c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2015, številka 07 / letnik VII.
 

V času priprav na predložitev letnega poročila in davčnega obračuna v današnjo osrednjo temo postavljamo izdelavo letnega poročila podružnic tujih podjetij v Sloveniji, saj so podružnice glede pravice, obveznosti ter odgovornosti pri poslovanju izenačene z družbami ali podjetniki s sedežem v Slovenji. S Finančne uprave so posredovali novico, da trenutno namenjajo posebno pozornost zavezancem z računi v tujini, in hkrati pojasnili, da računi niso sporni, če so prijavljeni.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Bančni računi v tujini niso sporni, a morajo biti prijavljeni
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Tudi za podružnice tujih podjetij veljajo slovenska pravila izdelave in predložitve zaključnega računa    
mag. Mojca Kunšek
   
V času priprav na predložitev letnega poročila in davčnega obračuna velja opozoriti, da je pri opredeljevanju obveznosti podružnice tujega podjetja treba slediti 680. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da tuje podjetje ne more začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji, če pri nas ne registrira svoje poslovne enote.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti
Delavcu je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar je bil ob izteku odpovednega roka nezmožen za delo (bolniška odsotnost), tako da mu delovno razmerje ni prenehalo. Ali mu delovno razmerje preneha takrat, ko je ponovno ugotovljena polna delovna zmožnost, ali zadošča že ugotovljena delovna zmožnost za polovični čas? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Olajšava za donacijo
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje glede uveljavitve zmanjšanja davčne osnove "za znesek izplačil v denarju in v naravi" po 59. členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, v katerem pojasnjuje, da morajo biti donacije v davčnem obdobju (koledarsko leto) dejansko izplačane, da se olajšava prizna. > Več…

Novo pojasnilo: Uveljavljanje davčne olajšave za investiranje po ZSRR-2 in ZRPPR1015
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je posredovalo tolmačenje glede uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) za investicije, izvedene od 1. julija do 23. decembra 2014.

Pojasnilo MGRT, št. 3030-18/2014/16, 29. januar 2015

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprememba zneska trošarine za energente
Od 17. februarja dalje veljajo spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki določajo, da se v 1. členu:
    • v točki 1.3 število "554,2500" nadomesti s številom "538,0600",
    • v točki 1.4 število "554,2500" nadomesti s številom "538,0600",
    • v točki 2.1 število "449,7100" nadomesti s številom "434,4200",
    • v točki 2.2 število "142,3700" nadomesti s številom "124,6300".

Pošiljanje obvestil o spremembi cen
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen določa obveznosti podjetij iz četrte alineje 2. člena Zakona o kontroli cen, da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo pošiljajo obvestila o spremembi cen. Podjetja so dolžna poslati obvestilo pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi in ga pošljejo ministrstvu na obrazcu Obvestilo o spremembi cen, ki je kot priloga sestavni del te odredbe. Ta odredba začne veljati 6. marca 2015 in velja šest mesecev.

Popravek ZFPPIPP-UPB8
Popravek ZFPPIPP-UPB8, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13/14, z dne 17. 2. 2014, se nanaša na peti odstavek 221.u člena, ki se pravilno glasi: "Za odgovornost nove družbe oziroma novih družb za obveznosti dolžnika kot prenosne družbe, nastale do vpisa izčlenitve v sodni register, se ne uporabljata 636. člen ZGD-1 in 433. člen OZ. Nove družbe odgovarjajo samo za obveznosti, določene v izčlenitvenem načrtu."

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečna mesečna plača 2014
V Sloveniji je bila lani povprečna mesečna neto plača 1005,64 evra oz. nominalno 0,9 odstotka, realno pa 0,7 odstotka več kot leta 2013. V javnem sektorju, kjer je bila povprečna mesečna plača višja kot v zasebnem, se je povečala nekoliko manj kot v zasebnem. Najvišja povprečna mesečna neto plača je bila v osrednjeslovenski regiji. > Več...

Davčni svetovalci naklonjeni davčnim blagajnam
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije podpira uvedbo davčnih blagajn, in sicer za vse davčne zavezance, brez izjem. Ministrstvu za finance predlaga, da pri pripravi zakona k sodelovanju povabi vse delodajalske organizacije, saj zakon zadeva vse njihove člane. > Več...

Investicijski paket namenjen malim podjetjem
Mala in srednje velika podjetja po Evropi bi lahko še pred poletjem prejela prva sredstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), je napovedala Evropska investicijska banka (EIB). Denar - del investicijskega paketa Evropske komisije - bo podjetjem dostopen prek Evropskega investicijskega sklada (EIF). > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Sofinanciranje iz javnih sredstev
V zadevi UPRS sodba II U 237/2014 ni sporno, da tožeča stranka na predmetnem javnem razpisu kandidira z investicijo za nakup stavbe, katere investitor je za gradnjo te stavbe prejel državno pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Vendar pa je podana ovira za odobritev sredstev, saj sofinanciranje ni mogoče, če je stavba, za nakup katere gre, v zadnjih desetih letih že bila predmet dodelitve nepovratnih javnih sredstev ali nepovratnih sredstev skupnosti. Pravna podlaga je v določbah Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, ki preprečujejo dvakratno sofinanciranje istega predmeta, zato so neupoštevne tožbene navedbe o tem, da ne gre za dvojno sofinanciranje, ker tožeča stranka in A - v stečaju nista povezani osebi. Izpodbijani upravni akt je torej tudi po presoji sodišča pravilen, zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka
FURS je posredovala pojasnilo v zvezi z vprašanjem zavezancev ali se zaradi zvišanja normiranih odhodkov, zaradi česar se bo znižala davčna osnova v davčnem obračunu za leto 2015, lahko med letom 2015 zniža akontacija davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti? > Preberite pojasnilo FURS

Plačilo stroškov Banke Slovenije
Plačilo zneska obračuna stroškov BS za opravljene plačilne storitve proračunskim uporabnikom pripravi in izvrši UJP z direktno obremenitvijo podračuna proračunskega uporabnika na dan zapadlosti. Zato proračunske uporabnike pozivajo, da zneskov po obračunu stroškov BS ne plačujejo sami, ker v tem primeru pride do podvojenega plačila. > Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 26. februarja 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Regres za prehrano med delom

 
 

- po Uredbi:

 

6,12 EUR

 

- po ZPSDP:

 

4,13 EUR

 

- po KPND in drugih KP negospodarstva:

 

3,57 EUR

 

Za javno upravo po ZUJF:

 

3,52 EUR

 
 
 

Kilometrina

 
 

- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence

 

0,37 EUR

 

- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence

 

0,18 EUR

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu posnetkov spletnih seminarjev - posebej priporočamo:
 
Pretekli spletni seminarji
mag. Katja Blatnik
Brezplačen seminar za naročnike Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno? april 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Razbremenitev računovodij ob zaključevanju poslovnega leta
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Razbremenitev računovodij ob zaključevanju poslovnega leta, ki bo v petek 20. februarja 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Vesna Bartolj Maver. > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.