c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2016, številka 32 / letnik VIII.
 

Družbe, ki so zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, morajo le-te izvesti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP). Kakšne pa so dileme pri odločitvi, ali tudi pri samostojnih računovodskih izkazih preiti k uporabi MSRP ali izkaze še naprej pripravljati v skladu s SRS (2016)? Med strokovnimi delovnopravnimi temami v današnjem tedniku izpostavljamo pojasnila glede dodatnega plačila stroškov za prehrano in odpravnine ob odhodu v pokoj ter izplačila odpravnine iz poslovnega razloga. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazec: Zahtevek za povračilo ali odpust
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obvezna uporaba MSRP za konsolidirane izkaze    
Aleksandra Petejan
   
Skladno z zahtevami ZGD-1 (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine, ki so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, te izvesti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dodatno povračilo stroškov za prehrano
V podjetju so zavezanci Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti. Ali lahko v podjetniški kolektivni pogodbi za primer dela preko polnega delovnega časa za več kot štiri ure dogovorimo dodatni dnevni znesek povračila stroška za prehrano med delom? Ali lahko ugodneje od sedanje kolektivne pogodbe dejavnosti uredimo tudi odpravnino ob odhodu v pokoj?

Izplačilo odpravnine iz poslovnega razloga
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede izplačila odpravnine iz poslovnega razloga zaposlenemu v d. o. o., katere 100 odstotni lastnik je oče zaposlenega. Ali je zaposleni, ki ni poslovodna oseba, povezana oseba v smislu obdavčitve izplačila odpravnine? Če bi delodajalec zaposlenemu izplačal večjo odpravnino, kot jo je dolžan po ZDR-1 ali kot je dogovorjeno po pogodbi o zaposlitvi, ali je ta znesek obdavčen v delu, ki presega izračunani znesek po 108. členu ZDR-1?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pri selitvenih storitvah
Davčni zavezanec opravlja storitve selitev, predvsem opreme, za davčne zavezance iz drugih držav članic EU in iz Švice. Cena za selitvene storitve vsebuje tako nakladanje in razkladanje opreme, kot tudi prevoz iz Slovenije do namembnega kraja v drugi državi. Prosimo za mnenje, kako pravilno obračunati DDV?

FURS: Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika. Med odgovori je podrobneje pojasnjeno tudi, kaj se všteva v limit 5.000 evrov?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na OZS za zakon o vajeništvu, a proti trenutnemu predlogu
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) podpirajo sprejem posebnega zakona o vajeništvu, a ostro nasprotujejo aktualnemu predlogu, ki po mnenju predsednika zbornice Branka Meha vsebuje nekatere škodljive elemente in onemogoča razvoj vajeništva na način, da bi bilo koristno tako za dijake kot za delodajalce.

Po odločitvi sodišča poziv h konstruktivni spremembi zakonodaje v dobro samozaposlenih
Pri varuhu človekovih pravic, v društvu Asociacija in Novičnik za samozaposlene zakonodajalca pozivajo, naj po odločitvi ustavnega sodišča glede neustavnosti dela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev konstruktivno pristopi k spremembi zakonodaje v dobro najranljivejših samozaposlenih. Gre namreč za sporno ugotavljanje njihovega dohodka.

DeSUS želi predlog zakona o demografskem skladu videti pred koalicijskim vrhom
Stranka DeSUS želi zakonski predlog o demografskem skladu, ki so ga v sodelovanju z njimi pripravili na ministrstvu za finance in naj bi ga po neuradnih informacijah septembra obravnaval vrh koalicije, videti pred obravnavo na koaliciji. V SD pričakujejo, da bo o njem opravljena razprava. V SMC pa se bodo vprašanja sklada lotili po dopustih.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela ZDR-1A
Novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele ZP-F in tako popravila redakcijsko napako. Ta je namreč v svojem 78. členu zaradi napačnega citiranja objav Uradnega lista RS namesto določb o pomorščakih starega ZDR pomotoma razveljavila nekatere kazenske določbe ZDR-1: prekrškovne določbe, pristojnost za izrekanje glob v razponu, dodatek za delovno dobo in ekonomsko odvisne osebe. Novela je ponovno uveljavila razveljavljene določbe tako, da je dodala člene 217.a, 217.b, 217.c in 217.č, ki so po vsebini identični z razveljavljenimi določbami ter v prehodnih določbah uredila dodatek za delovno dobo v višini 0,5% tako, da ga delavci ohranijo tudi po uveljavitvi PZ-F, če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Glede ekonomsko odvisnih oseb je določeno, da se 213. in 214. člen ZDR-1 uporabljata do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb.

Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov
S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in hranilnicami (2. člen). Smernice določajo informacije v zvezi s primerjavo trendov in praks prejemkov, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu EBA o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov; veljavnost od: 6.8.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki; veljavnost od: 6.8.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013; veljavnost od: 6.8.2016, uporaba od: 1.1.2017
    • Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije; veljavnost od: 6.8.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spore potrošnikov lahko odslej izvensodno rešuje tudi Združenje bank Slovenije
Združenje bank Slovenije (ZBS) lahko odslej izvaja izvensodna reševanja potrošniških sporov med uporabniki finančnih storitev in njihovimi ponudniki - bankami, hranilnicami ter lizing družbami. V združenju so za posrednika v sporu izbrali Franca Testena, za njegovega namestnika pa Janeza Srebota.

Raziskava: Slovenija po prožnosti trga dela v spodnji tretjini
Slovenija se je po prožnosti trga dela znašla v spodnji tretjini 75 držav, ki jih je analizirala mednarodna kadrovska agencija Manpower. V zgornji tretjini se nahaja po razpoložljivosti kadrov, najslabše pa se je uvrstila po regulaciji nerednih oblik delovnega razmerja. Najbolj prožen trg dela imajo sicer po tej raziskavi na Novi Zelandiji.

Regionalni razvojni sklad z razpisi ponuja 28 milijonov evrov
Slovenski regionalno razvojni sklad je letos doslej objavil sedem razpisov, s katerimi ponuja za skupno 28 milijonov evrov posojil in nepovratnih sredstev med drugim za projekte občin, lesno industrijo in kmetijstvo. V načrtu je tudi osemmilijonski razpis za refinanciranje posojil, ki so jih kmetje namenili za investicije v prirejo mleka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Pritožba zoper sklep o prodaji
Zoper sklep sodišča prve stopnje o prodaji dolžnikovega premoženja sta pritožbi vložila družba K. d.o.o. in samostojna podjetnica C. s.p., ki sta v pritožbah zatrjevala, da imata v najemu poslovne prostore v poslovni stavbi, ki je predmet prodaje, in tudi pogodbeno dogovorjeno predkupno pravico na teh poslovnih prostorih. Višje sodišče je pritožbi zavrglo (VSL sklep Cst 340/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da 331. člen ZFPPIPP ne daje pritožbenega upravičenja za izpodbijanje sklepa o prodaji drugim osebam, ki niso stranke postopka. Nobeden od pritožnikov v svojih pritožbah ne zatrjuje, da je na podlagi prijavljene terjatve v stečajnem postopku nad dolžnikom pridobil položaj stranke v postopku. Pritožnica C. s.p. se je v pritožbi sicer sklicevala na svoja vlaganja v najeti poslovni prostor, vendar ni zatrjevala, da bi tovrstno terjatev iz naslova povrnitve vlaganj prijavila v postopku stečaja nad dolžnikom.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Pomoč prizadetim kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer
V skladu z določbami ZUOPPSKP lahko zavarovanec na pristojni davčni organ zaradi škode, nastale kot posledica pozebe in snega, med 25. in 30. aprilom 2016,, vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v roku 30 dni po uveljavitvi ZUOPPSKP, to je do 29. 8. 2016.

Objava kataloga elektronskih sporočil in sheme sporočil XSD za ePriloge
FURS obvešča, da je objavljen Katalog sporočil in shema sporočil XSD, ki vsebujeta tehnične podrobnosti, potrebne za izvedbo elektronske izmenjave spremnih dokumentov med pošiljatelji in carino.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2016:   1.561,26€
 
in neto plača:   1.016,36€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.023,99€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.