c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2016, številka 19 / letnik VIII.
 

Zadnja novela ZDDV-1I uvaja poenostavitev postopka obračunavanja in plačila DDV pri uvozu in določa, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v RS obračuna preko obračuna DDV in ne kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Kljub spremembam pa bodo po 30.6.2016, DDV kot uvozno dajatev še vedno plačevali mali davčni zavezanci in osebe, ki niso davčni zavezanci. Zaradi uskladitev s spremembami 77. člena ZDDV-1 je MF pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Rok za pripombe je do 20. maja 2016. Vabljeni k ogledu in branju današnjega tednika! Vabljeni k ogledu in branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (DDV ob uvozu)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe pri preventivnem prestrukturiranju in osebnem stečaju že v veljavi    
mag. Mojca Kunšek
   
Določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) se uporabljajo od 26. aprila 2016 in prinašajo vrsto sprememb pri postopkih prestrukturiranja, izločitvenih postopkih in osebnem stečaju.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Team building, kritje izgube
Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje, ali je organizacija team buildinga za zaposlene davčno priznan odhodek in kakšni so kriteriji. Odgovarja tudi na vprašanje, kako se knjiži prenesena izguba, ki se ne sme pokrivati ter ali se znesek, ki se nanaša na to izgubo, na kontu 931 zapre v dobro in na drugi strani na 75 - davčno nepriznani odhodki. > Več…

FURS: Nova izdaja dokumenta Obresti (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Obresti (1. izdaja), ki zajema 18 odgovorov na aktualna vprašanja. Veljavnost izdanega dokumenta je od 1. maja 2016. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremembe DDV pri uvozu blaga od 1. 7. 2016
V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016. > Več…

FURS: Ugotovljene napake pri pošiljanju podatkov v sistem davčnih blagajn
Finančna uprava RS opozarja na pogoste nepravilnosti, ki so posledica napak v postopku pošiljanja podatkov o računih zaradi programskih napak ali neupoštevanja tehničnih specifikacij pri pošiljanju podatkov v sistem davčnih blagajn. Opozarjajo, da bodo v zvezi s tem izvajali še strožji nadzor in v primeru nepravilnosti izrekali globe. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog davčnega prestrukturiranja dobiva končno podobo
Predlog sprememb na davčnem področju, o katerem se finančni minister Dušan Mramor od začetka pomladi usklajuje s širokim krogom gospodarskih združenj in sindikatov, počasi dobiva končno podobo. Zajel bo najbolj vitalna slovenska podjetja, pripravljen pa bo v 14 dneh. > Več...

GZS nasprotuje predlagani reformi direktive o napotitvi delavcev
Gospodarska zbornica Slovenije nasprotuje predlagani reformi direktive o napotitvi delavcev, s katero želi Evropska komisija zagotoviti poštene plačne in konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na začasno delo v drugo članico, in lokalnimi podjetji v gostiteljici. Reforma bi po mnenju GZS ovirala nemoteno delovanje enotnega trga. > Več...

Združenje delodajalcev z opozorili glede predloga zakona o soupravljanju delavcev
Sodelovanje pri upravljanju je pravica in odgovornost, predlog zakona ZL o soupravljanju delavcev pa se ukvarja predvsem s postopki, ne pa s pravicami delavcev, opozarjajo v Združenju delodajalcev Slovenije. Prvi mož združenja Jože Smole je ob tem dejal, da je socialni dialog na najnižji ravni v zadnjih 20 letih. > Več...

Popravek Delegirane uredbe (EU) št. 2015/2446
V Uradnem listu EU L 111 je bila objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/651 z dne 5. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije. Popravki se nanašajo na člen 139 uredbe, v katerem so navedena napačna sklicevanja v povezavi s členom 136 in člen 141/1 uredbe, ki je dopolnjen z dodatno točko (d) in posebnimi primeri, ko prehod meje šteje kot deklaracija za začasni uvoz, izvoz ali ponovni izvoz. > Več…

Socialni partnerji belo knjigo ocenili kot dobro izhodišče
Bela knjiga o pokojninah je dobro izhodišče za nadaljnje pogovore o pokojninskem sistemu v prihodnosti, so se strinjali socialni partnerji po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Je pa sindikalna stran opozorila, da je vzporedno z razpravo o pokojninskem sistemu treba govoriti tudi o vprašanju zaposlovanja mladih. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Objava Zakona o izvajanju carinske zakonodaje evropske unije
6. maja 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU), ki predstavlja nacionalni izvedbeni predpis. Cilji zakona so:
    • natančna opredelitev carinske zakonodaje Unije, katere izvajanje ureja ta zakon,
    • odprava administrativnih bremen,
    • zmanjševanje stroškov za zavezance in Finančno upravo Republike Slovenije,
    • pospeševanje obstoječih postopkov,
    • uskladitev besedila z zakonom, ki ureja finančno upravo, ter zakonom, ki ureja davčni postopek,
    • opredelitev pojma carinska uprava države članice iz Uredbe 952/2013/EU,
    • preoblikovanje posameznih določb, upoštevaje elektronsko poslovanje in izmenjavo podatkov v carinskih postopkih, tako, da se zagotovi preglednost dopolnjevanja zakonodaje Unije z nacionalnimi predpisi,
    • omogočanje uporabnikom, da na najprijaznejši način dostopajo do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje carinskih formalnosti pred carinskimi organi,
    • uskladitev kazenskih določb z novo carinsko zakonodajo.

Zvišanje taks v upravnih postopkih
Z 21. majem stopi v veljavo novela > Zakona o upravnih taksah (ZUT), ki med drugim zvišuje nekatere takse v upravnih postopkih, zneski nekaterih taks pa se zaokrožujejo. Po drugi strani pa novela prinaša nekatere nove oprostitve plačila takse, med drugim za odobritev statusa organizacije v javnem interesu, za tuje študente v programih EU ter za postopke za uveljavitev pravic, ki so priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja. Novela tudi podaljšuje absolutni rok zastaranja za izterjavo neplačanih taks, in sicer na deset let.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 10.5.2016 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 10.5.2016 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 10.5.2016 - sprememba
    • Zakon o upravnih taksah (ZUT); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Pomorski zakonik (PZ); veljavnost od: 24.5.2016 - sprememba
    • Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja; veljavnost od 14.3.2016 - pristop
    • Pravila borze; veljavnost od: 13.5.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 32 - 33
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
eVročanje odločb o odmeri NUSZ in odmeri davka na vodna plovila
Finančna uprava začela preko portala eDavki pošiljati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe. Od 9. maja 2016 dalje bo FURS začela preko portala eDavki pošiljati tudi odločbe o odmeri davka na vodna plovila za pravne osebe. Podjetja in podjetnike posebej pozivajo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. > Več…

Vse na enem mestu za napotene delavce
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije je v sodelovanju z ministrstvom za delo vzpostavil spletno stran www.napotenidelavci.si. Spletna informacijska platforma je namenjena delodajalcem, delavcem in javnim uslužbencem s področja napotitev na delo v okviru opravljanja storitev v državah EU. > Več...

Izvoz v prvem četrtletju porasel za 2,9 odstotka
Slovenija je v obdobju od januarja do marca izvozila za 6,03 milijarde evrov blaga, kar je 2,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Uvoz je bil na drugi strani vreden 5,65 milijarde evrov, kar na letni ravni pomeni znižanje za 1,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Neskladnost s podatki iz uradnih evidenc
Upravno sodišče (UPRS sodba I U 270/2015) je zavrnilo tožbo, s katero je tožnik izpodbijal odločbo ministrstva za finance o zavrnitvi pritožbe iz davčnega postopka. Sodišče se strinja tudi z razlogi, s katerimi odločitev utemelji davčni organ prve stopnje, kot tudi z razlogi, s katerimi jih dopolni pritožbeni organ in s katerimi zavrne pritožbene ugovore. Ugotovljeno je bilo namreč, da iz podatkov, ki jih davčnemu organu posreduje ZZZS, izhaja, da je imel tožnik v obdobju, za katerega so mu z izpodbijanimi odločbami odmerjeni prispevki, status zavarovanca kot lastnik zasebnega podjetja. Glede na zakonsko ureditev zavarovalne podlage je za odločitev odločilen vpis tožnika v poslovni register RS kot lastnika zasebne družbe. Tožnik sicer ugovarja, da je bil v navedenem obdobju v delovnem razmerju, vendar iz listin oziroma dokazil, ki jih je predložil v postopku pred izdajo izpodbijanih odločb, ne izhaja, da bi imel v tem obdobju status zavarovanca iz naslova delovnega razmerja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Elektronsko vročanje NUSZ
Na sistemu eDavki je na voljo storitev elektronskega vročanja dokumentov za NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) za pravne osebe. Elektronske dokumente lahko prevzamejo zaposleni pri prejemniku, ki imajo digitalno potrdilo in urejena notranja pooblastila za delo s storitvami eVročanja. Zunanji pooblaščenci (npr. računovodski servisi) zaenkrat nimajo možnosti prevzemanja elektronskih dokumentov za osebno vročitev. > Več…

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
Dne 3. 5. 2016 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so določene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na strani spletne aplikacije UJPnet - Dokumenti. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 12.5.2016 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
    • 26.5.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
-po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,20 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.