c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2016, številka 25 / letnik VIII.
 

Prihaja nov evrski petdesetak iz serije Evropa, ki ga bo ECB predstavila 5. julija, po načrtih pa bo v obtoku spomladi 2017. V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDav-2J), ki naj bi prinesel vrsto sprememb v obstoječe pobiranje davkov in izvajanje davčnega postopka. Med izbranimi strokovnimi članki objavljamo pojasnilo BS glede odprtja TRR slovenskega podjetja v tujini, z davčnega področja pa DDV obravnavo pri finančnem in operativnem lizingu. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Prihaja še novi evrski petdesetak
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      S predlogom novele ZDavP-2J do zmanjševanja administrativnih bremen in pravičnejše davčne obravnave    
mag. Mojca Kunšek
   
Vse do konca junija je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDav-2J), ki naj bi na podlagi spoznanj izvajanja veljavnega sistema, predlogov strokovne javnosti in zavezancev za davek prinesel vrsto sprememb v obstoječe pobiranje davkov in izvajanje davčnega postopka.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ali lahko slovensko podjetje odpre transakcijski račun pri banki v tujini?
Slovenska zakonodaja ne pozna izrecne prepovedi poslovanja preko računa v tujini in je po mnenju Banke Slovenije takšno ravnanje dopustno. > Več...

Uredba EU št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
15. maja 2014 sta Evropski parlament in Svet sprejela Uredbo o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. S to uredbo se je določil postopek, ki bo upniku omogočal, da pridobi evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, katerega namen je preprečiti, da bi bila s prenosom ali dvigom sredstev, ki jih ima dolžnik na bančnem računu v državi članici, ogrožena poznejša izvršitev upnikovega zahtevka do zneska navedenega v nalogu. > Več...

FURS: Poreklo blaga (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je izdala nov dokument - Poreklo blaga (2. izdaja), pri čemer spremembe v dokumentu niso označene, ker gre v celoti za nov dokument. Veljavnost dokumenta je od 1.5.2016. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava operativnega in finančnega lizinga
Znano je, da lahko blago kupujemo oziroma najemamo na dva načina, in sicer na podlagi finančnega oziroma poslovnega najema. Ker je njuna DDV obravnava različna, se v praksi še vedno pojavljajo različna vprašanja in na eno takšnih smo pripravili odgovor. > Več...

FURS: Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti (Podrobnejši opis)
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti (Podrobnejši opis), v zvezi s spremembami glede odobritve odloga ali obročnega odplačevanja davka za davčnega zavezanca, ki mu je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi na podlagi ZFPPIPP. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ prenovil zakon o skladnem regionalnem razvoju
Državni zbor je sprejel novelo zakona o skladnem regionalnem razvoju, s katero želi vlada izboljšati rešitve, ki so se pri izvajanju zakona iz leta 1999 pokazale za pomanjkljive ali težko izvedljive. > Več...

DZ dopolnil zakon o izvrševanju proračunov
Državni zbor je prejšnji teden sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017, s katero se bo omogočilo optimalnejše izvrševanje proračuna za letos. Dopolnitve so med drugim potrebne, ker so bili po uveljavitvi zakona sprejeti še nekateri novi zakoni. > Več...

Predlog o enotni splošni dohodninski olajšavi brez podpore
DZ je včeraj ocenil, da predlog novele zakona o dohodnini, s katero bi NSi uvedla višjo in enotno stopnjo dohodninske olajšave za vse zavezance v višini 7000 evrov, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Podporo so mu namenili v SDS in NP, medtem ko so ostali ocenili, da rešitev ni pravična. > Več...

Prenova ugotavljanja katastrskega dohodka vse bliže
Poslanci so ocenili, da je vladni predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki predvideva, da se bo ta določal na podlagi ekonomskega računa za kmetijsko gospodarstvo, in ne več na podlagi zapletenega sistema kalkulacij, primeren za nadaljnjo obravnavo. > Več...

Delodajalci pristali na zahtevo sindikata po zvišanju regresa v gostinstvu in turizmu
Predsedstvo Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije je prejšnji teden prejelo odgovor, da sta obe delodajalski organizaciji na sejah sprejeli sklepe o dvigu regresa za letni dopust 2016 iz 900 na 930 evrov. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
DZ potrdil nov zakon o trošarinah
Državni zbor je včeraj sprejel nov zakon o trošarinah. Ta zmanjšuje administrativne obremenitve, usklajuje slovensko ureditev z evropsko ter odgovarja na spremenjene razmere na trgu. Med drugim uvaja status malega pivovarja in prinaša trošarine za elektronske cigarete. > Več...

Obveznega pripravništva v socialnem varstvu ni več
Po noveli > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki je začela veljati 18. junija, obvezno pripravništvo v socialnem varstvu ni več obvezno. V novem V.A poglavju so določeni dodatni strokovni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogočeno podeljevanje tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava. 18. septembra pa se začnejo uporabljati tudi členi novega II.B poglavja, ki urejajo status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov (javni, razvojni, eksperimentalni in dopolnilni), ter spremembe 98., 99. in novi 98.b člen, ki dajejo ustrezno podlago za njihovo financiranje. Z uveljavitvijo zakona so usklajene tudi določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakonom o inšpekciji dela (ZID-1). > Več...

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.6.2016 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 18.6.2016 - sprememba
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 18.6.2016
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 18.6.2016 - sprememba
    • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); veljavnost od: 18.6.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin; veljavnost od: 18.6.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 - 43
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banke v prvih štirih mesecih s 192 milijoni evrov dobička pred davki
Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih ustvarile 192,3 milijona evrov dobička pred davki, kar je skoraj 56 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. K rezultatu ob zniževanju bruto prihodkov prispeva predvsem sproščanje rezervacij. > Več...

Standard & Poor's zvišal bonitetno oceno Slovenije
Bonitetna hiša Standard & Poor's (S&P) je prejšnji teden zvišala oceno Slovenije za eno stopnjo z A- na A in tako kot druga od treh največjih bonitetnih agencij po nizu znižanj v času finančne in gospodarske krize popravila oceno slovenskega državnega dolga. Ob tem je zanjo določila stabilne obete. > Več...

Za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 20,9 milijona evrov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 17. junija objavilo dva razpisa, namenjena izboljšanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih. V ta namen ministrstvo skupaj namenja 20,9 milijona evrov, ki jih delno zagotavlja EU. Rok za prijavo na razpisa je 7. julij. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Fiktivni računi
Vrhovno sodišče je ugotovilo, da v zahtevah za varstvo zakonitosti uveljavljene kršitve niso podane, zahtevi pa sta bili vloženi tudi iz razloga zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, zato ju je v skladu z določilom 425. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) zavrnilo (VSRS Sodba I Ips 41510/2010-85). V obrazložitvi je pojasnilo, da navidezna pogodba prikriva drug pravni posel, kar pomeni, da mora med strankama obstajati pravni posel, ki je z navideznim pravnim poslom prikrit. V obravnavanem primeru naj bi pravni posel pridobitve (lastnih) delnic prikrivali fiktivni računi, ki ne predstavljajo pogodbe oziroma pravnega posla, zato določbe drugega odstavka 50. člena Obligacijskega zakonika (OZ) ni mogoče uporabiti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Potrditev obrazca IOP – stanje denarnih sredstev na dan 30.6.2016
UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 7. julijem po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev poslala obrazec Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2016. Obrazce morajo prejemniki vrniti najkasneje do 22. 7. 2016. V kolikor se podatki ne ujemajo je potrebno hkrati z obrazcem poslati še dopis s pravilnimi podatki. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.6.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2016:   1.571,12€
 
- in neto plača:   1.021,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.579,53€
 
in neto plača za tromesečje:   1.026,00€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.