c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2015, številka 20 / letnik VII.
 

V današnjo osrednjo temo postavljamo nepremičnine in njihov vidik računovodskega evidentiranja ter davčne obravnave po posameznih vrstah. Vemo, da nepravilno evidentiranje nepremičnin vodi v določitev napačne davčne osnove, napačno odvedene davke in posledično do plačila kazni. Podrobneje bodo davčni vidik, pasti prerazporeditev in sprememba metode predstavljeni na spletnem seminarju - Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo - vabljeni k prijavi in prebiranju izbranih novosti tega tedna.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
ZRS predstavila standard izvajalcev računovodskih storitev
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo    
Vesna Bartolj Maver
   
Podjetje ima lahko v lasti veliko različnih nepremičnin (zemljišč, zgradb, poslovnih in skladiščnih prostorov, …), v katerih opravlja svojo dejavnost, nekatere oddaja v najem in nekatere od njih aktivno prodaja, ker potrebuje likvidna sredstva na primer za dokončanje izgradnje nove proizvodnje hale.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah
Kreditne pogodbe, s katerimi se srečujemo v domačem poslovnem okolju, običajno vključujejo variabilno obrestno mero, ki se navezuje na referenčno obrestno mero Euribor ali Libor. Obe sta bili v preteklosti vedno pozitivni, zato kreditne pogodbe praviloma ne predvidevajo možnosti negativne vrednosti izbrane referenčne obrestne mere, ki se nakazuje v zadnjem obdobju. > Več…

FURS opozarja na spremembe pri FATCA
>> Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije; 2. izdaja, veljavnost od 18.5.2015 - spremembe so v dokumentu označene z rdečo

>> Dopolnitev dokumenta vprašanja in odgovori Obveznosti dolžne skrbnosti glede identificiranja in poročanja v zvezi z računi ZDA; 1. izdaja, dodatna vprašanja št. 6 - 9

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posledice ugotovitve neustavnosti davka na nepremično premoženje večje vrednosti za odprte postopke
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-125/14-17 z dne 19. 2. 2015 odločilo, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v neskladju z 22., 25. in 147. členom Ustave. V tem prispevku bo predstavljeno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto v zadevi X Ips 217/2014 z dne 19. 3. 2015, glede učinkov ugotovitve neustavnosti davčne osnove za odmero davka na nepremično premoženje večje vrednosti za odprte postopke. > Več…

Objavljeno pojasnilo FURS
>> Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave; Pojasnilo FURS št: 0900-3/2014-10 z dne 24.12.2014

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Priznanja in nagrade FURS določene s pravilnikom
Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije, ki velja od 16. maja, določa vrste priznanj ter postopek podeljevanja priznanj in denarnih nagrad finančne uprave. Uslužbencem ali njenim organizacijskim enotam ter drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se lahko podeljujeta odlikovanje ali plaketa (2. člen). Pravilnik tudi določa, da se uslužbencem poleg priznanja lahko podeli še denarna nagrada do višine povprečne mesečne bruto plače v RS za mesec pred mesecem, ko je bil sprejet sklep o podelitvi denarne nagrade. Znesek posamezne denarne nagrade določi predstojnik finančne uprave (6. člen).

Javni uslužbenci v skladih s tvegano naložbeno politiko
23. maja bodo začele veljati spremembe > Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU), ki urejajo možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta sprememba tudi javnim uslužbencem omogoča, da se glede na starost vključujejo v sklade z bolj tvegano naložbeno politiko, s približevanjem upokojitvi oziroma črpanju sredstev pa prehajajo v bolj konzervativne naložbene politike.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov zakonov na portalu FinD-INFO, ki bodo v kratkem začeli veljati:
    • Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS); veljavnost od: 23.5.2015
    • Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU); veljavnost od: 23.5.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Predlog zakona za uvedbo davčnih blagajn v nadaljnji postopek
DZ je po več kot peturni razpravi sklenil, da je predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki daje podlago za uvedbo elektronskega potrjevanja računov pri plačevanju blaga in storitev z gotovino oziroma uvedbo t.i. davčnih blagajn, primeren za nadaljnjo obravnavo. Sistem naj bi po načrtih vlade zaživel 2. januarja 2016. > Več...

Izvršba na minimalno plačo ne bo več mogoča
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo osnutek novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugim onemogoča izvršbo na neto minimalno plačo. S tem izpolnjuje zavezo vlade iz socialnega sporazuma 2015-2016. > Več...

Ob ohranitvi omejitev regresov v državnih podjetjih sindikati zagrozili s tožbami
Predstavniki več sindikalnih central so opozorili, da želi vlada z napačno interpretacijo zakona v podjetjih, v katerih ima vsaj 25-odstotni delež, ohraniti omejitev regresa za letni dopust. Ob tem so izrazili zahtevo, da se regres izplača skladno s kolektivnimi pogodbami. Če se to ne bo zgodilo, bo prišlo do kolektivnih tožb, so zagrozili. > Več...

Vlada potrdila strategijo upravljanja kapitalskih naložb države
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je prejšnji teden potrdila vlada, opredeljuje cilje upravljanja ter na podlagi kriterijev razvršča podjetja med strateške, pomembne in portfeljske naložbe. V državnem lastništvu je 91 naložb, od teh jih je strateških 24, pomembnih 21, ostale so portfeljske. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Varstvo pravic iz delovnega razmerja
Sodišče prve stopnje je ugotovilo obstoj tožničinih terjatev iz naslova bruto razlik v plačah za obdobje od decembra 2009 do maja 2011 in terjatev iz naslova dodatka za delo nad efektivnim delovnim časom. Zoper prvostopenjsko sodbo se je pritožila tožena stranka in navedla, da v tem sporu ne gre za tako imenovano čisto denarno terjatev, ki bi jo tožnica lahko neposredno zahtevala s tožbo na sodišču, temveč bi morala predhodno zahtevati pravno varstvo oz. izpolnitev obveznosti pri toženi stranki, česar pa ni storila. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (sodba Pdp 1567/2014) in v obrazložitvi pojasnilo, da je tožnica s tožbo zahtevala plačilo po višini opredeljenih prikrajšanj pri plači, zato je v skladu s 4. odstavkom 200. člena ZDR-1 to terjatev lahko uveljavljala neposredno pred sodiščem prve stopnje in ji ni bilo treba poprej tožene stranke opozoriti na izpolnitev obveznosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Prejeti in izdani e-računi dosegljivi samo 2 meseca
UJP opozarja proračunske uporabnike, da pravočasno oziroma v roku dveh mesecev od prejema/izdaje e-računa prenesejo e-račune iz UJPnet v svoje informacijske sisteme. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21.5.2015 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 22.5.2015 > AJPES: Raziskovanje o kadrovskih štipendijah
    • 30.5.2015 > AJPES: Raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 2014

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec:   1.550,33€
 
- in neto plača:   1.008,10€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.534,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.000,51€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k prijavi na napovedani spletni seminar - v katerem bo predavateljica Vesna Bartolj Maver celovito predstavila nepremičnine z računovodskega vidika, ki jih evidentirate med osnovnimi sredstvi, naložbenimi nepremičninami, zalogami ali med sredstvi za prodajo. Na seminarju bomo izpostavili tudi davčne probleme, ki se pojavljajo pri posamezni kategoriji sredstev in davčne nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi.

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo 28.5.2015 14:00:00 29 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV Klavzule 2015
Pomagajte si s Klavzulami DDV 2015 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.