c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2016, številka 31 / letnik VIII.
 

Izpostavljamo predlog novele Zakona o dohodnini, ki naj bi poleg spremenjene dohodninske lestvice prinesel tudi številne druge novosti na področju statusa rezidenta, ugotavljanja katastrskega dohodka, uveljavljanja dodatne splošne olajšave ter spremembe pri 13. ali 14. plači iz naslova poslovne uspešnosti. Med davčnimi novostmi namenjamo osrednjo temo tretjemu splošnemu mnenju MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR). Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Računovodski izkazi za 2016 na poenotenih obrazcih AJPES
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu dohodninskih sprememb    
mag. Mojca Kunšek
   
V minulem mesecu je precej prahu dvignil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je sicer Ministrstvo za finance napovedovalo že nekaj mesecev prej in katerega glavni namen je razbremenitev dohodkov dela ter zmanjšanje sive ekonomije.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Posodobitev avtonomnega urejanja korporativnega upravljanja
V zadnjih letih se v Sloveniji vse pogosteje omenja nujnost izboljšanja korporativnega upravljanja in se zaradi spodbujanja večje produktivnosti med drugim sprejemajo avtonomna pravila korporativnega upravljanja, kot so kodeksi, smernice in priporočila.

Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe
Javnemu podjetju, ki je v stoodstotni lasti občine, je občina podelila tudi javno pooblastilo za izdajo soglasij za priklop na gospodarsko javno infrastrukturo. Predsednica nadzornega sveta pa je podjetje obvestila, da želi nadzorni svet pripraviti analizo vodenja in upravljanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. Ali sme podjetje članu nadzornega sveta posredovati osebne podatke zaposlenih? Ali se smejo z njimi seznaniti tudi drugi člani nadzornega sveta? Kako naj podjetje posreduje osebne podatke?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Tretje splošno mnenje MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)
V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko zavezanec po tem zakonu uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. V zvezi s tem sta bili že objavljeni Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) (8. 7. 2014) in Drugo splošno mnenje MGRT, zdaj pa objavljamo še tretje splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR), ki ga je izdalo MGRT z dopisom št. 314-6/2012/46 z dne 1. 7. 2016.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrstvo za finance zavrača kritike glede davčne reforme
Ministrstvo za finance je zavrnilo vnovične kritike Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) glede priprave ukrepov za davčno prestrukturiranje. Dialog so vodili, popolnega soglasja pa praktično ni mogoče doseči, so prepričani.

Upoštevanje enotnih pravil pri morebitnem reševanju bank
Ministrstvo za finance pozdravlja izvedbo obremenitvenih testov, ki jih je v 51 velikih evropskih bankah izvedel Evropski bančni organ (Eba). Pričakuje, da bodo v primeru dodatnih dokapitalizacij, ki bodo vključevale tudi državno pomoč, dosledno upoštevana enotna pravila za reševanje bank.

Zbiranje pripomb na nacionalni program razvoja prometa
Ministrstvo za infrastrukturo do 22. avgusta zbira pripombe in predloge na predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Sloveniji. Resolucija vsebuje enake ukrepe kot strategija razvoja prometa, le da opredeljuje tudi roke in nosilce posameznih aktivnosti, potrebne za njihovo izvedbo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Mali proizvajalci piva in žganja po novem manj obdavčeni
Ministrstvo za infrastrukturo do 22. avgusta zbira pripombe in predloge na predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Sloveniji. Resolucija vsebuje enake ukrepe kot strategija razvoja prometa, le da opredeljuje tudi roke in nosilce posameznih aktivnosti, potrebne za njihovo izvedbo.

Aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
Od 1. avgusta velja Aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki spreminja Tarifni del priloge kolektivne pogodbe, in sicer za 3,5% povečuje zneske najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, spremenila pa se je tudi 4. točka tarifne priloge, ki določa višino jubilejnih nagrad, ki pripadajo delavcu:
    • za 10 let …428,50 €,
    • za 20 let …624,75 €,
    • za 30 let …857,00 €,
    • za 40 let …857,00 €.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o trošarinah (ZTro-1); veljavnost od: 16.7.2016, uporaba od: 1.8.2016
    • Zakon o trošarinah (ZTro); veljavnost od: 16.7.2016, uporaba od: 1.8.2016 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 30.7.2016 - sprememba
    • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 30.7.2016
    • Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost; veljavnost od: 1.8.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zadolženost podjetij precej nižja
Posojila nefinančnih družb v Sloveniji so konec lanskega leta znašala 24,8 milijarde evrov oz. 32 odstotkov obveznosti. Zadolženost teh družb se je v zadnjih letih precej zmanjšala, s čimer se je izboljšala tudi njihova struktura financiranja, v najnovejšem poročilu ugotavlja Banka Slovenije.

Število registriranih brezposelnih julija še upadlo
Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija registriranih 99.117 brezposelnih, kar je 0,7 odstotka manj kot junija in 9,5 odstotka manj kot julija lani, je objavil zavod. To je šesti mesec zapored, da je število brezposelnih upadlo na mesečni in na letni ravni.

Septembra dva razpisa iz strategije pametne specializacije
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) bosta v septembru objavili dva komplementarna razpisa v okviru Strategije pametne specializacije. Razpisa bosta namenjena strateškim razvojnim inovacijskim partnerstvom ter kompetenčnim centrom za razvoj kadrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo (VSK sodba Cpg 367/2015) in potrdilo sodbo, s katero je prvostopenjsko sodišče odločilo, da mora toženec solidarno z drugim tožencem plačati tožeči stranki denarni znesek 43.308,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V obrazložitvi je pojasnilo, da izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije (7. poglavje ZFPPIPP) ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe zahtevati povrnitev škode od poslovodstva izbrisane pravne osebe (prvi do tretji odstavek 442. člena ZFPPIPP). Poslovodstvo je namreč tudi v tem primeru prenehanja pravne osebe upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker zaradi izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije niso prejeli plačila svojih terjatev, in sicer pod pogojem (1. točka prvega odstavka 42. člena ZFPPIPP), če niso bila pravočasno opravljena dejanja iz 35. do 39. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1
Na portalu eDavki obveščajo, da bo oddaja izjave za dobave, za katere je obdavčljivi dogodek nastal po 1. juliju 2016, omogočena v prvi polovici avgusta 2016. Sprva je bil nov način oddaje predviden v drugi polovici julija 2016.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • eDavki > Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 bo omogočena v prvi polovici avgusta 2016
    • 10.8.2016 > AJPES: - Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Julija na letni ravni 0,2-odstotna inflacija  
 
- na mesečni ravni:   -0,9%
 
- na letni ravni:   0,2%
 
 
 
TOM v avgustu 2016  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,00%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2016:   1.561,26€
 
in neto plača:   1.016,36€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.023,99€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola dvostavnega knjigovodstva po SRS 2016 - osnove
Inštitut za računovodstvo vabi v Šolo dvostavnega knjigovodstva, kjer boste po korakih spoznali pravila knjiženja na enostavnih, a pogostejših poslovnih dogodkih iz prakse mnogih podjetij. Za zaključek boste na osnovi knjiženih poslovnih dogodkov skupaj izdelali temeljne računovodske izkaze: izkaz poslovnega izida z izkazom bilančnega dobička ter bilanco stanja. Tečaj vodenja poslovnih knjig bo vodila Kristinka Vukovič z začetkom od 16. avgusta dalje.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.