c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2015, številka 31 / letnik VII.
 

V današnjem tedniku nadaljujemo z objavami strokovnih člankov, ki opozarjajo na spremembe zadnje novele ZGD-1 in izpostavljamo nadzor nad korporativnim upravljanjem. Davčno rubriko namenjamo vračilu davka na motorna vozila (DMV), v osrednjo temo pa postavljamo dva na videz zelo podobna instituta - pojasnilo in navodilo FURS. Njuno razlikovanje je pomembno, saj so navodila obvezna za ravnanje davčnega organa, medtem ko to za pojasnila ne velja. Na spletni strani FURS najdemo samo pojasnila, zato se zastavlja vprašanje, ali je del pojasnil po svoji vsebini pravzaprav navodilo? Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
V veljavi je obvezna Objava prenehanja opravljanja dejavnosti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku    
dr. Jernej Podlipnik
   
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 13. členu ureja dva na videz zelo podobna instituta, in sicer pojasnilo in navodilo. Glede na naziv člena, v okvir katerega sta ta dva instituta vključena, je mogoče sklepati, da je njun namen seznanjati zavezance z njihovimi pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na obdavčenje.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Terjatve do insolventnega dolžnika
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi stečajnim postopkom, v katerem je podjetje terjatve prijavilo v stečajno maso in oblikovalo popravke vrednosti terjatev v višini, za katero so ocenili, da ne bodo dobili poplačila. Zanima jih, ali si lahko davčno priznajo odpis terjatev, če pridobijo mnenje stečajnega upravitelja? Kako pojasniti finančni upravi zahtevek vračila za zmanjšan davek? > Več…

Z večjim nadzorom do boljšega korporativnega upravljanja
8. avgusta je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je, poleg prenosa računovodske direktive (Direktiva 2013/34/EU) v slovenski pravni red, spremenila tudi določena korporacijska pravila in ravnanja uprav, nadzornih svetov, revizijskih komisij ter notranje revizije. > Več…


 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse
V prispevku je predstavljenih nekaj novejših primerov iz sodne prakse slovenskih sodišč glede vračila davka na motorna vozila. Največ problemov v praksi povzroča obravnava zahtev za vračilo plačanega davka od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU. Zanimivi pa so tudi nekateri drugi primeri, v katerih so sodišča presojala izpolnjevanje pogojev za vračilo davka na motorna vozila. > Več…

FURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki vlagajo zahtevke za vračilo DMV
Na portalu eDavki bo predvidoma od 1. 9. 2015 dalje mogoče oddati zahtevek za vračilo obračuna davka na motorna vozila (obrazec DMV-V). > Več…


 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela Zakon o javnem naročanju
Vlada je sprejela in posredovala v obravnavo v Državni zbor predlog Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki v slovenski pravni red v celoti prenaša novi evropski direktivi s področja javnega naročanja. Rešitve predloga zakona bodo omogočile bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke. Med drugim bo nov sistem spodbujal inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, pri čemer za določene specifične storitve eksplicitno prepoveduje zgolj ceno kot edino merilo za izbor. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi je obsežna novela ZGD-1I
Od 8. avgusta dalje veljajo spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki prinašajo nadgradnjo omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočanje veriženja podjetij za doseganje nepodjetniških ciljev in izboljšanje korporativnega upravljanja. Novela med drugim določa, da bo moral lastnik podjetja, ki bo želel ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj in ne le za en mesec, kot je to veljalo do sedaj. Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. FURS v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno (10.a člen). Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Z namenom izpopolnjenja korporativnega upravljanja novela uvaja institut notranje revizije (281.a člen).

Z uredbo do manj administracije pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki bo stopila v veljavo 15. avgusta, bo med drugim prispevala k zmanjšanju administracije na kmetijah. Določbe 10. - 18. člena uredbe opredeljujejo skupine dopolnilnih dejavnosti, med pomembnejše spada predelava primarnih kmetijskih pridelkov (peka kruha, predelava mleka, mesa, sadja in podobno). Pri predelavi mora kmetija zagotoviti vsaj 50 odstotkov lastnih pridelkov, za boljšo izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti, pa lahko dokupijo do 50 odstotkov pridelkov z drugih kmetij. Ukinja se tudi vodenje posebnih evidenc za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, saj bodo zahtevane deleže surovin ugotavljali na podlagi prejetih računov. Novost v tej uredbi so tudi dejavnosti s področja celodnevnega in dnevnega varstva odraslih in starejših na kmetijah (22. člen). Določbe 22. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2016. > Več...

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 8.8.2015 - sprememba
    • Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB); veljavnost od: 13.8.2015 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 15.8.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; veljavnost od: 15.8.2015
    • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega; veljavnost od: 15.8.2015
    • Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil; veljavnost od: 1.7.2015, uporaba od: 15.8.2015
    • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; veljavnost od: 15.8.2015 - sprememba
    • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje; veljavnost od: 15.8.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Novosti za samostojne podjetnike na podlagi novele ZGD-1I
AJPES obvešča samostojne podjetnike, da sprejeta novela ZGD-1I, ki je začela veljati 8. avgusta 2015 in prinaša nekaj novosti:
    • podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Prej je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena);
    • če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena);
    • izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena);
    • podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, skladno z drugim odstavkom 75. člena. > Več…

Na FURS zadovoljni s prvim letom delovanja
Pred dobrim letom dni je s formalno združitvijo davčne in carinske uprave zaživela Finančna uprava RS. Na FURS so z opravljenim v tem obdobju zadovoljni - med drugim izpostavljajo več pobranih davkov, zmanjšanje davčnega dolga in učinkovitejši nadzor na področju dela na črno. > Več...

Svetovna banka s predlogi novih pravil za financiranje projektov
Svetova banka je ta teden predstavila osnutek novih "družbenih in okoljskih" pravil za financiranje razvojnih projektov 188 članic. Po več letih pogovorov o potrebnih spremembah je Svetovna banka storila velik korak naprej k varovanju okolja in najrevnejših prebivalcev pri financiranju projektov. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Verižne kompenzacije
Po oceni pritožbenega sodišča (zadeva VSK sodba Cpg 120/2015) bi moralo sodišče prve stopnje zavrniti tožbeni zahtevek, ker ga tožeča stranka zaradi pomanjkljive pasivne legitimacije ni pravilno oblikovala. Tožena stranka namreč ni izpodbijala celotnega posla verižnih kompenzacij, zlasti odpusta dolga v razmerju med tožečo stranko kot upnikom in tretjo osebo kot dolžnikom, saj bi lahko le na ta način od tretje osebe, ki je bila poleg pravdnih strank vključena v ta posel, zahtevala vrnitev 55.132,70 evra. Tako je zmotno stališče sodišča prve stopnje, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki vrniti prejeti denarni znesek, saj tožena stranka ni prejela svoje terjatve s plačilom, ampak je ta terjatev prenehala z verižnim pobotom.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
31.8.2015 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu že izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (plačljiv, z možnostjo nakupa posnetka!), kjer je predavateljica pojasnila vse v zvezi z vrstami odpovedi, odpovednih razlogih, postopku pred odpovedjo in odpovednih rokih.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi december 2014 30 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj pri zaposlovanju tujcev prinaša novi ZZSDT
Inštitutu za računovodstvo vas vabi na seminar - Kaj pri zaposlovanju tujcev prinaša novi ZZSDT, ki bo 20. avgusta 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Irena Kamenščak. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV Klavzule 2015
Pomagajte si s Klavzulami DDV 2015 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.