c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2015, številka 06 / letnik VII.
 

Slovenija je vse bližje davčnim blagajnam, saj je vlada na zadnji seji potrdila akcijski načrt za njihovo uvedbo. Bliža pa se tudi rok za oddajo obračuna DDPO in v ta namen smo v središče postavili prispevek o vrstah davčnih olajšav, ki jih na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko uveljavite za leto 2014. Naročnikom portala je omogočen brezplačen ogled spletnih seminarjev o davčnem obračunu oz. podrobnejši napotki za izpolnitev obrazca DDPO po posameznih postavkah > Vse o DDPO 2014. Izpostavljamo tudi dodatno obrazložitev četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2, ki so jo pripravili na Finančni upravi.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Vlada potrdila Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Bliža se rok za oddajo obračuna DDPO za leto 2014, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu DDPO za leto 2014.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Upokojenci in določila ZMEPIZ-1A
Na podlagi starega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) so določeni upokojenci, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, lahko uveljavljali "izvzem" iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar pomenilo, da so lahko hkrati prejemali pokojnino in opravljali registrirano dejavnost (npr. imeli svoj s. p.). > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčitev storitev opravljenih končnim potrošnikom v drugih državah članicah
Prvega januarja 2015 so stopile v veljavo spremembe pravil, ki določajo kraj opravljene storitve v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami, storitvami radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljenimi storitvami. Pred uveljavitvijo te spremembe so bile navedene storitve, opravljene davčnim nezavezancem (končnim potrošnikom) v državah članicah EU, predmet DDV v državi članici, kjer je imel zavezanec, ki je opravil storitev, svoj sedež. > Več…

Novo pojasnilo FURS: Četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2
FURS je posredovala obrazložitev oziroma dodatno pojasnilo v zvezi z določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bila spremenjena z novelo ZDDPO-2J, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje kapitala na koncu davčnega obdobja še ni znano). > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
ZUJF določa urno postavko študentskega dela
1. februarja so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišujejo davčne obremenitve študentskega dela in določajo minimalno urno postavko (4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto). Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga od študentskega dela po novem plačujejo študentje je obračunan po stopnji 15,5 %, prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 %. Delodajalec od študentskega dela plačuje tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 % ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Od študentskega dela je treba plačati koncesijsko dajatev v višini 16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %. Najbolj odmevna novost, ki jo ureja novela, je najnižja bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki znaša 4,5 evra bruto oziroma 3,80 evra neto. Obenem je določeno, da se višina najnižje bruto urne postavke usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na Ajpesovem seznamu 590 aktivnih izvajalcev osebnega dopolnilnega dela
Na javno dostopnem seznamu aktivnih izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, ki ga po novem zakonu o delu na črno od 1. januarja vodi Ajpes, je trenutno vpisanih 590 fizičnih oseb. Tistim, ki so osebno dopolnilno delo opravljali že po določbah prejšnjega zakona, se sicer pri Ajpesu še ni bilo treba priglasiti. To morajo storiti v pol leta. > Več...

Raiffeisen se umika iz Slovenije
Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International (RBI) se je odločila za odločno racionalizacijo poslovanja v srednji in vzhodni Evropi. Med drugim se umikajo iz Slovenije in Poljske, banki v teh dveh državah pa bi radi prodali še letos. Banka bo ob tem "optimizirala" poslovanje na Madžarskem, umika pa se tudi iz dejavnosti v ZDA in Aziji. > Več...


Delodajalci bodo v prvem polletju nudili 16.000 novih zaposlitev
Slovenski delodajalci za prvo polletje letos napovedujejo 0,5-odstotno rast zaposlenosti. Število zaposlenih se bo po njihovi oceni neto okrepilo za okoli 3000 na skoraj 575.000. Sicer pa bodo iskali dobrih 16.000 delavcev, je razvidno iz ankete, ki jo je ta teden objavil Zavod RS za zaposlovanje. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Davčne olajšave pri dohodninski napovedi
V upravnem sporu je sodišče s sodbo I U 28/2014 ugotovilo, da 64. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) jasno določa, da lahko davčni zavezanec popravi davčno napoved najpozneje do izdaje odmerne odločbe. To stori na podlagi davčne napovedi davčnega zavezanca ali v postopku davčnega nadzora. V konkretnem primeru je bila dohodnina tožniku odmerjena na podlagi njegove napovedi. Davčni zavezanec mora že v davčni napovedi navesti podatke, ki so potrebni za odmero davka in davčni nadzor (61.člen ZDavP-2), pri tem pa lahko, kot določa 64. člen ZDavP-2, popravi davčno napoved najpozneje do izdaje davčne odločbe. Upravno sodišče ugotavlja, da v danem primeru ni podlage za to, da bi davčni organ tožniku že po vložitvi pritožbe zoper odmerno odločbo upošteval davčno olajšavo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete
Ministrstvo za finance je posredovalo pojasnilo glede najnižje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki od 1. januarja 2015 dalje. > Več…

Statistika finančnih računov za IV. četrtletje 2014
Skladno z Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov morajo obvezniki poročanja do 20. februarja 2015 predložiti četrtletna poročila, in sicer za IV. četrtletje predhodnega leta (poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra). > Več…

Nova verzija obrazca DMV-O
Na portalu eDavki bo od 1. 3. 2015 dalje možna oddaja obračuna davka na motorna vozila (obrazec DMV-O) z novim, posodobljenim obrazcem (verzija 4). Na novem obrazcu so dodane nekatere kontrole na obveznost polj in na obliko zapisa v polja, dodan je samodejni izračun davka in dodatnega davka po kliku na gumb "Izračun" ali "Oddaj", dodana je možnost oddaje prilog skupaj z obrazcem. > Več…

Odprta oddaja DDPO v10 in DDD v9
Na sistemu eDavki je od 4. februarja dalje možna oddaja obračunov DDPO in DDD na novih shemah: različica 10 za DDPO in različica 9 za DDD. Ti shemi sta predvideni za obračune za davčna obdobja, ki se pričnejo s 1.1.2014 ali kasneje. Nove sheme je potrebno pripraviti s programom Silvester Pelias oziroma Fineus (različica v 7.0.0.1 ali višja). > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Delovne ure:

 

176

 

Povprečna bruto plača za mesec november:

 

1.633,22€

 

- in neto plača:

 

1.053,77€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.565,50€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.018,50€

 

Minimalna plača:

 

790,73€

 
 
 

Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva  

 

3,57 EUR

 

Regres za prehrano med delom po ZPSDP

 

4,13 EUR

 
 
 

Deflacija v januarju 2015

 
 

- na letni ravni:

 

- 0,5%

 

- na mesečni ravni:

 

- 1,3%

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če potrebujete napotke pri pripravi zaključnih računov in davčnega obračuna, vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014). Ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev.
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA? junij 2013 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Od poslovnega izida do davčne osnove december 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kje se plača DDV pri dobavah blaga v mednarodnih transakcijah?
Inštitut za računovodstvo vabi na delavnico Kje se plača DDV pri dobavah blaga v mednarodnih transakcijah?, ki bo v ponedeljek 16. in torek 17. februarja 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Delavnico bo vodila mag. Tamara Prezelj. > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

Na portalu FinD-INFO so vam dostopni:
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu in metodologijo za izpolnjevanje prilog ter način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa uporabo pravilnika za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2015. Določba 3. člena tega pravilnika, ki črta Prilogo 12, in nova Priloga 20, pa se uporabljata že za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po 25.11.2014.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2015 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa novo Prilogo 15, ki se uporablja za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.