c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2016, številka 47 / letnik VIII.
 

Ministrstvo za delo je dalo v javno razpravo osnutke predlogov sprememb delovne zakonodaje, ki urejajo redefinicijo razloga za odpoved iz nesposobnosti in več sprememb, ki povečujejo zaščito delavcev. V osrednji temi predstavljamo verižne posle z obravnavo nepravega tristranega posla z vidika DDV. Vljudno vas vabimo k prijavi na spletni seminar -Priprava letnega poročila za leto 2016, ki bo 1. decembra 2016 ob 14. uri in je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Verižni posli in DDV    
Mojca Müller
   
Verižne posle uvrščamo med neprave tristranske posle. Zanje je značilno, da jih obravnavamo ločeno od primera do primera. V DDV zakonodaji ne najdemo konkretnega člena, ki bi navajal, kako z vidika DDV pravilno obravnavati neprave tristranske posle. Ključni problem pri verižnih poslih oz. nepravih tristranskih poslih je pravilna določitev kraja obdavčitve z DDV.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delovna doba dijakov in študentov, ki opravljajo začasno in občasno delo
Na podlagi novele Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C, ki se je začela uporabljati s 1. februarjem 2015, je bilo uvedeno plačevanje polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis), in sicer prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 odstotka oziroma prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka. Posledično se od 1. 2. 2015 dalje obdobje opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov všteva tudi v pokojninsko oziroma zavarovalno dobo, v nadaljevanju pojasnjuje ZPIZ.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti
Delavec je prišel na delovno mesto pod vplivom alkohola. Opravljen je bil test alkoholiziranosti, ki je sum potrdil. Družba nima sprejetega pravilnika o prepovedanem uživanju alkohola na delovnem mestu in načinu ugotavljanja alkoholiziranosti delavcev. Ali je delodajalec, čeprav nima sprejetega pravilnika in delavec še ni začel z delom, upravičen delavcu podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odpis terjatev fizični osebi
Podajamo odgovor na dve vprašanji v zvezi z odpisom terjatev fizični osebi, in sicer: Ali je treba takšen odpis obravnavati kot dohodek, ki je obdavčen po ZDoh-2?, Ali je takšen odpis terjatev davčno priznani odhodek za namene DDPO?

Del plače za poslovno uspešnost
S spremembo > Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. FURS je objavil podrobnejši opis davčne obravnave in podal odgovore na prejeta vprašanja zavezancev, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

FURS: Nova ureditev obračunavanja trošarine za električno energijo
V skladu z novim Zakonom o trošarinah - ZTro-1 je bila uvedena nova ureditev obračunavanja trošarine za električno energijo. Finančna uprava je v zvezi s tem izdala nov dokument - Obračunavanja trošarine za električno energijo po 1. oktobru 2016.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlagane spremembe delovne zakonodaje v javni razpravi
Ministrstvo za delo je dalo v javno razpravo osnutke predlogov sprememb delovne zakonodaje, o katerih so prejšnji teden v odsotnosti nekaterih delodajalskih organizacij razpravljali na seji ESS. Med predlaganimi novostmi so redefinicija razloga za odpoved iz razloga nesposobnosti pa tudi kar nekaj sprememb, ki povečujejo zaščito delavcev. Združenje delodajalcev pa je posredovalo 63 predlogov sprememb trga dela, ki bi delodajalcem omogočille bolj fleksibilno in varno upravljanje z delovnimi razmerji.

Predlog novele pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je prejšnji teden objavilo predlog novele pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. S tem ministrstvo nadaljuje z ukrepi v podporo gospodarstvu, znatno znižuje stroške davčne izvršbe, davčnim zavezancem zmanjšuje administrativne ovire pri pobiranju davkov, ureja načine za zagotavljanje informacij, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno določitev davčne obveznosti in zagotavlja večjo preglednost, ko so zapisali. Predlog je v javni razpravi do 28.11.2016.

V javni obravnavi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki po besedah ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča jasneje ureja pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in vodenje samih postopkov. Novela bo v javni obravnavi 45 dni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta proračuna za leti 2017 in 2018
DZ je sprejel državni proračun za leti 2017 in 2018. Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju sicer še niso usklajene, a vlada pričakuje, da ji bo uspelo dogovor s sindikati doseči do začetka novega proračunskega leta. V nasprotnem primeru napoveduje enostranske ukrepe, saj mora masa za plače ostati v načrtovanem obsegu.

Pokojninski sklad javnih uslužbencev
Na podlagi 8. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) je bilo objavljeno novo Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov, ki bo začelo veljati 1. januarja 2017. Navodilo določa roke, obliko in način posredovanja podatkov, potrebnih za evidenco članov krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, evidenco zavezancev za plačilo in za razporeditev plačanih premij na osebne račune ter način določitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V delu, ki se nanaša na spletno storitev, preko katere zavezanci za plačilo posredujejo podatke o zaposlenih, velja v obdobju od januarja 2017 do konca marca 2017 prehodno obdobje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 19.11.2016 - nov
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 25.6.2016, uporaba od: 25.12.2016 - sprememba
    • Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja; veljavnost od: 30.11.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa; veljavnost od: 3.12.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 - 73
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Devetmesečni učinki davčnih blagajn
FURS je izračunala, da so učinki letošnje uvedbe davčnih blagajn v devetih mesecih dosegli 54,7 milijona evrov. Oceno so naredili na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov. Vlada pričakuje, da jih bo v vsem letu za 75 milijonov evrov.

DigitAgenda 2016 je objavljena
Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila dokument DigitAgenda 2016, ki vsebuje priporočila za hitrejšo digitalizacijo gospodarstva. Ocenjujejo, da bi zaradi digitalizacije lahko do leta 2025 povprečno rast produktivnosti povečali na tri odstotke in ustvarili 10.000 novih delovnih mest.

Za nove naložbe v električno mobilnost na voljo 1,2 milijona evrov
Eko sklad je objavil javni razpis za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov nevladnih organizacij in dva javna poziva za spodbujanje električne mobilnosti. Skupaj bo za nove naložbe v električno mobilnost na voljo 1,2 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud in 200.000 evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Poenostavljena prisilna poravnava
Upnik je vložil pritožbo zoper prvostopenjski sklep o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom. V pritožbi navaja, da ne drži izjava dolžnika, da poročilo iz 1. točke 2. odstavka 141. člena ZFPPIPP resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj ter poslovanje. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep III Cpg 854/2016) in pojasnilo, da se razlogi, iz katerih bi bilo mogoče izpodbijati sklep o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave, lahko nanašajo le na procesne ovire za vodenje tega postopka oziroma, da predlogu niso predložene listine iz 1., 3. in 5. točke 2. odstavka 141. člena ali izjava dolžnika, sestavljena v obliki notarskega zapisa.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napake pri vročanju in povečan obseg prijav
Finančna uprava je sporočila, da se pojavljajo težave pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov zavezancev, ki zahtevajo osebno vročitev (eVročanje-OsDok). Prosijo, da preden se obrnete na podporo sami preverite ali ste pravilno uredili pravice in ustrezno določili pooblaščenca za vročanje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 24.11.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.11.2016 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2016:   1.558,29€
 
in neto plača:   1.015,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.559,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.016,46€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Za leto 2016 je potrebno pripraviti letno poročilo v skladu z novimi Slovenskimi računovodskimi izkazi. Nekoliko so spremenjene bilančne sheme in tudi vsebina posameznih postavk. Predstavili bomo pripomoček v Excelu s pomočjo katerega boste na enostaven način sestavili vse računovodske izkaze, ki jih potrebujete za letno poročilo, kako tako sestavljene računovodske izkaze prenesti v letno poročilo ter izpostavili nekaj ključnih poudarkov o vsebini računovodskega dela letnega poročila.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 1.12.2016 14:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom
Ali veste, v kakšni višini ste dolžni vašim zaposlenim izplačevati povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kot so prehrana med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrina, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd.? Vabljeni na seminar Inštituta za računovodstvo, ki bo 6.12.2016, na Brezovici pri Ljubljani. Predavala bo Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.