c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2016, številka 24 / letnik VIII.
 

Finančna uprava je posredovala odgovore v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij in društev, za katere veljajo izjeme od obveznosti izdaje računov v skladu z zadnjimi spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. V osrednji temi zastavljamo aktualno vprašanje - Zakaj izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ni nujno ugodno? V današnjem tedniku pa med drugim izpostavljamo še predloga spremembe dohodninske lestvice in zvišanje davka od dohodka pravnih oseb ter projekt priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ki ju snuje Ministrstvo za finance. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Zakaj izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika ni nujno ugodno    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Skladno z ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Za namene izvajanja navedenih ukrepov mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili zaposleni izpostavljeni pri svojem delu. V ta namen je treba izdelati tudi izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi s postopkom zaprtja podjetja in odgovornost družbenika (tujca) glede odprtih obveznosti. Ali je določen prag zneska obveznosti, s katerim odgovarja, in dolžina dobe odgovornosti? Kaj je treba postoriti in kakšne posledice nosi družbenik kot fizična oseba po zaprtju d. o. o. po skrajšanem postopku? > Več...

Novi obliki zavarovanja obveznosti: nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv
V poslovni praksi je prisotna potreba, da bi tudi nebančni subjekti lahko zagotovili neodvisno zavarovanje obveznosti z možnostjo unovčenja na prvi poziv brez ugovorov. V tujih pravnih redih se kot takšna instrumenta pojavljata neodvisna nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obetajo se spremembe dohodninske lestvice ter zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb
Ministrstvo za finance je po zaključenih pogovorih s širokim krogom deležnikov o spremembah pri davkih, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela, oblikovalo končni predlog. Ta prinaša spremembe dohodninske lestvice ter razbremenitev nagrad za doseganje poslovne uspešnosti, na drugi strani pa zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb. > Več…

FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (Podrobnejši opis)
Finančna uprava je izdala nov dokument - Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (2. izdaja), s spremenjenimi roki oddaje napovedi za davčne zavezance in izdaje odločb s strani davčnega organa. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ sprejel nova pravila za reševanje bank
DZ je potrdil predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki v pravni red vnaša nova evropska pravila o reševanju bank. Slovenija z njim močno zamuja, s tem dejanjem pa bo lahko zaživel drugi steber bančne unije. > Več...

Predlog novega zakona o trošarinah po napovedih s podporo
DZ je soočil mnenja o prenovljenem zakonu o trošarinah (dopolnjeni predlog), s katerim se zmanjšujejo administrativne obremenitve in usklajuje evropska ureditev. Predlogu, ki med drugim uvaja status malega pivovarja in prinaša trošarine za elektronske cigarete, se obeta podpora. > Več...

Odbor podprl predlog novele zakona o izvrševanju proračunov
Odbor za finance in monetarno politiko je pripravil predlog novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017 za obravnavo na plenarni seji DZ. Največ razprave je namenil vprašanju financiranja občin, ki pa se z novelo ne spreminja. > Več...

Ministrstvo za finance nadaljuje delo na projektu obdavčitve nepremičnin
Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin je razpravljal o stanju in napredku ter predlogih izhodišč, smernic in ukrepov za nadaljevanje projekta ureditve množičnega vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Potrdil je poročilo Projektne skupine ter ji naložil dopolnitve gradiva v delu, kjer so identificirana glavna odprta vprašanja, predvsem v povezavi z očitanimi pomanjkljivosti podatkov o nepremičninah. > Več…

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
18. junija bo začel veljati nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK), katerega sprejetje je bilo potrebno zaradi sprememb evropskih predpisov (predvsem direktive 2013/55/ES, ki spreminja direktivo 2005/36/ES) s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki odpravljajo ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu Evropske unije ter celovito in sistemsko urejajo to področje. Zakon uvaja tudi evropsko poklicno izkaznico.

Oddaja vlog v sistem e-Vem
S Pravilnikom o oddaji vlog v sistem e-Vem se določa postopke, v katerih se lahko oddaja vloge. Vanj je vključena tudi oddaja vlog v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja. Pravilnik začne veljati 1. oktobra 2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 18.6.2016
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.6.2016 - sprememba
    • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); veljavnost od: 18.6.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov; veljavnost od: 1.7.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vrh malega gospodarstva tokrat izpostavlja pomen podjetništva
Vrh malega gospodarstva, ki ga danes v Ljubljani pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije, bo v znamenju zahtev, ki jih na vlado naslavlja nova generacija podjetnikov. Te so razdelili v tri ključna področja: boljše javne storitve, boljše poslovno okolje in boljše izobraževanje za malo gospodarstvo. > Več...

Lani se je prezadolženost podjetij znižala najizraziteje od 2009
Rezultati podjetij so se lani drugo leto zapored precej izboljšali, zadolženost in prezadolženost podjetniškega sektorja pa sta se znižali najbolj od najbolj kriznega leta 2009, v najnovejši publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavljajo v Umarju. Ob tem izpostavljajo, da so se v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja na trgu dela. > Več...

Projekt izmenjave javnih uslužbencev in zaposlenih v zasebnih podjetjih prinesel številne konkretne rešitve
Projekt izmenjave uslužbencev ministrstev in zasebnih podjetij, s katerim je 67 zaposlenih v javnem sektorju in gospodarstvu razbijalo stereotipe drug o drugem, je v svoji drugi izvedbi po mnenju njegovih pobudnikov prinesel številne konkretne rešitve. Tokrat so si za cilj zadali pet konkretnih predlogov za izboljšave na različnih področjih. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Enako obravnavanje upnikov
Obveznost enakega obravnavanja upnikov, kot je opredeljena v 34. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) prepoveduje poslovodstvu ali drugim organom družbe, ki je postala insolventna, da bi upnike, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavali. To načelo ne posega v vprašanje bremena stroškov, ki bodo nastali tistemu predlagatelju, ki se je odločil, da bo zaradi zavarovanja svojega interesa skozi postopek prisilne poravnave poskusil zagotoviti nadaljevanje poslovnega podjema dolžnika. Zgolj iz okoliščine, da bodo v posledici uspelega postopka in potrditve prisilne poravnave imeli korist tudi drugi upniki, še ni mogoče sklepati na njegov neenakopraven položaj zgolj zaradi tega, ker mu zakon kot predlagatelju postopka nalaga prevzemanje kritja stroškov tega postopka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izpolnjevanje carinske deklaracije po 1. 7. 2016
Pri uvozu blaga se DDV plačuje kot da bi bil uvozna dajatev. Ne glede na navedeno se, kadar bodo izpolnjeni pogoji iz 6. in 7. odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1, DDV ne bo plačal kot uvozna dajatev, ampak bo davčni zavezanec DDV od uvoza blaga izkazal v obračunu DDV. > Več…

Spremenjena priloga, ki določa vsebino, obliko in način izpisa podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju
Sprememba > Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov določa novo prilogo, ki bo veljala od 1.julija. Dopolnila in uskladila se je s podatki o izdanih računih, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje v skladu z določili Zakona o davčnem potrjevanju računov ( ZDavPR). Poleg tega je dodana tudi obveznost izračuna zgoščenih vrednosti posamezne datoteke z izpisom podatkov (HASH), s čimer je zagotovljena celovitost podatkov. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.6.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • FURS > Seznam prejemnikov, ki ste jim namenili del dohodnine kot donacijo (prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2016)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
-po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,20 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot po Uredbi (oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence)   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela po Uredbi (oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence)   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Usposabljanje s področja carinske zakonodaje (AEO)
CZU predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), in sicer praktični standardi usposobljenosti in poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti gospodarskega subjekta. FURS bo prvo usposabljanje s področja carinske zakonodaje izvedel v terminu od 9. do 17. novembra 2016. Podrobnejše informacije o usposabljanju in poteku usposabljanja bodo objavljene najkasneje 12. septembra 2016. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.