c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2015, številka 43 / letnik VII.
 

Zaradi izrednega zanimanja naročnikov in bralcev tednika FinD-INFO glede uvedbe davčnih blagajn, tudi današnjo osrednjo temo namenjamo obveznostim potrjevanja računov. Tokrat podrobneje pojasnjujemo odložena plačila. Med zakonodajnimi novostmi podrobneje predstavljamo več objavljenih in vsebinsko povezanih zakonov oziroma njihovih novel, ki vpeljujejo ustrezne mehanizme izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Obveščamo, da bomo razpisali dodatni termin za brezplačni spletni seminar - Davčne blagajne, saj je jutrišnji termin že polno zaseden. Prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Davčne blagajne: Splošno, nadzor in prekrški
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja računov z odloženim plačilom    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
V dosedanjih prispevkih na temo davčnih blagajn smo odgovorili že na precej vprašanj. Danes pojasnjujemo, kako je z obveznostjo potrjevanja računov z odloženim plačilom, ki so kasneje plačani z gotovino.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Od 1.1.2016 bo urejanje obveznih socialnih zavarovanj le še elektronsko
Od oktobra 2015 dalje je vsem poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo elektronsko preko državnega portala e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/evem/ . > Več…

Podatki o ustanoviteljih in nadzornikih podjetij odslej javni
Čeprav novela Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1A) velja že od začetka aprila, pa so šele v zadnjih mesecih začele veljati določbe, ki prinašajo vpogled v sklepe in ustanovitelje podjetij. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Boste uporabnik davčnih blagajn? Ne pozabite na pooblaščanje
Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). > Več…

FURS: Samoprijava
FURS je izdal novo 2. verzijo dokumenta - Samoprijava (Podrobnejši opis), s pojasnili glede možnosti in pogojev za uporabo instituta samoprijave. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Obeta se že druga sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
30. oktobra je MF objavilo že drugi predlog sprememb > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. V predlogu se med drugim dopolnjuje oz. spreminja vsebina zapisa na obvestilu kupcem, ki so ga dolžni namestiti zavezanci za izdajanje in potrjevanje računov na registrski blagajni oz. na drugem vidnem mestu v poslovnem prostoru in določa obliko in način, na katerega se lahko do izteka leta 2022 navaja zaščitna oznaka izdajatelja (ZOI) na računih za storitve, opravljene prek avtomatov. Rok za pripombe je do 6. novembra 2015. > Več…

Državni svet z vetom na novi zakon o javnem naročanju
Državni svet je izglasoval odložilni veto na novi zakon o javnem naročanju, ki stremi k ekonomični porabi javnega denarja in transparentnim postopkom oddaje javnih sredstev. Predlagatelji veta menijo, da zakon ne prinaša ustreznih rešitev. Za njegov vnovični sprejem bo v DZ potrebna absolutna večina glasov. > Več...

Legalizacija črnih gradenj ne bo urejena s posebnim zakonom
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru prenove prostorske in gradbene zakonodaje pripravlja tri nove zakone: prenovljen zakon o prostorskem načrtovanju, nov gradbeni zakon ter zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Legalizacije nedovoljenih gradenj ne bo urejal poseben zakon, ampak bodo rešitve vgrajene v gradbeni zakon. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejet je nov sistemski Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
Zaradi pomanjkanja ustreznih mehanizmov izvensodnega reševanja potrošniških sporov je bilo sprejetih in hkrati objavljenih več vsebinsko povezanih zakonov oziroma njihovih novel, ki bodo začeli veljati 14.11.2015. Z novim sistemskim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) je v naš pravni red prenesena Direktiva 2013/11/EU in zagotovljeno izvajanje Uredbe 524/2013/EU. Določeni oz. konkretizirani so načelo preglednosti, zakonitosti, prostovoljnosti, kontradiktornosti in učinkovitosti, ki jih morajo izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov upoštevati pri vodenju postopkov. Zakon ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih potrošniških sporov, ki se rešujejo s pomočjo izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kadar spor izvira iz pogodbenih razmerij med ponudniki blaga in storitev, ki vključujejo tudi pogodbe o spletni prodaji in pogodbe o spletnih storitvah.

Noveliran je Zakon o potrošniških kreditih
Tako je bil zaradi notranje skladnosti pravnega reda v tem paketu z novelo spremenjen tudi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) v svojem 38. členu. Dajalec kredita zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami ZIsRPS, svoje splošne pogoje poslovanja pa mora z novim zakonom uskladiti v šestih mesecih.

Spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah
Del paketnega sprejema je bil tudi Zakon o spremembah > Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki na ustreznih mestih pravilno odraža spremembe in dopolnitve, ki so posledica novega sistemskega zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Vpeljana je dodatna možnost potrošnika za sprožitev postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov tudi pred izvajalcem le-teh ter enakovredna obravnava potrošnikov pri operaterjih tako ob sprožitvi postopka reševanja sporov pred agencijo kot tudi ob sprožitvi postopka pred izvajalcem. Uskladitev splošnih pogojev poslovanja s strani operaterjev v naslednji šestih mesecih izrecno ni razlog za odstop od pogodbe po drugem odstavku 129. člena tega zakona.

Novela Zakona o poštnih storitvah
Novela > Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) spreminja četrti odstavek 39. člena tako, da se potrošnik lahko odloči, da bo njegov spor obravnaval izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje ter zagotavlja njihov postopek, dodani peti odstavek pa dopušča možnost vložitve predloga za rešitev spora še pred agencijo in določa procesni rok za sprožitev postopka. Dopolnitev 51. člena v primeru reklamacije zoper izvajalca poštnih storitev omogoča potrošniku vložitev predloga za rešitev spora pri izvajalcu izvensodnega reševanja sporov ter pred agencijo.

Novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Četrta novela iz predmetnega paketa je spremenila zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje prav tako v delu, ki ureja reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki. Dosedanje obveznosti družbe za upravljanje, da same vzpostavijo shemo zunajsodnega reševanja sporov ni več; po novem družba za upravljanje omogoči izvensodno reševanje sporov pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Spremembe Zakona o plačilnih storitvah in sistemih
Zakon o spremembah > Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlass) je spremenil 218. člen zakona in določil, da mora ponudnik plačilnih storitev potrošniku zagotoviti postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti ponudnika plačilnih storitev po Uredbi 924/2009/ES pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z ZIsRPS. Zaradi neskladnosti s slednjim sta črtana tudi drugi in četrti odstavek istega člena ZPlaSS.

Noveliran je tudi Energetski zakon
Zadnja iz svežnja sprememb je bila novela > Energetskega zakona (EZ-1), ki je zakon spremenila v delu izvensodnega reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci v zvezi z dobavo elektrike in v zvezi z dobavo zemeljskega plina. Odpravljena so odstopanja v ureditvi postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, še zlasti glede njihovih načel in pravil v odnosu do ZIsRPS. Po slednjem izvensodno reševanje potrošniških sporov ni več nujno brezplačno za potrošnika, kot je bilo to urejeno v EZ-1 pred spremembo.

Posebna pravila za državne notranje revizorje in preizkušene državne notranje revizorje
Od 24.10.2015 v Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor velja dodano novo poglavje posebnih pravil za nekatere kategorije kandidatov, ki so bili na dan 11.7.2015 vpisani v program izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ali v program izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, so imeli na ta dan strokovni naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo ali veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
Objavljen je bil Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, s katero je ugotovljena razširitev na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Več možnih rešitev za prihodnost dopolnilnega zavarovanja
Na podlagi podatkov iz analize slovenskega zdravstvenega sistema so bile pripravljene različne možnosti za stabilizacijo financiranja ZZZS. Med drugim je predlagano delno financiranje zdravstvene blagajne iz proračuna. Več možnosti navajajo tudi pri spreminjanju sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. > Več...

Oktobra več registriranih brezposelnih
V Sloveniji je bilo konec oktobra registriranih 107.488 brezposelnih, kar je 2,6 odstotka več kot septembra in 7,3 odstotka manj kot oktobra lani, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje. Dodali so, da je bila oktobrska rast pričakovana, saj gre za sezonsko nihanje. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV
Vrhovno sodišče je v zadevi X Ips 158/2013 odločalo o pravici do odbitka vstopnega DDV. Presodilo je, da sme davčni zavezanec pri izračunu svoje davčne obveznosti praviloma odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima davčni zavezanec ustrezen račun; 3. da gre za uporabo tega blaga ali storitev za namene njegovih obdavčenih transakcij; 4. da ne gre za goljufijo ali zlorabo sistema DDV, oziroma če davčni zavezanec ni vedel ali ni moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka, povezana z goljufijo, ki jo je storil izdajatelj računa ali drug gospodarski subjekt višje v dobavni verigi.

Breme dokazovanja, da je davčni zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je določena transakcija povezana z goljufijo oziroma zlorabo sistema DDV, je na strani davčnega organa.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Cene v oktobru 2015 na mesečni ravni nespremenjene  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   -0,8%
 
 
 
TOM v mesecu novembru 2015 ostaja negativen  
 
- na mesečni ravni:   -0,1%
 
- na letni ravni:   -1,21%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2015:   1.524,44€
 
- in neto plača:   995,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.535,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,55€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Z vzpostavitvijo sistema davčnih blagajn bodo od 2.1.2016 blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, preko katerega bo potrebno vse račune, ki bodo plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS.

Ker se je na davčne blagajne potrebno pripraviti in ker so globe visoke, vas vabimo na brezplačen spletni seminar, kjer bomo odgovorili na ključna vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami. Vabljeni!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne 5.11.2015 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.