c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2015, številka 49 / letnik VII.
 

Z novim letom nas čaka kar nekaj novosti na davčnem in računovodskem področju, ena izmed njih je nov način sporočanja podatkov o osnovah, ki se je doslej sporočal z obrazcem M-4, sedaj pa bodo sporočanje nadomestili iREK obrazci. Novo ureditev in spremembe REK obrazcev postavljamo v Središče. Tudi v testnem sistemu davčnih blagajn je bilo davčno potrjenih že milijon računov in ker rok obveznega potrjevanja računov ni več daleč, danes predstavljamo, kako naj zavezanci vzpostavijo davčno blagajno v treh korakih. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B). Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
REK obrazci od 1.1.2016 dalje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Sporočanje podatkov o osnovah z iREK obrazcem    
Portal FinD-INFO
   
Nova ureditev sporočanja podatkov o osnovah in oblikovanj osnov sicer na videz razbremenjuje delodajalce - izplačevalce dohodkov z ukinitvijo M-4 obrazcev, ustvarja pa sivo polje na področju obveščenosti delavcev o sporočenih podatkih in o kovanju njihove usode upokojenca. Delodajalci bodo morali najti modus obveščanja delavcev o osnovah, ki bo omogočal, ob vpogledu v informativno osebno evidenco (IOE), primerjavo in kontrolo oblikovanja osnov za ugotavljanje in odmero pokojnine.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016
Javni uslužbenci so se prav gotovo razveselili objave Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), čeprav prinaša le nekaj drobnih popravkov pri dosedanjem zategovanju pasu. > Več…

Izplačilo dobička na Nizozemsko
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje glede plačila davčnega odtegljaja pri izplačilu dobička na Nizozemskem. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne blagajne v praksi
Testni sistem davčnih blagajn že deluje. Za tiste, ki morajo voditi poslovne knjige, so zavezani izdati račun po ZDDV-1 in prejmejo plačilo za opravljeno storitev ali dobavo blaga v gotovini, bodo davčne blagajne obvezne od 2.1.2016. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ podprl prenovo poklicnega zavarovanja in ureditvi dvojnega statusa upokojencev
Vladni predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki prenavlja poklicno zavarovanje in ureja dvojni status upokojencev, ki bi želeli še delati, je državni zbor sprejel. Medtem Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva k zavrnitvi vladnega predloga dvojnega statusa upokojencev in sporoča, da bodo podali predlog za ustavno presojo zakona, v kolikor bo DZ novelo potrdil. Podrobneje smo spremembe novele predstavili v članku: Če bo novela ZPIZ-2B sprejeta, bodo upokojenci še naprej lahko izvajali dejavnost. > Več...

Preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine
DZ je včeraj sprejel novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero se bo lestvica za odmero dohodnine začasno za dve davčni leti preuredila v smeri razbremenitve srednjega sloja, hkrati pa bo za najvišje plače še vedno veljala 50-odstotna davčna stopnja. > Več...

Podpisali novo kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti
Predstavniki delodajalcev in sindikatov so v ponedeljek, 14. decembra v Ljubljani podpisali novo kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti. Pogodba bo veljala za manj kot 10.000 od skupno 55.000 zaposlenih v panogi, socialni partnerji pa si želijo, da bi pomenila začetek nadaljevanja dogovarjanj, med drugim glede tarifnega dela in za razširjeno veljavnost. > Več...


     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Podjetniki bodo imeli lahko le en transakcijski račun
S 15. decembrom so začele veljati novembra sprejete spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki jih je vlada pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev. Zavezancem prinašajo poenostavitev davčnih postopkov, podjetnikom med drugim ne bo treba imeti več ločenega transakcijskega računa. > Več...

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
S 1. januarjem začne veljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1617), ki omogoča tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna RS v letu 2016 in 2017. Zakon določa obseg zadolžitve in dovoljenih poroštev države in obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu ter sledi zakonskim okvirom Zakona o javnih financah (ZJF). Med drugim zakon ureja porabo in vračila namenskih sredstev EU (Poglavje 3.1.1.), prerazporejanje pravic porabe (Poglavje 3.3.), posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja (Poglavje 4), povprečnino in zagotavljanje sredstev občinam za investicije (Poglavje 6), pripravo finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna in politiko zaposlovanja (Poglavje 7). V zakonu je v 72. členu določen tudi letni dodatek za uživalce pokojnin in uživalce nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. Člena ZPIZ-2 za leti 2016 in 2017.

Ukrepih na področju plač v javnem sektorju v letu 2016
Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) se za namene stabilizacije javnih financ začasno omejuje plače ter druge stroške dela javnih uslužbencev in funkcionarjev. Do 31. avgusta 2016 se tako uporablja plačna lestvica določena v 44.a členu ZSPJS, od 1. septembra 2016 dalje pa je plačna lestvica določena v Prilogi 1 ZSPJS. Več o spremembah, ki jih prinaša zakon, preberite v članku: Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016.

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki bodo začeli veljati:
    • Zakon o minimalni plači (ZMinP); veljavnost od: 19.12.2015 - sprememba
    • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); veljavnost od: 12.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememb
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016); veljavnost od: 12.12.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16); veljavnost od: 1.1.2016
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega lastnega kapitala; veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa; veljavnost od: 22.12.2015 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve; veljavnost od: 26.12.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.
AJPES opozarja, da od 1. januarja 2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p., zato bo pred vpisom v Poslovni register Slovenije potrebno dodatno preveriti vlogo. > Več…

Objavljeno prvo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016
Zavod RS za zaposlovanje je v začetku tedna objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 v okvirni višini 21,5 mio EUR. V programe javnih del se bo lahko vključilo 3.800 dolgotrajno brezposelnih oseb. > Več…

Doslej preko davčnih blagajn že milijon računov
Od začetka meseca je bilo na Finančni upravi RS potrjenih že milijon računov ponudnikov blaga ali storitev, ki uporabljajo davčne blagajne. Trenutno jih uporablja 2082 zavezancev in do konca prejšnjega tedna je bilo potrjenih 356.677 računov, so sporočili iz finančne uprave, kjer opozarjajo na obvezno uporabo davčnih blagajn po 2. januarju. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Plačilo razlik v plači
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugodilo zahtevku tožnikov za plačilo razlik v plači. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (sodba Pdp 1486/2014) in pojasnilo, da na podlagi 47. člena ZDR lahko pride do sporazumne spremembe pogodbe o zaposlitvi, vendar pa v primeru tožnikov do tega ni prišlo. Z individualnimi pogodbami o zaposlitvi, ki so med tožniki in toženo stranko veljale v spornem obdobju, je bilo dogovorjeno, da se določila panožne kolektivne pogodbe in drugi dogovori uporabljajo le, če je to v tej pogodbi izrecno dogovorjeno. Takšnih pogodbenih določb glede višine plače tožniki niso imeli, zato tožena stranka v spornem obdobju ni imela pravne podlage, da jim izplačuje nižjo plačo od tiste, ki je bila dogovorjena v pogodbah o zaposlitvi. Zato je sodišče prve stopnje utemeljeno ugodilo zahtevku tožnikov za plačilo razlik v plači.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
UJP bo proračunskim uporabnikom v potrditev poslala obrazec IOP
UJP bo proračunskim uporabnikom med 4. in 8. januarjem 2016 v potrditev poslala obrazec Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014. Potrjeni obrazec bo potrebno vrniti do 18. 1. 2016. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
17.12.2015 > AJPES : Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delom  
 
-po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,26 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne november 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Novosti SRS in ZGD-1 s ponazoritvami knjiženj
Inštitut za računovodstvo organizira seminar Novosti SRS in ZGD-1 s ponazoritvami knjiženj, ki bo 6. januarja 2016 ob 9. uri na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila predavateljica Kristinka Vukovič. Vabljeni! > Več...

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.