c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2015, številka 18 / letnik VII.
 

Osrednjo temo tokratne številke tednika namenjamo osnutku novele Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I, ki naj bi preprečila veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države. Novela prenavlja tudi kazenske določbe. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo še javni obravnavi osnutka novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Spletne strani AJPES pa z objavo letnih poročil razkrivajo uspešnost poslovanja podjetij v lanskem letu, poslovni register ePRS na njihovih straneh pa odslej omogoča preverjanje računov podjetij, odprtih v tujini. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Javna objava letnih poročil slovenskih podjetij za leto 2014
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZGD-1I proti veriženju podjetij    
mag. Mojca Kunšek
   
Pred kratkim je Vlada RS sprejela novelo Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I, ki bo v slovenski pravni red prenesla računovodsko direktivo (Direktiva 2013/34/EU), spremenila določena korporacijska pravila in ravnanja ter poskušala urediti tudi področje ustanavljanja podjetij, ki se je v praksi izkazalo za pomanjkljivo.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
ZBan-2 kot odziv na večplastno finančno in gospodarsko krizo
Poglavitne rešitve novega Zakona o bančništvu (ZBan-2) izhajajo iz prenosa Direktive 2013/36/EU in delnega prenosa Direktive 2014/59/EU ter prilagoditve več uredb. Med drugim je namen Direktive 2013/36/EU preprečiti tako imenovani "forum shoping", to je primer, ko si kreditna institucija izbere državo članico EU za svoj sedež, ker je v tej državi zakonodaja manj stroga kot v drugih. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Podružnica tujega podjetja v Sloveniji
Inštitut za računovodstvo je v mnenju obravnavalo obračun DDV-O "dotiranih" podružnic tujih pravnih oseb. Gre za podružnico tuje pravne osebe, ki je le del družbe in je krajevno ločena od sedeža družbe, prek katere posluje. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nova ureditev investicijskih skladov
19. maja začne veljati nov Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), v katerem se spreminja definicija investicijskega sklada, saj se ta širi tudi na tiste sklade, v katere lahko vlagajo le profesionalni vlagatelji (poglavje 1.2.2.). Nov zakon ureja tudi problematiko v zvezi z izvajanjem skrbniških storitev za investicijske sklade, ki javno zbirajo premoženje, če je bilo skrbniški banki odvzeto dovoljenje za opravljanje storitev oz. ji je poteklo dovoljenje (poglavje 6.3.4). V tem primeru bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) določila izrednega skrbnika. V ostalih delih se novi zakon ne spreminja bistveno od zdaj veljavnega.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
Od 1. maja so v veljavi spremembe in dopolnitve > Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ki med drugim na novo določajo delovni čas mobilnih delavcev - dodan je nov 37.a člen. Spremenjeni so tudi pogoji izplačila odpravnine, ki se delavcu izplačajo pod pogoji, ki jih določa ZGD-1 (primerjalnik 68. člena). Dodan je tudi nov 76.a člen, ta določa povračila stroškov za službeno potovanje v tujini.

Večja transparentnost javnega naročanja
Ministrstvo za javno upravo je objavilo osnutek novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katerim naj bi se povečala transparentnost javnega naročanja in omejilo korupcijska tveganja. Osnutek predloga, pripravljen na podlagi novih evropskih direktiv s tega področja, bo do 25. maja v javni razpravi, DZ naj bi ga prejel do konca leta. > Več...

V javni obravnavi novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo je objavilo osnutek novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, katere namen je implementacija določb evropske direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Poleg tega omogoča tudi večji nadzor javnosti nad delovanjem organov javnega sektorja in nad njihovim spoštovanjem pravnega reda. Posledica takega nadzora je tudi zmanjševanje zlorab in nepravilnosti ter racionalnejša poraba javnega denarja. Pripombe na osnutek novele je mogoče posredovati do 15. maja. > Več...

Novosti zakona o inšpekciji dela še niso zaživele
Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je DZ sprejel pred dobrim letom dni, je predvidel povečanje učinkovitosti inšpektorata za delo z uveljavitvijo instituta strokovnih pomočnikov in vzpostavitvijo sveta inšpekcije dela, vendar nobena novost še ni prav zaživela. Na inšpektoratu za delo pa vendarle upajo, da se je kakovost njihovega dela izboljšala. > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 13.5.2015
    • Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB); veljavnost od: 13.5.2015, uporaba od 13.5.2015 - sprememba
    • Pravila poslovanja KDD; veljavnost od: 9.5.2015, uporaba od: 9.5.2015 - sprememba
    • Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije; veljavnost od: 1.5.2015, uporaba od: 1.5.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Odslej lahko preverite tudi račune odprte v tujini
Preko elektronskega Poslovnega registra Slovenije (ePRS) se pri podatkih posameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, od sedaj vodijo tudi računi odprti v tujini. Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe odprte v tujini, se v PRS vodijo v skladu z Zakonom o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), ki jih Finančna uprava Republike Slovenije dnevno posreduje AJPES. > Več…

Prva odmera davka na nepremične po možnosti že leta 2016
Predlog davčne reforme je pripravljen in čaka na potrditev na vladi, ki bo hkrati imenovala tudi usmerjevalni odbor za spremljanje in usmerjanje izvajanja ukrepov. Njihov namen je ob nespremenjenih davčnih stopnjah pobrati več davkov, cilj pa ostaja uveljavitev v letu 2016. Tedaj naj bi prvič odmerili tudi davek na nepremičnine. > Več...

Obveščanje o odloženih dokumentih prek eVročanja
Finančna uprava je pripravila možnost prejemanja informativnih elektronskih sporočil o elektronsko odloženih dokumentih v portal eDavki med Osebna obvestila (Obv-DZ) in na elektronski naslov, ki ga je navedel zavezanec. Možno je določiti več elektronskih naslovov za prejemanje informativnih sporočil. Na navedene naslove zavezanec prejme le informativna sporočila, in ne dokumentov, ki jih je treba elektronsko vročiti. > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Končanje stečajnega postopka brez razdelitve stečajne mase upnikom
Sodišče prve stopnje je končalo stečajni postopek nad dolžnikom brez razdelitve stečajne mase in hkrati razrešilo upravitelja. Upnik se je pritožil in navedel, da niso podani pogoji za končanje stečajnega postopka, ker še ni bil zaključen pravdni postopek, v katerem upnik zoper dolžnika uveljavlja zahtevek na ugotovitev obstoja prerekane terjatve pred prvostopenjskim sodiščem. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 405/2014) in pojasnilo, da v primeru stečajne mase neznatne vrednosti, ki ne zadošča niti za stroške postopka, ni nobene podlage za nadaljnje vodenje stečajnega postopka, ne glede na nezaključen pravdni postopek, na katerega se sklicuje upnik, saj je predmet tega postopka zgolj vprašanje obstoja terjatve upnika do stečajnega dolžnika, zato razrešitev te pravde ne bi v ničemer omogočila vsaj delnega poplačila upnika v stečajnem postopku nad dolžnikom.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšan rok posredovanja podatkov M-4 za tiste s tehničnimi težavami
ZPIZ sporoča, da je prišlo do tehničnih težav pri izdaji obvestil, na katerih se nahaja tudi koda za vstop v spletno aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4. Rok za oddajo podatkov se za tiste dajalce, ki jim je vstop v aplikacijo onemogočen, podaljša do 31. 5. 2015. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite še na oddajo:
    • 10.5.2015 > AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2015
    • 11.5.2015 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Negativen TOM v maju 2015  
 
- mesečni   -0,1%
 
-letni   -1,17%
 
 
 
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2015 (EUR/1000 l) znaša:   411,56
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar:   1.515,98€
 
- in neto plača:   989,91€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,08€
 
in neto plača za tromesečje:   1.004,05€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar -Odpravnine, kjer smo se posvetili vrstam in višini odpravnin, ter roku za izplačilo odpravnine. Odgovore najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Odpravnine marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Pravna znanja za računovodje
Stranke se s pravnimi vprašanji največkrat najprej obrnejo na računovodjo, zato so pri Inštitutu za računovodstvo pripravili dvodnevno delavnico Pravna znanja za računovodje, ki bo 14. in 15. maja 2015. Obdelali bodo najbolj pogosta vprašanja v gospodarskem, delovnem in civilnem pravu. Delavnica bo vodila Nina Globočnik. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV Klavzule 2015
Pomagajte si s Klavzulami DDV 2015 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.