c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2015, številka 12 / letnik VII.
 

V torek, 31. marca, se izteka zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014, zato je Finančna uprava za ta namen objavila napotke pri oddaji. Prav tako je navodila pri oddaji letnih poročil za leto 2014 izdala AJPES za gospodarske družbe in zadruge, kar povzemamo v rubriki Rokovnik. Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo uvedbi davčnih blagajn, ki se nam obetajo že letošnjo jesen. Vse do začetka aprila imajo davčni zavezanci čas za pripombe na osnutek Zakona o potrjevanju računov.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Ne pozabite na 31. marec!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Zakon o potrjevanju računov naj bi uvedel davčne blagajne že jeseni 2015    
Simona Novak, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka
   
Na straneh Ministrstva za finance je objavljen osnutek Zakona o potrjevanju računov in odprta javna razprava o davčnih blagajnah od začetka marca do 3. aprila 2015. Z davčnimi blagajnami se bo Vlada RS lotila problema sive ekonomije, ki je po statističnih podatkih še posebej pereč pri dejavnostih, kjer se posluje z gotovino, ker ta promet pogosto ni prikazan v poslovnih knjigah.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Objava letnih poročil
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje o izogibu javne objave finančnih podatkov pri predložitvi letnega poročila AJPES-u. Zavezanca je tudi zanimalo, ali bi banka odobrila kredit glede na to, da objave ne bi bilo? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Oddaja posebnega obračuna DDV za zavezance, ki uporabljajo mini VEM
Davčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM, morajo predložiti posebni obračun DDV prek sistema e-davki v elektronski obliki, in sicer za vsako koledarsko četrtletje. Prvi obračun morajo tako davčni zavezanci oddati do 20. aprila 2015. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Z aprilom spremembe pri mednarodnih avtobusnih prevozih
Aprila bodo začele veljati določbe konec lanskega leta prenovljenega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katerimi se poenostavlja postopke obračuna DDV za tiste tuje prevoznike, ki storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov opravljajo občasno. > Več...

Poslovni register Slovenije
Zaradi prenosa evropske direktive (Direktiva 2012/17/EU) v slovenski pravni red, bodo s 4. aprilom stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1). Dodan je četrti odstavek 3. člena (primerjalnik besedila), ki upravljavcu registra nalaga posredovanja vseh sprememb predpisov s področja poslovnega registra na evropski portal e-pravosodje. Spremeni se postopek vpisa enote poslovnega registra v 14. členu (primerjalnik besedila) in način izbrisa enote poslovnega registra z določbami v 16. členu. Vsako spremembo podatkov mora enota poslovnega registra prijaviti upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe, kar določa 15. člen (primerjalnik besedila).

Spremembe prijavnih obrazcev za obvezna socialna zavarovanja
V Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti so se spremenili obrazci prijav podatkov za obvezna socialna zavarovanja z navodili za izpolnjevanje, in sicer Priloge od 1 do 6 (obrazec M-1, obrazec M-2, obrazec M-3, obrazec-M DČ, obrazec M-4, obrazec M-6) ter Priloga 7, ki določa seznam obveznih podatkov (obrazec M-7). Pravilnik velja od 21.3.2015 in se uporablja od 1.4.2015, razen pravil glede izpolnjevanja obrazca M-1, ki se začne uporabljati najpozneje šest mesecev od začetka uporabe tega pravilnika.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nakupi blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti
Zavezancem, ki so v preteklih letih kupovali blago in storitve za neposlovne namene in pri tem ravnali v nasprotju z veljavno zakonodajo (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDV) Finančna uprava poziva, da vložijo samoprijavo, ki je možna le do začetka davčno inšpekcijskega nadzora, oziroma da morebitne nakupe še pred oddajo obračunov in napovedi za leto 2014 ustrezno davčno obravnavajo. Finančna uprava bo posamezne zavezance in računovodske servise opozorila na možne nepravilnosti tudi z dopisi. > Več…

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Preko davčnega obračuna lahko do vključno 31. marca 2015 davčni zavezanec, ki je družba po zakonu ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, in izpolnjuje pogoje iz 67.b člena ZDDPO-2, prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2015 dalje. Prav tako lahko davčni zavezanec, ki ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2015 dalje, o tem prostovoljno obvesti davčni organ. > Več…

Konec meseca na pošto prvi izračuni dohodnine
Finančna uprava bo informativne izračune dohodnine za leto 2014 izdala v dveh svežnjih, in sicer 31. marca prvega in 29. maja drugi sveženj. Rok za ugovore bo pri prvem svežnju mogoč do 30. aprila. Zavezanci iz prvega svežnja s preplačili bodo prejeli vrnjeno dohodnino najpozneje 30. maja, v kolikor ne bodo podali ugovora. Datum za doplačila davka, pri prvem svežnju, je predviden s 1. junijem. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Predlog za odpravo pravnomočne odločbe
V zadevi UPRS sodba I U 926/2014 gre za presojo dejstva, ali je bilo po pravnomočnosti odločbe ugotovljeno, da je bil tožniku DDV odmerjen zaradi očitne napake, zaradi česar bi bilo posledično potrebno pravnomočno odločbo o odmeri DDV odpraviti, spremeniti ali razveljaviti. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo in pojasnilo, da določbe 90. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti zaradi kasnejše in drugačne razlage zakonske norme, saj ta ureja posebne primere odprave, razveljavitve in spremembe pravnomočne odločbe. Pravno relevantna je le takšna napaka, ki je očitna - gre za nedoločen pravni pojem, katerega vsebine zakon ne opredeljuje. Očitnost se presoja z vidika možnosti odkritja oz. ugotovitve napake. Napaka je očitna, če jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa, če jo je mogoče ugotoviti šele s preverjanjem pravilnosti dejanskega stanja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja davčnega obračuna DDPO za leto 2014
Naslednji teden, 31. marca, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Obračun morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Davčni obračun morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo davčni obračun s pomočjo podpornega programa Silvester Pelias, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije, kjer je objavljena tudi xml. shema. > Več…

Oddaja davčnega obračuna DohDej za leto 2014
31. marca se prav tako izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2014. Zavezanci davčni obračun predložijo v elektronski obliki, preko sistema eDavki. > Več…

Davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
Prav tako se 31. marca 2015 se izteče rok za oddajo napovedi za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov, ki ga lahko oddate na obrazcu. > Več…

Oddaja letnih poročil za leto 2014
31. marca 2015 se izteče rok za oddajo letnih poročil za leto 2014, ki jih je potrebno predložiti zaradi javne objave in državne statistike. Letna poročila predložite izključno prek spletnega portala AJPES. Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov. Letno poročilo, ki ga oddate na AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na FURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti, še opozarja AJPES. > Več…

Kmetje, ne pozabite oddati zahtevka za vračilo trošarine za gorivo
Do 31. marca lahko kmetje vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, ki so jih lani porabili za kmetijske in gozdarske stroje, opozarja finančna uprava. > Več…

Sprememba sklica za plačilo davčnih obveznosti iz najemnin
Podjetja in podjetniki, ki imajo obveznosti iz naslova obdavčitve dohodka iz oddajanja premoženja v najem, naj bodo pozorni na spremembo sklica, obvešča FURS. Na eDavkih je glede tega že od 5. 2. 2015 objavljeno posebno obvestilo, kljub temu pa nekateri davčni zavezanci še vedno napačno izpolnjujejo plačilni nalog. > Več…

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar:   1.536,96€
 
- in neto plača:   1.002,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.578,92€
 
in neto plača za tromesečje:   1.025,18€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

V zadnjem izvedenem spletnem seminarju - Obračun DDPO 2014 smo se posvetili rezervacijam ob odhodu v pokoj, finančnim naložbam in vrstnemu redu pri olajšavah. Odgovore na navedene teme najdete v posnetku spletnega seminarja, ki je naročnikom na voljo BREZPLAČNO.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Obračun DDPO 2014 - vprašanja ob sestavitvi davčnega obračuna marec 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačilo dohodka tujcem
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Izplačilo dohodka tujcem, ki bo v torek 31. marca 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Irena Kamenščak. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.