c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2015, številka 37 / letnik VII.
 

Predlog novele Zakona o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2M) naj bi z novim letom prinesel tudi spremembe pri obdavčitvi hibridih posojil, hkrati pa naj bi bile z novelo prenesene tudi temeljne direktive EU na področju podjetniškega obdavčenja. Podrobneje predlog novele ZDDPO predstavljamo V središču. Nadaljujemo tudi s pojasnili o davčnih blagajnah, in sicer tokrat objavljamo prispevek glede obveznosti izdaje računa in kaj bo pri tem nadziral tržni inšpektor. Ne spreglejte tudi novega spletnega seminarja: Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo. Vljudno vabljeni k e-prijavi in prijetno branje današnjih novosti!


Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
ZDavPR in P-ZDavPR – prevod v angleškem jeziku
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Predlog novele ZDDPO posega v obdavčitev hibridnih posojil    
mag. Mojca Kunšek
   
Po predlogu novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M), ki naj bi začela veljati 1.januarja 2016, naj bi bile v slovenski pravni red prenesene temeljne direktive EU na področju podjetniškega obdavčevanja, med katerimi velja posebej omeniti prenos določb Direktive Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, s katerimi se odpravlja dvojno obdavčenje in uveljavlja načelo enakomerne oz. poštene davčne obremenitve.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Izločitev dela iz s. p.-ja in prenos s. p.-ja
Samostojni podjetnik je izvzel nepremičnino iz dejavnosti in jo prenesel na gospodinjstvo pred datumom prenosa/presečnim obračunskim datumom prenosa dejavnosti po 72.a členu ZGD-1 na naslednika prevzemnika. Zanima nas, kaj je osnova za obračun DDV in davčni vidik pri obračunu dohodka iz dejavnosti? > Več…

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv
Udeleženci javnonaročniških razmerij se v praksi pogosto soočajo z vprašanjem dopustnosti sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila. Čeprav se začnejo po sklenitvi pogodbe uporabljati splošna pravila pogodbenega prava, samo soglasje pogodbenih strank (v skladu z načelom inter partes) za spremembo javne pogodbe ne zadostuje, saj lahko poseg v pogodbo pomeni novo oddajo javnega naročila. V članku sta predstavljeni ureditev dopustnih sprememb pogodb o javnem naročilu, kot jih urejata novi direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU, ter primerjava s predlogom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki naj bi omenjeni direktivi prenesel v slovenski pravni red. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne blagajne - obvestilo o obveznosti izdaje računa
Z davčnimi blagajnami, ki bodo uvedene 2. januarja 2016, imajo trenutno največ dela ponudniki programske opreme, saj pripravljajo ustrezne programe za potrjevanje računov. Vendar pa z novo oziroma nadgrajeno programsko opremo zavezanci ne bodo izpolnili vseh zakonskih zahtev. Ena od takšnih zahtev je objava obvestila o izdaji računa. Za kakšno obvestilo gre in kakšne globe so predpisane ter kaj bo nadziral tržni inšpektor, pojasnjujemo v članku. > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je 18. septembra izdala dokument z vprašanji in odgovori - Davčno potrjevanje računov (1. izdaja), z veljavnostjo od 18. septembra 2015. Najnovejša izdaja vsebuje dopolnjena vprašanja št. 18, 23, 25, 40, 123 in 164 ter dodana vprašanja 180 - 191. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila proračunska predloga za 2016 in 2017
Vlada je potrdila sveženj predlogov proračunskih dokumentov. za 2016 in 2017 in ga poslala v DZ. Proračunska predloga za 2016 in 2017 zaradi občutno višjih predvidenih prihodkov po besedah ministra za finance Dušana Mramorja omogočata, da se ob znižanju primanjkljaja v skladu z zavezami Slovenije zvišajo prihodki veliki večini ministrstev. Vlada je potrdila je še predlog novele zakona o DDV, ki v krizi zvišani DDV spreminja v sistemski ukrep, pa tudi strategijo pametne specializacije, še zadnjo podlago za črpanje EU sredstev. > Več...

Pravne podlage za ureditev zadolževanja občin
Vlada se je na zadnji redni seji seznanila s Pregledom pravnih podlag, ki urejajo zadolževanje občin. Odprava pomanjkljivosti veljavnega sistema zadolževanja občin je predvidena v novem zakonu, ki ureja javne finance. Spremembe se nanašajo na enovito ureditev zadolževanja za vse blagajne javnega financiranja, tudi z upoštevanjem določil novo uveljavljenega Zakona o fiskalnem pravilu. Spodbude naj bi šle v smeri dolgoročnejših kreditov (do treh let namesto zgolj kratkoročnih kreditov do enega leta), ugodnejših pogojev zadolžitve in sklepanja poslov brez dodatnih stroškov. Drugi vidik, ki ga je ob obravnavi poročila izpostavila Vlada RS, pa je odgovornost za zadolževanje občin. > Več…

Sprememba definicije minimalne plače
Socialni partnerji so pol leta po podpisu socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016 na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ocenili njegovo uresničevanje. Nezadovoljni so predvsem delodajalci, ki menijo, da gre pri zakonskih spremembah definicije minimalne plače, ki so jih vložili sindikati, za konec socialnega dialoga. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015
19. septembra je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015, ki je bil sprejet na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (ZJF), in določa navodila za pripravo in predložitev zaključnih računov in končne roke za prevzem obveznosti za neposredne uporabnike proračuna RS v letu 2015.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Danes znova pogajanja za javni sektor
Po dnevu premora bo danes sledilo novo srečanje med sindikati javnega sektorja in vlado. Ko so se v ponedeljek sestali nazadnje, je vladna stran sindikatom predstavila osnutek zakona o izvrševanju državnega proračuna. V njem predvideno podaljšanje varčevalnih ukrepov pa je v sindikalne vrste vneslo še dodatno nezadovoljstvo. Kot pa je že v dosedanjih pogajanjih poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar, bo vendarle potrebno upoštevati zakonski okvir, tega pa določata fiskalno pravilo in socialni sporazum. > Več…

Nakazilo donacij iz dohodnine
Finančna uprava RS je v petek 18. 9. 2015 upravičencem do donacij iz dohodnine za leto 2014 na njihove TRR-je nakazala donacije tistih zavezancev za dohodnino, katerih odmera je postala dokončna. Donacije je prejelo 4.460 različnih upravičencev, ki jim je bilo nakazanih 3.654.790,91€ donacij. Prejemniki donacij so bili o nakazilih že pisno obveščeni. > Več…

Napoved letošnje gospodarske rasti je 2,7 odstotka
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je v jesenski napovedi gospodarskih gibanj izboljšal napoved za letos. Spomladi je napovedoval 2,4-odstotno rast, sedaj pričakuje 2,7-odstotno. V prihodnjih dveh letih bo ta 2,3-odstotna, medtem ko ju je spomladi ocenil na dva oz. 2,1 odstotka. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Pobotanje medsebojnih terjatev
V obravnavani zadevi (VSL sodba II Cp 1066/2015) sta tožnika ob podpisu pogodbe za osebni oziroma poslovni račun soglašala, da so del pogodbene materije tudi vsakokratni splošni pogoji in sta banko pooblastila, da brez njune dodatno pridobljene izjave opravi pobot. Pogodbena dikcija "brez naloga imetnika računa" je popolnoma jasna in drugačne razlage niti ne dopušča. Prav nobenega dvoma ni, da sta se komitenta v primerih iz splošnih pogojev (neporavnane terjatve do imetnika računa iz pogodbe ter iz naslova drugih pogodbenih in nepogodbenih razmerij), vnaprej odpovedala podajanju izjave iz 312. člena Obligacijskega zakonika (OZ) in s tem banki omogočila, da izvede pobot, ko in če se bodo zanj stekli pogoji.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Moteno delovanje sistema eDavki
FURS obvešča, da bo moteno delovanje sistem eDavki zaradi nadgradnje sistema v petek, 25. 09. 2015 od 15:00 do predvidoma 17:00 ure. > Več…


Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 24.9.2015 > AJPES: Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
    • 1.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
    • 31.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - III. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij:   1.541,83€
 
- in neto plača:   1.005,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,73€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,11€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ste se že začeli spraševati, kako bo novela ZGD-1 in spremenjeni standardi vplivali na izdelavo konsolidiranega letnega poročila v vaši skupini? Ste mogoče že preračunali, če po novih merilih padete iz obveznega konsolidiranja? Ali pa si npr. sami pri sebi dopovedujete, da ste mogoče napačno razumeli novost, da boste zaradi zaveze za konsolidacijo prisiljeni uporabljati MSRP? Odgovore na vsa ta vprašanja in dileme boste dobili ob poslušanju tega spletnega seminarja - samo prijaviti se morate.

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo 6.10.2015 14:00:00 45 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.