c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2015, številka 09 / letnik VII.
 

V času izdelave davčnega obračuna in letnega poročila se porajajo številna vprašanja v zvezi z njuno pripravo in upoštevanjem vseh novosti, ki jih prinašajo vsakoletne zakonodajne spremembe. V današnji številki smo zato pripravili pregled vseh sprememb na področju SRS in sprememb, na katere sta vplivali noveli ZDDPO-2J in ZDDPO-2K. Hkrati vas vabimo na četrtkov spletni seminar Obračun DDPO - 2014, na katerega se naročniki še lahko prijavite oz. zastavite vprašanja. V središče pa tokrat s filmsko prispodobo o 50. odtenkih sive postavljamo še odtenek sive ekonomije. Pripravili smo tudi pregled tedenskih zakonodajnih novosti, v katerem izpostavljamo Zakon o ukrepih za uravnoteženje financ občin in Rebalans proračuna 2015, ki sta bila sprejeta.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Enainpetdeseti odtenek sive (ekonomije)    
Silva Koritnik Rakela
   
V teh dneh blagajne kinodvoran polni film 50 odtenkov sive. Koliko je snemanje filma stalo in koliko denarja se steče v blagajne, lahko na spletnih straneh preberemo vsi. Tudi sprejemanje proračuna v Sloveniji lahko v živo pred TV zasloni spremljamo vsi. Koliko denarja ne pride v proračun, ker se obrača v sivi ekonomiji, pa zgolj ugibamo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Razlaga 184. člena ZUJF o omejitvah pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb
Zakon za uravnoteženje javnih financ v 184. členu določa omejitve za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb. Postavlja se vprašanje, ali te omejitve veljajo le za pogodbe, ki jih je mogoče podrediti pod pojem avtorska in podjemna pogodba, ali za vse vrste pogodb.> Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posebnosti pri sestavljanju obračuna DDPO za poslovno leto 2014
Podjetja so sedaj v procesu priprave obračuna davka od dohodka pravnih oseb, in vsako leto je veliko vprašanj, kako ga pripraviti in katere novosti je potrebno upoštevati. > Več…

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
V veljavi je Zakon o ukrepi za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki določa ukrepe za zagotovitev vzdržnih javnih financ in zmanjšanja izdatkov proračunov občin. Določbe zakona posegajo v spremembe 11 zakonov (1. člen), med drugim v Zakon o financiranju občin, ki omogoča občinam, da lahko z odlokom predpišejo občinsko ali upravno takso (2. člen) in v Zakon o lokalni samoupravi, kjer lahko občine s statutom določijo ali ukinejo pravno subjektiviteto ožjih delov občine ali jim določijo naloge (8. člen). Določbe zakona vplivajo tudi na 28. člen Zakona o vrtcih, ki ureja zagotavljanje sredstev, tako za otroke s stalnim prebivališčem, kot za otroke, kjer ima stalno prebivališče vsaj eden od staršev (17. člen). Zakon se začne uporabljati 15. marca, spremembe določb zakonov, na katere vpliva, pa se začnejo uporabljati nekaj kasneje.

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), ki že veljajo, med drugim posegajo na odhodke in izdatke proračuna, in sicer črtajo 1. in 2. točko 12. člena. Zvišuje se obseg zadolževanja v proračunu 2015 do višine 3.974.706.989 evrov (40. členu). Z novelo se znižuje povprečnina občinam za proračunsko leto 2015, kot to določa 46. člen (primerjalnik besedila). V zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam pa sta dodana: novi 46.a člen, ki občinam omejuje sredstva od prihodkov od dohodnine po 6. členu ZFO-1, od 1. aprila 2015 jim pripadajo samo do višine primerne porabe ter novi 46.b člen, ki določa, da se občine lahko dodatno zadolžijo za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 eurov.

Rebalans proračuna za leto 2015 (Rb2015)
S 1. marcem je začel veljati rebalans > Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015) s katerim se bodo letošnji prihodki proračuna zmanjšali za 64 milijonov evrov na 8,56 milijarde evrov. Odhodki pa so po novem načrtovani v višini 9,95 milijarde evrov, kar je 462 milijonov evrov več kot doslej. Proračunski primanjkljaj bo tako dosegel 1,39 milijarde evrov in bo za 189 milijonov evrov večji kot lani.

Spremembe pri napredovanju javnih uslužbencev
28. februarja so začele veljati spremembe > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki spreminjajo napredovalno in ocenjevalno obdobje ter ocene delovne uspešnosti javnega uslužbenca (2. člen). Spremenjen je tudi 8. člen, ki določa izplačilo plače na podlagi napredovanja pri prehodu na drugo delovno mesto in s tem v zvezi določen postopek ocenjevanja (primerjalnik besedila). Spremembe se objavijo tudi med akti Urada predsednika Republike Slovenije.

Vloge in dokazila o zaposlovanju in delu tujcev
V veljavi so spremembe > Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela. Z novelo se v 24. členu (primerjalnik besedila) črta možnost zaposlitve tujca brez preverjanja iz 27. člena ZZDT-1, in sicer gre za primer, ko želi kapitalska gospodarska družba zaposliti tujca, ki ima najmanj 51 % delež kapitala te družbe, razen če je hkrati tudi edini zastopnik te družbe. V 24. členu se črta tudi odstavek, ki je določal, da je lahko delodajalcu v istem časovnem obdobju izdano samo eno dovoljenje za zaposlitev tujca po omenjeni kapitalski udeležbi. Spremenjen je tudi drugi odstavek 25. člena (primerjalnik besedila), ki določa vse priloge, ki jih mora delodajalec priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, ki je nadomeščen z novim.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Izvajanje zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Na podlagi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je bilo do danes vloženih pet tožb, pri čemer je s sodbo zaključena ena. Tožbe so bile vložene zoper 11 fizičnih in zoper štiri pravne osebe, skupna vrednost tožbenega zahtevka pa je 12,5 milijona evrov. > Več...

Vrednosti nepremičnin bodo znižane za do 30 odstotkov
Vlada je prejšnji teden na seji vlade izdala uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014. Skladno z uredbo bo Geodetska uprava RS (Gurs) vrednost določenih nepremičnin v registru nepremičnin znižala za od 10 do 30 odstotkov. > Več...

Podjetja prek razpisov podjetniškega sklada do semenskega kapitala
Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu št 12/2015 objavil dva razpisa Ob-1451/15 in Ob-1452/15, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh razpisov je skupaj na voljo 3,5 milijona evrov, njun cilj pa je med drugim povečanje števila delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlene. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Strožje davčno obravnavanje
Evropska komisija je začela s pripravo načrta za boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Najprej so imeli orientacijsko razpravo o možnih ključnih ukrepih, da se zagotovi pravičnejši in preglednejši pristop k obdavčitvi v EU. Razprava se je osredotočila na najnujnejše ukrepe, ki jih je treba sprejeti na tem področju. > Več…

Unija kapitalskih trgov
Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore glede zelene knjige o vzpostavljanju Unije kapitalskih trgov. Glavni namen je vzpostaviti resnično prost pretok kapitala v EU, kar zaenkrat onemogočajo razdrobljeni nacionalni trgi. Ekonomije držav članic pa so glede financiranja močno odvisne od bank, kar predstavlja večja tveganja v primeru kriznih obdobij, ko se kreditni pogoji zaostrujejo. > Več…

Začetek izvajanja kvantitativnega sproščanja
Evropska centralna banka (ECB) bo program kvantitativnega sproščanja, v okviru katerega naj bi predvidoma do konca septembra 2016 mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic držav in nekaterih drugih institucij, začela prihodnji teden ali v najboljšem primeru konec tega tedna, je STA izvedela neuradno. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zastaranje pravice do izterjave
V skladu z ustaljeno sodno prakso se ZDavP-2 uporablja za tek zastaralnih rokov vseh davčnih obveznosti, ki po prejšnjih predpisih oziroma do njegove uveljavitve še niso zastarale (sodba X Ips 401/2012). Določba 126.a člena tako, ob odsotnosti drugačne ureditve v noveli ZDavP-2B, po mnenju Vrhovnega sodišča RS velja tudi za davčne obveznosti, ki jih je davčni organ pred uveljavitvijo novele ZDavP-2B zavaroval z vknjižbo hipoteke, če je pred nastopom zastaranja pravice do izterjave vložen pri sodišču predlog za izvršbo na obremenjeno nepremičnino (VSRS Sodba X Ips 34/2014). Torej, če pravica do izterjave do začetka veljavnosti ZDavP-2B (ki velja od 30. 12. 2009) ni zastarala, se za tek zastaralnih rokov uporabi 126.a člen ZDavP-2, ne glede na to, kdaj je bila hipoteka za zavarovanje nezastaranih terjatev ustanovljena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kmetje lahko oddajo vloge za nekatere kmetijske ukrepe
Kmetje lahko od ponedeljka oddajo vlogo za koriščenje kmetijskih subvencij, sredstev iz ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, sredstev za ekološko kmetijstvo in nekaterih drugih ukrepov. Vloge morajo oddati do 6. maja. Zamudniki bodo vloge lahko oddali še od 7. maja do vključno 1. junija, vendar se jim bo znesek odobrenih sredstev v tem primeru za vsak delovni dan zamude znižal za en oz. tri odstotke. > Več...

Ukinjena kontrola podpisovanja e-računov
UJP do 30.4. 2015 ne kontrolira, ali so prejeti e-računi poslani iz bančnega sistema podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. > Več…

Vložitev popravka OPSVZ zaradi napačne osnove ZZ
V sistemu eDavki je bila ugotovljena napaka pri osnovi za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Zavezanci, ki imajo v obračunu OPSVZ za mesec februar 2015 nižji znesek od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih in so ga preko sistema eDavki oddali do vključno 2. 3. 2015 do 13. ure, morajo oddati popravek obračuna. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

28

 

Delovni dnevi:

 

20

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Delovne ure:

 

160

 

Povprečna bruto plača za mesec december:

 

1.566,09€

 

- in neto plača:

 

1.018,67€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.581,03€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.026,58€

 

Minimalna plača:

 

790,73€

 

Zajamčena plača:

 

237,73€

 
 
 

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2015

 
 

- na 1000 litrov

 

451,39 evrov

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

NE SPREGLEJTE - V ŽIVO!


Ob koncu poslovnega leta se vedno znova poraja veliko vprašanj v zvezi z davčnim obračunom, zato vas vabimo na četrtkov on-line seminar v živo. Posvetili se bomo rezervacijam ob odhodu v pokoj, finančnim naložbam, vrstnemu redu pri olajšavah in drugim aktualnim temam. Vprašanja za predavateljico lahko pošljete vnaprej, na naslov: izobrazevanje@ius-software.si

Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Obračun DDPO 2014 - vprašanja ob sestavitvi davčnega obračuna 5.3.2015 14:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 

Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.