c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2016, številka 29 / letnik VIII.
 

V osrednji temi tednika izpostavljamo, kako v primeru napak carinskih organov zahtevati povračilo ali odpust carinskih dajatev, kot to določa novi Carinski zakonik EU. Med strokovnimi članki najdete odgovore na vprašanja: zakaj morajo s.p.-ji objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti, ali je strošek plačila cepljenja davčno priznani odhodek in katero davčno stopnjo uporabiti pri vizualnem oglaševanju.

Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Sodišče EU: Delavcu ob prekinitvi delovnega razmerja pripada nadomestilo za neizkoriščen dopust
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Povračilo ali odpust uvoznih dajatev - napaka carinskih organov in interes pravičnosti    
Julija Žičkar
   
Po Carinskem zakoniku Unije je pod določenimi pogoji mogoče zahtevati povračilo ali odpust carinskih dajatev tudi zaradi napake carinskih organov in v interesu pravičnosti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v drugem odstavku 75. člena določa, da mora podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje, kakšne, če sploh, so koristi od takih objav.

Račun za stroške vodenja fiduciarnega računa
Odvetniška družba (d. o. o.) dobi nakazana sredstva za odškodnino svoje stranke na fiduciarni račun. Banka zaračuna prilivno provizijo. Odvetniška družba prenakaže sredstva za odškodnino svoji stranki, vendar pri tem odšteje prilivno provizijo in odlivno provizijo, ki jo zaračuna banka. Ali mora za provizijo izstaviti račun ali je dovolj, da samo odšteje to provizijo in stranki nakaže razliko?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako pravilno določiti stopnjo DDV
Znano je, da sta v Sloveniji že nekaj časa v veljavi splošna 22 % DDV stopnja in znižana 9,5 % DDV stopnja. Splošna DDV stopnja se uporabi vedno, razen kadar so izpolnjeni pogoji za aplikacijo znižane DDV stopnje. V prispevku pojasnjujemo, kako pravilno preveriti ali je vaša dobava blaga oziroma storitev predmet DDV po splošni ali po znižani stopnji DDV.

Cepljenje kot davčno priznani odhodek
Farmacevtska družba svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom plača cepljenje. Račun zdravnika, ki izvede cepljenje, se ne glasi na farmacevtsko družbo, ampak na prejemnika cepiva (fizično osebo). Farmacevtsko družbo zanima, ali je strošek plačila cepljenja davčno priznani odhodek.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na pragu pomembnih sprememb revizijske in ocenjevalske stroke
V pomladnih mesecih je bil v javni razpravi predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti (ZRev-3), ki naj bi bil sprejet še do konca leta 2016 in pomeni velik preobrat v delovanju revizijske in ocenjevalske stroke pri nas.

Slovenija kmalu še korak naprej v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma
Vlada je konec junija sprejela predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki prinaša več pomembnih novosti. Uveden bo register dejanskih lastnikov podjetij, Urad RS za preprečevanje pranja denarja bo dobil inšpekcijska pooblastila, predlog pa prinaša tudi administrativne razbremenitve za zavezance.

Igre na srečo kmalu bliže tujim ponudnikom
Koncesijo za opravljanje iger na srečo v igralnicah bodo lahko po novem dobile tudi družbe s sedežem v tujini, je razvidno iz predloga novele zakona o igrah na srečo, ki je objavljen med vladnimi gradivi. Spremembe se obetajo tudi pri lastniški sestavi igralniških družb.

Del zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odločilo, da Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike ni skladen z ustavo. DZ mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Enotna upravna listina, carinske deklaracije in drugi obrazci
Ministrstvo za finance RS je izdalo Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo RS in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. Novi pravilnik, ki začne veljati 30. julija, določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje enotne upravne listine, obrazcev, obvestil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z zakonodajo EU.

Usposabljanje s področja carinske zakonodaje
Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje, ki je začel veljati 16. julija, določa program usposabljanja s področja carinske zakonodaje iz drugega odstavka 11. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) in obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje. Program usposabljanja s področja carinske zakonodaje je sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov in obsega štirideset pedagoških ur. Podrobne vsebine programa usposabljanja s področja carinske zakonodaje so v prilogi 1.

Oblikovanje cen določenih naftnih derivatov
Nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki velja od 9.7.2016 do 9.9.2016, določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Najvišja višina marže za motorni bencin znaša 0,08701 eura/liter in za dizel 0,08158 eura/liter. Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 4. julija 2016 do 15. julija 2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od 8.7.2016 - Razlaga Aneksa
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od 1.7.2016 - Nova višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od 8.7.2016 - Aneks
    • Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG); veljavnost od 15.7.2016 - Odpoved; Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za gradbeništvo; preneha veljati 16.1.2017, določbe normativnega dela se uporabljajo do sklenitve nove, vendar najdalj do 16.1.2018
    • Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor; veljavnost od 9.7.2016 - Dopolnitev
    • Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij; veljavnost od 23.7.2016
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016; veljavnost od 1.6.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 in 50
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Proračun v pol leta s 390,3 milijona evrov primanjkljaja
Državni proračun je bil junija že četrti mesec zapored v presežku. Junija je ta dosegel 34,6 milijona evrov. Po polovici leta je bil proračunski primanjkljaj pri 390,3 milijona evrov, medtem ko je za celotno leto načrtovan pri 839,3 milijona evrov.

Odločanje o ustavnosti izbrisa v bankah
Sodišče EU je odgovorilo na vprašanja, ki mu jih je pred odločanjem o ustavnosti razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti v leta 2013 podržavljenih bankah zastavilo slovensko ustavno sodišče. V njih pritrditev svojih stališč vidijo vse vpletene strani, tako da so oči sedaj uprte v dokončno odločanje ustavnega sodišča, ki se pričakuje jeseni.

SID banka pridobila 50 milijonov evrov za financiranje občin
SID banka bo v poletnih mesecih zagnala nov razvojno-spodbujevalni program financiranja občin. Program bo izvajala tako neposredno kot posredno, to je skupaj s poslovnimi bankami. Ročnost kreditov po tem programu bo do 20 let, vrednost posameznega financiranega projekta pa do 20 milijonov evrov.

Telekom izgubil 2,3-milijonsko tožbo
Telekom Slovenija je izgubil 2,3 milijona evrov vredno tožbo proti nekdanjima predsedniku in članu uprave Bojanu Dremlju in Dušanu Mitiču zaradi poslovanja v Makedoniji. Telekom Slovenije je Dremlja in Mitiča v tej zadevi tožil zaradi domnevne kršitve skrbnosti pri prevzemu makedonske družbe On.net (zdaj One). V postopku je sicer še več tožb zoper Dremljevo upravo.

Reorganizacija upravnih enot
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot. Večje spremembe upravne organizacije za zdaj niso predvidene, je pa načrtovana racionalizacija finančnega področja upravnih enot. Predvideno je namreč, da dela finančno-računovodskih nalog ne bi več opravljali na vseh upravnih enotah, ampak bi oblikovali skupne finančne službe na 12 lokacijah.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Otroški dodatek in dobiček iz kapitala
Višje sodišče je ugodilo pritožbi tožnice (VDSS sodba Psp 511/2015), saj je prvostopenjsko sodišče zmotno štelo, da gre v primeru dobička iz kapitala, doseženega s prodajo nepremičnine, za obdavčljiv dohodek, ki se upošteva pri cenzusu tožnice, torej pri ugotavljanju pogojev za dodelitev pravice do otroškega dodatka in subvencije za znižanje plačila vrtca. V tožničinem primeru gre namreč za takšen dobiček iz kapitala, ki je oproščen plačila dohodnine, in sicer na podlagi 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2. Ker gre v konkretnem primeru za obdavčljiv dohodek, ki je oproščen plačila dohodnine, se takšen dohodek po 1. točki prvega odstavka 12. člena ZUPJS ne všteva v dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja tožnice za uveljavljanje pravic iz naslova otroškega dodatka in subvencije za znižanje plačila za program vrtca.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
- po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,20 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.