c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2015, številka 29 / letnik VII.
 

V današnji številki tednika opozarjamo na nekaj aktualnih zakonodajnih sprememb pred poletnim premorom dela Vlade in parlamenta. Med izbranimi vsebinami izpostavljamo Davčni vodnik 2015 za osebe z dejavnostjo, novosti iz ZZSDT pri pridobitvi dovoljenja za prebivanje in delo v primeru sklepanja delovnih razmerij ter članek o nadzoru nad delovanjem alternativnih investicijskih skladov. Ne pozabite, da je danes zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
DAVČNI VODNIK 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (FURS)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev    
Irena Kamenščak
   
Bistvena novost, ki jo pred kratkim objavljeni ZZSDT vnaša v slovenski pravni sistem glede zaposlovanja tujcev, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU / EGP / Švicarske konfederacije, je sprememba načina / postopka pridobivanja dovoljenj za delo in prebivanje v Republiki Sloveniji.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Digitalne valute
Digitalne valute danes povezujemo s temačnim omrežjem (dark net) in prepovedanimi denarnimi verigami na eni strani ter z bojem proti monopolnim izkoriščevalskim finančnim posrednikom in preživetjem disidentov na drugi strani. Ta nova tehnologija zbuja nelagodje in upanje - v tem se ne razlikuje od doslejšnjih inovacij v zgodovini. > Več…

Večji nadzor nad delovanjem alternativnih investicijskih skladov
S finančno krizo, ki je odkrila veliko ranljivost finančnega sistema EU in šibkost delovanja nadzornih mehanizmov, se je pokazala tudi večja potreba po reguliranju delovanja upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki niso harmonizirani s t.i. UCITS Direktivo (Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje). > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Dohodnina – vračilo, doplačilo, napoved
Medtem, ko so zavezanci, ki so upravičeni do vračila dohodnine, nakazila sredstev v ponedeljek že prejeli na svoj TRR, pa jo morajo tisti, ki so jo plačali premalo poravnati do danes. Zavezanci za plačilo dohodnine, ki za lani niso prejeli informativnega izračuna, morajo napoved vložiti sami do konca tega meseca. > Več...

Davčno priznani odhodki za slabitev nepremičnin
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje o davčno priznanih odhodkih pri slabitvi nepremičnine po modelu nabavne vrednosti na tržno vrednost po cenitvi cenilca. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Obdavčitev matičnih in odvisnih družb naj bi spremenila novela ZDDPO-2
Vlada je na zadnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki v naš pravni red prenaša EU direktivi o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb ter ureja oziroma nadgrajuje institut zakona zaradi sprememb v nedavčnem pravnem okviru, ki je pomemben za obdavčenje po zakonu. > Več…

Nove mejne vrednosti stopenj javnih naročil
Prejšnji teden je Vlada na seji potrdila predlog zakona o javnem naročanju, s katerim se ureja racionalno porabo javnih sredstev. Predlog na novo postavlja mejne vrednosti posameznih stopenj naročil, jasnejši in bolj določeni so postopki. V javnem naročanju se sicer obrne več milijard evrov. > Več...

Organizirano prostovoljstvo bi omogočili tudi pri osebah javnega prava
Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog novele > zakona o prostovoljstvu, s katero naj bi med drugim poenostavili opravljanje prostovoljskega dela v osebah javnega prava ter poenostavili poročanje o opravljenem prostovoljskem delu. > Več...

Omejitve javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Predlagane spremembe in dopolnitve > Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril vsebujejo spremembe zneskov vrednosti daril v evre, bistvene dopolnitve pa so posledica praktičnih izkušenj pri ravnanju z določenimi vrstami daril na katere je opozorila KPK. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati je začel zakon o fiskalnem pravilu
25. julija je začel veljati izvedbeni Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki določa, da srednjeročno in dolgoročno porabimo toliko, kolikor zberemo z javnimi dajatvami. Vlada mora zdaj v 15 dneh objaviti poziv za prijave kandidatov za člane fiskalnega sveta, za katerega na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bi lahko zaživel že jeseni. > Več...

Postopek za izdajo soglasja k zadolževanju občin
S 1. avgustom 2015 začne veljati Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, ki ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Med zadolžitve po tem pravilniku štejejo: najem kredita ali posojila za izvrševanje občinskega proračuna, upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter sklenitev pogodbe o zakupu ali najemu na podlagi katerih lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na najemnika (2. člen). Občina predloži Vlogo za soglasje k zadolžitvi ministrstvu najkasneje do 5. decembra tekočega leta (4. člen).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 8.8.2015 - sprememba
    • Zakon o javnih financah (ZJF); veljavnost od: 25.7.2015 - sprememba
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415); veljavnost od: 1.8.2015 - sprememba
    • Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP); veljavnost od: 8.8.2015 - sprememba
    • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES); veljavnost od: 8.8.2015 - sprememba
    • Zakon o sodnem registru (ZSReg); veljavnost od: 28.3.2015, uporaba od: 28.7.2015 - sprememba
    • Uredba o sodnem registru; veljavnost od: 21.7.2015, uporaba od: 28.7.2015 - sprememba
    • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); veljavnost od: 4.8.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ePRS omogoča brezplačen vpogled v podatke o fizičnih osebah
V uporabo prihajajo nekatere določbe novele > zakona o sodnem registru, ki zagotavljajo, da mora biti prek spletne strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke o družbenikih, nadzornikih, članih poslovodnih organov in ustanoviteljev družb. > Več...

Inšpektorji lani izrekli 83.328 ukrepov
Inšpekcije, združene v inšpekcijski svet, so v lanskem letu izrekle 83.328 inšpekcijskih ukrepov. Največ ukrepov, 26.176, je izrekla uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, najmanj oziroma nobenega pa direktorat za informacijsko družbo. > Več...

Upokojencem s pokojnino do 750 evrov v petek letni dodatek
Upokojenci s pokojnino do 750 evrov bodo v petek, ko bo zadnji dan v mesecu, skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Ta za upokojence pomeni podobno, kot za zaposlene pomeni regres. Izplačan bo v štirih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine. Najvišji bo 390 evrov, najnižji pa 140 evrov. > Več...

Z avgustom nekoliko dražje poštne storitve
Pošta Slovenije bo 1. avgusta zvišala nekatere cene poštnih storitev. Pošiljanje običajnega pisma ali dopisnice po Sloveniji bo dražje za 0,02 evra, nekoliko se bo podražilo tudi pošiljanje tiskovin v notranjem prometu. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Postopek poenostavljene prisilne poravnave
Sodišče prve stopnje je zavrglo ugovor proti vodenju postopka poenostavljene prisilne poravnave. Upnica se je pravočasno pritožila in navedla, da naj sodišče nadaljuje z obravnavanjem njenega predloga za začetek stečajnega postopka. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 226/2015) in pojasnilo, da je za postopek poenostavljene prisilne poravnave v največji meri značilen zunajsodni dogovor med dolžnikom in njegovimi upniki. Gre za poenostavljen postopek, v katerem ni nadzora upravitelja, upniki pa nimajo vseh pravnih sredstev, ki jih imajo v postopku redne prisilne poravnave. Za ta postopek se smiselno uporabljajo le posamezna določila, ki so našteta v 2. odstavku 221.b člena ZFPPIPP, med njimi pa ni določil pododdelka 4.4.2, kar pomeni, da v postopku poenostavljene prisilne poravnave ni dovoljeno vložiti ugovora proti vodenju tega postopka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Sistem spletnih plačil - plačevanje s plačilno kartico Karanta
UJP obvešča, da s plačilno kartico Karanta od 23.7.2015 ni več možno plačevanje e-storitev, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov, ker izdajatelj plačilne kartice ni podpisal nove pogodbe za izvajanje teh storitev. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.7.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - II. četrtletje 2015
    • 31.7.2015 > FURS: Rok za vložitev dohodninske napovedi zavezancev, ki niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, in obrazec za odmero dohodnine
    • 10.8.2015 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj:   1.528,50€
 
- in neto plača:   997,51€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,91€
 
in neto plača za tromesečje:   1.003,70€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
 
Nadomestilo za prehrano med delo  
 
- za delodajalce, ki upoštevajo KPND (uporaba od 1.7.2015 - sprememba)   3,68€
 
- za javno upravo po ZUJF:   3,52€
 
- po ZPSDP:   4,13€
 
- po Uredbi:   6,12€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k ogledu novega posnetka spletnega seminarja - v katerem je predavateljica Vesna Bartolj Maver predstavila nepremičnine z računovodskega vidika in izpostavila davčne nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi.

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo maj 2015 29 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.