c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2015, številka 25 / letnik VII.
 

V današnji številki tednika izpostavljamo uvedbo Direktive 2013/34/EU in napovedane spremembe, ki jih bodo na računovodskem področju prinesli novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in posledično spremenjeni računovodski standardi. Med zakonodajnimi novostmi opozarjamo na novo sprejete: Kolektivno pogodbo za lesarstvo, Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo. V tokratni izbor strokovnih člankov smo zajeli delo upokojencev in povezane osebe ter obvezno identifikacijo za namene DDV. Prijetno branje vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Poziv za predložitev obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2014
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Računovodske direktive in uvedba Direktive 2013/34/EU v našo zakonodajo    
Vesna Bartolj Maver
   
Računovodje po oddaji končnih računovodskih izkazov nismo še pošteno zadihali, ko se že moramo ukvarjati s spremembami, ki jih bodo na računovodskem področju prinesli novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in spremenjeni Slovenski računovodski standardi.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delo upokojencev in knjiženje
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v primeru, ko je bil za prokurista imenovan lastnik in ustanovitelj podjetja, ki je upokojenec. Dohodek so mu obračunavali po pogodbi o prokuri, vendar zaradi slabšega finančnega stanja do izplačil dejansko še ni prišlo. Zanima jih, kako je z izplačili in ali je funkcija upokojenca, lastnika in prokurista v eni osebi sploh združljiva? > Več…

Ponovna priglasitev osebnega dopolnilnega dela
30.6.2015 se izteče prehodno obdobje za vse, ki ste imeli priglašeno osebno dopolnilno delo že pred 31.12.2014. Do konca junija morate ponovno priglasiti opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Podrobneje o tem si preberite v publikaciji FURS Vprašanja in odgovori - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice.


 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Povezane osebe in obvezna identifikacija za namene DDV
Obveznost identifikacije za namene DDV je za povezane osebe manjša posebnost v sistemu DDV. Za povezano osebo namreč velja, da je lahko zavezana k identifikaciji za namene DDV tudi če ne preseže praga 50.000 EUR. Kdaj se to lahko zgodi, predstavljamo v nadaljevanju. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Prirejanje iger na srečo bo usklajeno s pravnim redom EU
Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o igrah na srečo (ZIS-F). Ta med drugim odpravlja zahtevo po sedežu za gospodarske družbe, ki želijo pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji, saj je v nasprotju s 56. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja svobodno opravljanje storitev na notranjem trgu. Druge poglavitne rešitve so povezane z ugotovitvami Evropske komisije glede obstoječe pravne ureditve prirejanja iger na srečo, ki ni popolnoma usklajena s pravnim redom Evropske unije. > Več…

Kmetje naj bi se sami odločali glede vodenja računovodstva
Odbor za finance in monetarno politiko je podprl vladni predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja neskladja z evropsko zakonodajo. V zakonski osnutek pa je vključil tudi člen, ki bo kmetom omogočil, da se sami odločijo glede vodenja računovodstva. >Več…

Nelojalna konkurenca po novem pred sodišči
Vlada je sprejela osnutek novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero se ukinjata upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence. Po novem bodo podjetja spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči. > Več…


Predlog novele zakona o prevzemih v nadaljnji postopek
DZ je odločil, da je predlog novele zakona o prevzemih, s katero se ureja zatečeno stanje prevzemnikov, ki jim je ATVP prepovedala uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi, primeren za nadaljnjo obravnavo. Zdaj se bo z njim najprej ukvarjal odbor DZ za gospodarstvo. > Več…


     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kolektivna pogodba za lesarstvo
S podpisom Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki začne veljati s 1.7.2015, so ponovno zaščitene pravice delavcev, ki jih varuje nova kolektivna pogodba. V normativnem delu pogodba na novo ureja pravico do izplačila jubilejnih nagrad (54. člen), bolj ugodna je ureditev izračuna pripadajočih dni letnega dopusta (24. člen) ter ureditev počitkov in odmorov (16. člen).

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
S 5. junijem 2015 je stopila v veljavo Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Spremenjene so določbe v normativnem delu, ki bodo začele veljati 27. junija 2015, in v katerih so določeni minimalni standardi (38. člen) ter razvrstitev del v tarifne razrede (39. člen). Kolektivna pogodba na novo določa tudi pogoje sklepanja pogodb o zaposlitvi, pravice in obveznosti v času trajanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi (podpoglavje 2.2). Spremenila se je tarifna priloga, ki je sestavni del pogodbe in določa zneske najnižjih osnovnih plač, zneske povračil stroškov v zvezi z delom ter drugih osebnih prejemkov delavcev v zvezi z delom. Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 7. 2015 dalje.

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
S 1.7.2015 stopi v veljavo Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in dopolnjuje Kolektivno pogodbo za gozdarstvo Slovenije. Aneks med drugim povečuje zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, od 1. julija 2015 se ti povečajo različno po tarifnih razredih, dvigi pa znašajo od 5,1% do 6,7%. Spremenjena je pravica do dodatka za delovno dobo za tiste delavce, ki se na novo zaposlijo pri delodajalcu, in sicer jim pripada dodatek v višini 0,4% od osnovne plače za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Določbe spreminjajo tudi trajanje letnega dopusta, in sicer omejujejo letni dopust na 30 dni, vendar le, če ni za delavca ugodneje določeno v pogodbi o zaposlitvi, splošnem aktu ali podjetniški kolektivni pogodbi.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Pomisleki glede predlagane uvedbe negativne delovne uspešnosti
V predsedstvu Konfederacije sindikatov javnega sektorja imajo pomisleke glede negativne delovne uspešnosti, ki jo v izhodiščih za izboljšave sistema plač in plačno politiko do leta 2020 predlaga vlada. Na predlog za podaljšanje nekaterih varčevalnih ukrepov pa tudi po današnji seji odgovarjajo, da bodo vztrajali pri dogovorjeni sprostitvi ukrepov. > Več...

Ukinitev najvišjega dohodninskega razreda
Na finančnem ministrstvu ne nameravajo več podaljšati sredi leta 2012 sprejetega najvišjega davčnega razreda pri dohodnini, ki je bil kot začasen ukrep predviden le za dve leti, nato pa podaljšan do konca leta 2015. Četrti davčni razred s 50-odstotno obdavčitvijo se s 1. januarjem 2016 ukinja, so potrdili na ministrstvu. > Več...

Spirit z novima razpisoma za pomoč pri vstopu na tuje trge
Javna agencija Spirit je objavila nova razpisa za pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge. Z dobrim pol milijona evrov bo sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih. V Pipistrelu in Robotiki Kogler svoje izkušnje s tovrstno pomočjo opisujejo kot pozitivne. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti
Drugostopenjsko sodišče je ugodilo pritožbi lokalne skupnosti in razveljavilo izpodbijani sklep o prenosu premoženja ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (VSL sklep Cst 250/2015). Sodišče prve stopnje je namreč materialnopravno zmotno izenačilo nepremičnino in stavbno pravico kot stvarno pravico na nepremičnini (premoženjsko pravico) in je v zvezi s tem napačno uporabilo določbe 374. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Ob pravilni uporabi določb 374. člena ZFPPIPP bi moralo najprej postopati skladno s 3. točko 2. odstavka 374. člena ZFPPIPP in ob odsotnosti privolitve RS odločiti, da stavbne pravice kot premoženjske pravice skladno s 1. točko 4. odstavka 374. člena ZFPPIPP prenehajo.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Potrditev obrazca IOP – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2015
UJP obvešča, da bo proračunskim uporabnikom med 1. in 7. julijem 2015 po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev posredovala obrazec Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2015. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Trošarine za energente  
 
Znižanje trošarine za neosvinčen bencin (EUR/1000l) iz 493,4800 ----->   486,0600
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april:   1.543,95€
 
- in neto plača:   1.005,52€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,19€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k ogledu novega posnetka spletnega seminarja - v katerem vas predavateljica mag. Maja Potočnik seznani z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obveznostmi zavezancev, analizo tveganja ter navodili za obvezna ravnanja po omenjenem zakonu.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Maja Potočnik
Plačljiv seminar Izobraževanje po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma junij 2015 49,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.