvari ni dopustna. Zoper zavrnilno sodbo je tožeča stranka vložila pritožbo na višje sodišče, ki je s sodbo II Cp 790/2016 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Višje sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da tožeča stranka ni na poziv popravila tožbe in tudi na ugovore toženih strank, da tožba ni sklepčna, tožbe ni spremenila. Tudi tožbeni zahtevek je premalo določen, saj gre za tožbo na nedopustnost izvršbe na predmetih dolžnika. Tožeča stranka teh predmetov ni specificirala, ni predložila rubežnega zapisnika. Dokazi, ki jih je predložila, pa so nedoločeni. Dokazi za nazaj, da je z nakupom nepremičnine tožeča stranka kupila tudi premičnine, pa so glede na vsebino dokazil, prirejeni za potrebe te pravde.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nepravilni e-računi iz naslova obračuna stroškov Banke Slovenije
UJP obvešča vse proračunske uporabnike, da so se dne 5. 12. 2016 zaradi tehničnih težav na UJPnet odložili e-računi z nepravilnim datumom izdaje računa, iz naslova obračuna stroškov Banke Slovenije, za obdobje od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016. Nepravilen datum izdaje računa je zapisan v xml strukturi e-računa (eSlog), medtem ko je v PDF obliki zapisan pravilen datum izdaje računa.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.12.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
- po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,31 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,71 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu posnetkov spletnih seminarjev, ki smo jih v zadnjem obdobju pripravili za vas. Za naročnike portala FinD-INFO je ogled posnetka brezplačen!

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Storitve povezane z nepremičnino in DDV oktober 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 november 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Obdavčitev mednarodnih transakcij z blagom z DDV
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Obdavčitev mednarodnih transakcij z blagom z DDV, ki bo 16. decembra na Brezovici pri Ljubljani. Na seminarju boste obravnavali obdavčitev čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Opozorili bodo na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, tristranskih poslih ipd. Predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.