c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2016, številka 21 / letnik VIII.
 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti sprejelo Odločbo o razveljavitvi drugega odstavka 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila, ki kot osnovo za odmero davka določa 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnine. Konec letošnjega marca je Ustavno sodišče na podlagi odločbe U-I-168/15-9 razveljavilo tudi del Zakona o davku na promet nepremičnin, tako se davek na promet z nepremičninami znova odmerja na podlagi ocen tržne vrednosti. V današnjem tedniku podrobneje osvetljujemo odmero davka na promet in dedovanje nepremičnin. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2015
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčni organ odslej s strožjim nadzorom pri odmeri davka na promet nepremičnin    
mag. Mojca Kunšek
   
Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo U-I-168/15-9, z dne 23. 3. 2016, v kateri je odločilo, da se razveljavi tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2), kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. To pomeni, da se od 17. aprila 2016, ko odločba stopi v veljavo, v takem primeru izvaja obdavčitev na podlagi splošnih določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izvršba delavčevega upnika na regres
Glede izvršbe na plačo so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja, in sicer predvsem glede obsega izvršbe na plačo, saj ni bilo dovolj jasno opredeljeno, ali lahko delodajalec sklep o izvršbi izvrši tudi na druge prejemke, kot so nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, regres, potne stroške, dnevnice ipd. > Več...

FURS: Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (1. izdaja) z novo določenimi kriteriji glede povračil stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obveznost identifikacije za DDV pri skladiščenju blaga v Sloveniji
Inštitut za računovodstvo je svetoval podjetju, ki zagotavlja tehnični servis uporabnikom njihovih izdelkov, da mora imeti stalno na zalogi določeno število rezervnih delov. Podjetje namerava za ta namen najeti skladišče v Sloveniji. Ali mora zaprositi za DDV številko v Sloveniji? > Več…


FURS: Odlog in obročno odplačevanje davka - fizične osebe
Finančna uprava je izdala nov dokument - Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka - fizične osebe (3. izdaja) s spremenjenimi pogoji za odobritev odpisa, delnega odpisa ali obročnega odplačevanja davka. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila besedilo predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka
Predlog novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) je pripravljen na podlagi ugotovitev delovne skupine in njenih priporočil za poenostavitev metode ugotavljanja katastrskega dohodka. Predlaga se ugotavljanje katastrskega dohodka na podlagi podatkov ekonomskega računa za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Rešitev izračuna katastrskega dohodka temelji na podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in gozdarstvo, agregiranih na ravni skupin kmetijskih pridelkov. > Več…

Splošna uredba o varstvu podatkov - General Data Protection Regulation (GDRP)
24. maja je začela veljati nova uredba o varstvu podatkov (uredba 2016/679), ki pa se bo začela uporabljati 25. maja 2018. Skupaj z novo direktivo 2016/680 o varstvu podatkov, ki je začela veljati 5. maja, uporabljati pa se bo začela 6. maja 2018, tvori nov zakonodajni okvir varstva podatkov in predstavlja znatno zaostritev evropske zakonodaje na tem področju. Nova zakonodaja vnaša dodatne obveznosti za organizacije in dodatne pravice za posameznike. > Več...

Predlog novele zakona o SDH v nadaljnjo obravnavo
Predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), s katerim želijo nepovezani poslanci izboljšati učinkovitost delovanja SDH, je v prvem branju v DZ dobil podporo poslancev. Čeprav se vsi ne strinjajo z vsemi predlaganimi rešitvami, se jim zdita razprava in iskanje rešitev za izboljšanje delovanja SDH smiselna. > Več...

Dvojni status upokojencev še naprej ne bo dovoljen
Poslanke in poslanci niso podprli novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C), s katero je želela NSi upokojencem omogočiti, da lahko prejemajo polno pokojnino in hkrati opravljajo dejavnost. Za novelo se tako zakonodajna pot zaključuje že v prvem branju. > Več...

V jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu tudi sklad za štipendije
Državni zbor je sprejel novelo zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu (ZJSRS-H), po kateri bo s 1. januarjem 2017 temu skladu pripojen tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti razveljavilo > drugi odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila, ki je določal, da se pri podedovanih ali v dar prejetih nepremičninah kot osnovo za davek na dediščine in darila šteje 80 % posplošene tržne vrednosti teh nepremičnin. Ureditev obdavčitve nepremičnin se je z odločbo ustavnega sodišča vrnila na staro. Ta se spet ureja prek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davka na premoženje in nadomestila za uporabo gozdnih cest. > Več...

Vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti
4. junija bo stopil v veljavo nov Pravilnik o vodenju evidence sklepov odpustov obveznosti, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje kot informatizirano zbirko podatkov. V evidenci se vodijo podatki o sklepih o odpustu, zavrnitvi ali razveljavitvi odpusta obveznosti po pravnomočnih sklepih (2. člen). Podatki, vpisani v evidenci, so zaupne narave, 6. člen pa določa predpisano vsebino in način pošiljanja zahtev sodišč za posredovanje podatkov iz evidence. Ministrstvo izbriše sklep iz evidence, ko poteče deset let od njegove pravnomočnosti (8. člen).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP); veljavnost od: 24.5.2016 - sprememba
    • Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti; veljavnost od: 24.5.2016
    • Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 1.6.2016
    • Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja; veljavnost od: 28.5.2016 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 20.5.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 36 - 37
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Projektu Uprava 2020 5,8 milijonov evrov evropskih sredstev
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu Uprava 2020. Predvidena vrednost projekta je 7,2 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 5,8 milijona evrov. Projekt se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, so sporočili iz omenjene službe. > Več...

Izpis dopolnjene pokojninske dobe na podlagi opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov
ZPIZ vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili zavarovalno dobo na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2, omogoča izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. > Več...

Kazalnik zaupanja potrošnikov maja navzdol
Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v maju na mesečni ravni znižal za eno odstotno točko, na letni pa za osem odstotnih točk. Od povprečja prejšnjega leta je bil nižji za sedem odstotnih točk, je v ponedeljek, 23. maja, sporočil statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Oderuška pogodba
Tožnik se je pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti dveh posojilnih pogodb, ki sta ju sklenili pravdni stranki. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sodba I Cp 2915/2015) in v obrazložitvi pojasnilo, da gre za oderuško pogodbo takrat, ko pogodbenik izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega pogodbenika, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu. Za oderuštvo morata biti izpolnjena dva pogoja: objektivni, ki se odraža v očitnem nesorazmerju med dajatvijo in nasprotno dajatvijo, ter subjektivni, ki ga predstavlja izkoriščanje neugodnega položaja svojega sopogodbenika. Neizpolnitev pogodbene obveznosti ene stranke ne pomeni oderuštva, ker bi to moralo biti podano že ob sklepanju pogodbe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Dostava testnih FATCA poročil za leto 2015
Finančne institucije lahko oddajo testna poročila za namene poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015. V zvezi s testnim poročanjem je v rubriki Tehnične informacije objavljen prenovljen Tehnični protokol, kjer so navedene dodatne kontrole. Podrobnejše informacije v zvezi s tem najdete v novi izdaji dokumenta Aktualne spremembe na področju poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 26.5.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2016:   1.593,27€
 
- in neto plača:   1.033,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,81€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,07€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
Pokojninska osnova 2016  
 
- najnižja   775,10€
 
- najvišja   3.100,40€
 
 
 
Pokojnina 2016  
 
- najnižja pokojnina   201,53€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola dvostavnega knjigovodstva - poglobljeno
Bi želeli poglobiti znanje knjiženja po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva? Inštitut za računovodstvo vabi na Šolo dvostavnega knjigovodstva - poglobljeno, v kateri boste obravnavali in knjižili različne poslovne dogodke in na koncu obravnavali računovodsko letno poročilo. Šola traja 13., 16., 20. in 23. junija 2016, predavateljica je Kristinka Vukovič. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.