c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2016, številka 10 / letnik VIII.
 

V današnjem tedniku osrednjo temo namenjamo pripravi letnih obračunov DDPO za leto 2015 in pojasnjujemo, kdaj je davek na dodano vrednost davčno priznan odhodek. Tudi finančna uprava je včeraj objavila dve pojasnili v zvezi davčno obravnavo, ki ju objavljamo v nadaljevanju. Tiste, ki še niste uspeli preveriti novosti SRS 2016 s ponazoritvami knjiženj, vabimo k pregledu, naročnikom so le-te v mesecu marcu na voljo brezplačno. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Kratek priročnik »Davki na 1, 2, 3«
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kdaj je DDV davčno priznani odhodek za namene DDPO?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Bliža se rok za pripravo letnih obračunov DDPO za leto 2015, in sicer 31.3.2016. V današnjem prispevku pojasnjujemo, v katerih primerih je lahko davek na dodano vrednost davčno priznani odhodek za namene davka od dohodkov pravnih oseb in kdaj ne.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
2. marca 2016 je revizijski svet, Inštituta za revizijo, sprejel končno besedilo Stališča 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb in opozoril na spremembe 3. člena Stališča 2 in na spremenjeno obliko Sklepa v Prilogi 1 k Stališču 2. > Več…

Poslovni prostor v knjigah
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje samostojnemu podjetniku, ki je kupil poslovni prostor kot fizična oseba, ali je z vidika obdavčitve bolj smiselno vnesti nepremičnino v poslovne knjige kot stvarni vložek ali pa zadostuje sprejetje sklepa o uporabi prostora v poslovne namene? > Več…

Iz sodne prakse: Izključitev družbenika iz d.o.o.
Niso samo krivdna ravnanja tista, ki bi lahko predstavljala utemeljen razlog za izključitev. Izvajanje pravic v skladu z zakonom ali družbeno pogodbo (ob predpostavki, da ne gre za njihovo zlorabo) ne more biti utemeljen razlog za izključitev družbenika tudi, če gre na škodo drugim družbenikom oziroma se ostali družbeniki z odločitvami ne strinjajo. Izključitev družbenika je namreč izjema od pravila ter skrajno sredstvo, in ne mehanizem za maščevanje družbeniku. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu
Finančna uprava je objavila pojasnilo št. 0920-3564/2016-2, 7. 3. 2016, v zvezi z vprašanjem, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M, pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Hkrati pojasnjujejo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. > Več…

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika
Družba A je z diskontom odkupila terjatev do družbe B. V svojih knjigah je terjatev pripoznala po nabavni vrednosti, razliko do nominalne vrednosti terjatve pa je evidentirala izven-bilančno. Upnica družba A in dolžnica družba B sta se dogovorili, da bosta terjatev konvertirali v osnovni kapital družbe B oziroma, da bo družba A družbo B dokapitalizirala s stvarnim vložkom. Zanima vas davčna obravnava konverzije. > Več…


FURS: Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2 (Podrobnejši opis)
Finančna uprava je izdala nov dokument - Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2 (1. izdaja), v katerem je pojasnjen način obdavčitve obresti, ki jih fizična oseba doseže iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev (npr. zakladne menice, brezkuponski dolžniški vrednostni papirji, …), po določbah Zakona o dohodnini - ZDoh-2. >Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Gradbinci proti zakonski vzpostavitvi vodje gradnje
V Zboru za oživitev in razvoj gradbeništva nasprotujejo predlaganim rešitvam pri pripravi novega gradbenega zakona, ki vzpostavljajo vodjo gradnje, to pa je lahko tudi arhitekt. Takšna ureditev po njihovem prepričanju prinaša zmedo pri izvajanju, zamegljuje odgovornost in na široko odpira vrata sistemski korupciji. Tudi GZS poziva k ustavitvi spreminjanja gradbene zakonodaje, saj se proces sprejemanja nove gradbene zakonodaje le še odmika od dobrih praks v sosednjih državah, EU in svetu. > Več...

Na pogajanjih za javni sektor tudi o plačni masi v prihodnjih letih
Vladna stran je sindikatom javnega sektorja predstavila izhodišča za pogajanja o okviru plačne mase v javnem sektorju v prihodnjih treh letih. Vlada je izhodišča sprejela v četrtek, kot je takrat pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, pa predvidevajo, da bi se še veljavni varčevalni ukrepi odpravili postopno do leta 2019. > Več...

Delavci migranti z ustanovitvijo sindikata zaostrujejo boj
Več kot 2000 slovenskih delavcev, ki se dnevno vozijo na delo v tujino in jih v prizadevanjih za primerno ureditev davčnega položaja predstavlja Civilna iniciativa Apače, je danes napolnilo dvorano v Mariboru in se pridružilo novoustanovljenemu Sindikatu delavcev migrantov Slovenije. Ta se bo odslej še bolj odločno boril proti dvojni obdavčitvi. > Več...

Kmetijska zbornica predlaga več izjem pri davčnih blagajnah v kmetijstvu
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije predlaga spremembo zakona o davčnem potrjevanju računov, tako da bi iz obveznosti uporabe davčnih blagajn izvzeli vse dejavnosti, ki se opravljajo v manjšem obsegu. Prav tako naj ne bi bilo treba uporabljati davčnih blagajn za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov lastne pridelave na tržnicah. > Več...

Vlada o prioritetah inšpekcijskih služb, inšpektorat za delo za letos načrtuje 16.000 pregledov
Vlada se je prejšnji teden seznanila s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov v lanskem letu ter z njihovimi usmeritvami in prioritetami za letos. Med drugim spremenjeni zakon o inšpekcijskem nadzoru določa obveznost ministra, pristojnega za upravo, da do 1. marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi usmeritvami in prioritetami. Iz gradiva je razbrati, da denimo inšpektorat za delo letos načrtuje 16.000 pregledov. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
5. marca je stopil veljavo aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, ki določa oblikovanje pokojninskega načrta in podlage za oblikovanje pravil izvajalca v skladu z ZKDPZJU ter z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje in nadomešča določbe ZPIZ-1 (1. člen). ZVPS se lahko skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla ( 2. alineja 13. člena). Prav tako se spremeni 17. člen, ki na novo določa zajamčeno donosnost sredstev, ta znaša 50 % povprečne donosnosti, ki je izračunana skladno z metodologijo, predpisano s strani ministra za finance.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Energetski zakon (EZ); veljavnost od: 5.3.2016 - sprememba
    • Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja neplačila nasprotne stranke; veljavnost od: 19.3.2016
    • Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice; veljavnost od: 19.3.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 17 - 18 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Mramor poslabšanje proračunske ocene pripisuje metodološkim vprašanjem
Potem ko sta Evropska komisija in evroskupina novembra lani ocenili, da je predlog slovenskega proračuna za leto 2016 pretežno skladen z zahtevami v okviru pakta stabilnosti in rasti, je po zasedanju finančnih ministrov držav z evrom prišlo presenetljivo sporočilo - obstaja tveganje, da slovenski proračun za leto 2016 ne bo skladen s pravili. Finančni minister Dušan Mramor je pojasnil, da je poslabšanje proračunske ocene Slovenije posledica vključitve stroškov migracij v proračun ter metodoloških vprašanj o obravnavi teh in drugih stroškov. > Več...

Slovenija z najnižjim razkorakom v plačilu med moškimi in ženskami v EU
Med državami članicami EU so velike razlike, kar zadeva razkorak v plačilu med moškimi in ženskami. V Sloveniji je bila razlika v plačilu med spoloma v letu 2014 najnižja v EU, 2,9-odstotna, najvišja, 28,3-odstotna je bila v Estoniji, je za 8. marec, na mednarodni dan žensk, sporočil evropski statistični urad Eurostat. > Več...

Za usposabljanje na delovnem mestu sedem milijonov evropskih sredstev
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo za 8,8 milijona evrov vreden program Usposabljanje na delovnem mestu, ki se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah. Tako bo v program 80 odstotkov oz. nekaj več kot sedem milijonov evrov prispeval Evropski socialni sklad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Namen postopka osebnega stečaja
Višje sodišče (VSL sklep Cst 719/2015) je zavrnilo pritožbo in potrdilo prvostopenjski sklep o zavrženju dolžnikovega predloga za začetek postopka osebnega stečaja. Cilj postopka osebnega stečaja je namreč enakomerno poplačilo upnikov in v nadaljevanju odpust obveznosti. Če vsaj enega od njiju ni mogoče doseči, je po ustaljeni sodni praksi dolžnikov predlog za začetek postopka osebnega stečaja treba zavreči. Dolžnikova plača je obremenjena s preživninsko obveznostjo, ki kot taka še vedno obstoji in je veljavna, zato dolžniku ne bi bil izplačan višji del plače. Ker gre pri terjatvi preživnine za terjatev, na katero postopek osebnega stečaja sploh ne vpliva in je za njeno uveljavitev dopustna neposredna izvršba kljub stečajnemu postopku, je povsem pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da v tem postopku ne bo uresničen osnovni namen stečajnega postopka, to je poplačilo dolžnikovih upnikov.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2015:   1.594,93€
 
- in neto plača:   1.035,58€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.606,55€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,76€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Konsolidacija - preprosto, razumljivo in praktično, s katerim boste pridobili vsa ustrezna znanja za pripravo letnega konsolidiranega poročila. Seminar bo izveden 18. marca 2016, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.