c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2015, številka 33 / letnik VII.
 

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo predlog novele Z DDV-1, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance in napoveduje razbremenitve za uvoznike pri obračunavanju in plačevanju DDV pri uvozu blaga že v naslednjem letu. Medtem pa je že uveljavljena oprostitev plačila dohodnine ob izpolnjevanju pogojev ugotavljanja davčne osnove od katastrskega dohodka za vse, ki se ukvarjajo z osnovno kmetijsko oz. gozdarsko dejavnostjo - novi 26. člen novele ZDoh-2. To temo postavljamo v današnjo rubriko "V središču". Želimo vam prijetno branje tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Zloženka o davčnih blagajnah
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Nove oprostitve dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti že za leto 2015    
mag. Mojca Kunšek
   
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), ki je začela veljati 25. julija 2015, prinaša predvsem spremembe pri obdavčitvi oz. oprostitvi plačila dohodnine od dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti. Kot določa 69. člen ZDoh-2 in katere dohodek se ugotavlja na podlagi 71. člena ZDoh-2 – torej pri pridelavi na zemljiščih na podlagi katastrskega dohodka ugotovljenega po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, in pri pridelavi v panjih v višini 70% pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Dopustnost članstva vodje finančno-računovodske službe v nadzornem svetu družbe
Član nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo in vodja finančno-računovodske službe je v okviru svojih delovnih nalog med drugim odgovoren tudi za pripravljanje računovodskih izkazov in zbiranje poročil drugih organizacijskih enot, ki sestavljajo letno poročilo družbe. Računovodski izkazi družbe, vključeni v letno poročilo, so revidirani. Ali obstajajo kakšne ovire ali prepovedi (na primer konflikt interesov), ki bi preprečevali opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe in glasovanje o potrditvi letnega poročila družbe? > Več…

Novosti v korporacijskem pravu
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki so začele veljati 8. avgusta, prinašajo nadgradnjo omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočanje veriženja podjetij za doseganje nepodjetniških ciljev in izboljšanje korporativnega upravljanja. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene - odgovor Sodišča EU
Sodišče Evropske unije (SEU) je z nedavno sprejeto sodbo v zadevi C-331/14 z dne 9. julija 2015 odgovorilo na postavljeno vprašanje Vrhovnega sodišča in opozorilo na nekatera že sprejeta stališča v zvezi z možnostjo davčnega zavezanca, da blago, ki ga uporablja pri opravljanju svoje gospodarske dejavnosti, izključi iz sistema DDV. > Več…

FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Finančna uprava je izdala spremembe pri opisu dohodkov osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, v 2. izdaji dokumenta, z veljavnostjo 25. julija 2015. > Več…

O tej tematiki pišemo tudi v današnji osrednji rubriki tednika.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Uvoznikom se obetajo razbremenitve pri plačevanju DDV
Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, z uvedbo katere lahko uvozniki leta 2016 pričakujejo poenostavitve pri obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost (DDV) pri uvozu blaga. DDV naj bi se pri uvozu obračunal na podlagi davčnega obračuna in ne več kot dajatev neposredno ob uvozu blaga. Uvoznikom torej ne bo treba več financirati uvoznega DDV. Predlog je v javni obravnavi do 4. septembra 2015. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
22. avgusta je stopila v veljavo Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za lesarstvo, uporabljati pa se začne prvi dan v naslednjem mesecu po objavi v uradnem listu. V tarifni prilogi so na novo določene višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih in drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč) ter povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela, službena potovanja, terenski dodatek, povračilo stroškov za ločeno življenje).

Obdelava in posredovanje podatkov o tujcih
S Pravilnikom o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije je določen način obdelave in posredovanja podatkov, ki jih na podlagi 48. člena ZZSDT pridobiva in obdeluje Zavod RS za zaposlovanje. Ta jih posreduje Inšpektoratu RS za delo, ki ima neposreden elektronski vpogled v podatke iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika na način, določen z medsebojnim sporazumom o izmenjavi podatkov. Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2015.

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati
    • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 29.8.2015 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 22.8.2015
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic; veljavnost od: 11.7.2015, uporaba od: 1.9.2015
    • Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic; veljavnost od: 10.7.2015, uporaba od: 1.9.2015
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.9.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V načrtu posebna družba za upravljanje terjatev manjših podjetij
Država proučuje možnost, da bi v povezavi z zasebnim kapitalom nastala namenska družba, na katero bi banke prenesle slaba posojila manjših podjetij. V ta namen bi lahko uporabili infrastrukturo Probanke za upravljanje s slabimi naložbami. > Več...

Po premoru novi pogovori o financiranju občin, tokrat za leti 2016 in 2017
Predstavniki vlade in občin se bodo danes prvič sešli na pogovoru o višini povprečnine za leti 2016 in 2017. Vlada je občinam pred začetkom pogovorov predlagala 519 evrov, kolikor je zdaj povprečnina. A v občinah z zdajšnjo višino niso zadovoljni, saj je po njihovem mnenju posledica neupravičenega znižanja. Prizadevajo si za 671 evrov povprečnine. Pri tem pa tudi povprečnina za drugo polletje letošnjega leta ni povsem zaključena zgodba, saj so združenja občin napovedala ustavno presojo. > Več...

Zunanji dolg Slovenije v letu dni upadel za 800 milijonov evrov
Bruto zunanji dolg Slovenije je konec junija znašal 44,9 milijarde evrov, kar je 800 milijonov evrov manj kot pred letom dni. Zadolženost so zmanjšali vsi sektorji, izjema je le država, ki je svoj dolg v zadnjih 12 mesecih povečala za 1,4 milijarde evrov, kažejo podatki Banke Slovenije. > Več...


 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnica uveljavljala od delodajalke plačilo odškodnine v višini 20.000,00 evrov, in sicer za nepremoženjsko škodo, kot posledico padca po stopnicah. Tožnica se je pritožila na višje sodišče, ki je pritožbo zavrnilo in pritrdilo celoviti in življenjsko prepričljivi dokazni oceni prvostopenjskega sodišča (VSL sodba III Cp 2603/2014). Sodišče pojasnjuje, da je tožnica v lokalu zaposlena že dolga leta ter stopnice, na katerih je padla, po lastni izpovedbi dobro pozna, ter da je kritičnega dne sporne stopnice celo čistila, ji je moralo biti stanje stopnic znano, zato ni bilo razloga za delodajalkino dodatno opozarjanje na slabo stanje stopnišča. Za škodni dogodek je tako odgovorna sama, saj bi se morala zavedati, da se drsnost talne obloge v primeru, da je na njej plast snega ali nesprijetega ledu, bistveno poveča, zato bi morala hoji po stopnicah posvetiti večjo pozornost.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nadgrajena aplikacija UJP odložišče velikih datotek
UJP obvešča, da je z nadgradnjo aplikacije omogočen avtomatiziran prenos velikih datotek v odložišče. Postopek prenosa je opisan v Navodilu za uporabo aplikacije UJP odložišče velikih datotek. > Več…

Poročanje o podeljenih štipendijah
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da je rok za poročanje o podeljenih štipendijah, za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015, do 15. septembra. Poročilo morajo oddati podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki so imele vsaj enega štipendista. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 27.8.2015 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2015 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj:   1.539,82€
 
- in neto plača:   1.003,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.537,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,26€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na jutrišnjem spletnem seminarju bomo podrobneje obravnavali spremembe SRS 2016, saj ne bodo več povezane z zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), čeprav v delu, ko Direktiva 2013/34 oziroma ZGD-1 ne določa drugače, sledijo pravilom računovodenja MSRP. Posnetek bomo objavili in bo na ogled brezplačno!

Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih 27.8.2015 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.