c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2015, številka 05 / letnik VII.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Konec leta so začele veljati spremembe > Slovenskih računovodskih standardov (SRS) oz. smernice obravnave skupnih aranžmajev, ki jih postavljamo v današnjo rubriko "V središču". Opozarjamo tudi na spremenjen znesek minimalne plače za leto 2015, ki se je zaradi nizke inflacije zvišal le za 1,58 EUR bruto in po novem znaša 790,73 EUR. Za naročnike smo pripravili tudi navodila za pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb - Vse o DDPO 2014, ki so na voljo na portalu med Hitrimi povezavami. In ne pozabite, da se jutri izteka rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Dodatna pojasnila FURS glede vezane knjige računov – vprašanja in odgovori
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina, nižja od zakonsko določene
Ali besedilo prvega odstavka 132. člena ZDR-1, "če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače", pomeni, da se lahko v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določi odpravnina ob upokojitvi, ki je nižja od zakonsko določene? > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uporaba lastnih proizvodov
Podjetje zanima, kako knjigovodsko in davčno obravnavati uporabo lastnih proizvodov, ki jih uporabljajo za različne namene (testiranje v razvojnem oddelku, promocijsko snemanje, nagradne igre) in jih kasneje ne prodajo, se pa za izdane in uporabljene proizvode zmanjša zaloga. > Več…


 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Znesek minimalne plače za leto 2015
Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (ZMinP) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določilo znesek minimalne plače za leto 2015, ki po novem znaša 790,73 EUR. Zaradi nizke inflacije se je glede na lansko leto zvišala le za 1,58 evra bruto.

Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
S 1. aprilom bo začel veljati Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki določa vsebino strokovnih izpitov, postopek opravljanja, način in postopek prijave, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana s strokovnim izpitom. V členih od 3. do 10. so opredeljene vrste strokovnih izpitov, in sicer: splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave, strokovni izpit finančnega nadzora (tudi za stopnje I. in II.), strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovni izpit iz finančne izvršbe. Pravilnik vsebuje Prilogo - Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov.

Pol nižje sejnine v javnih zavodih
V veljavi so spremembe > Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, ki za polovico znižujejo stalni del sejnine (4. člen) in prav tako spremenljivi del sejnine (primerjalnik besedila 5. člena).

Nova Kolektiva pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
Od 1. februarja 2015 je v veljavi Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, ki na novo ureja nekatere pravice, spremembe pa se nanašajo predvsem na Normativni del pogodbe. Tako je na novo opredeljena pogodba o zaposlitvi za določen čas (12. člen) in pripravništvo (14. člen). Spremembe se nanašajo tudi na poenostavljen postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, letni dopust, ki je omenjen na največ 33 oz. 35 dni na leto (26. člen), dodatek na delovno dobo pa se izplačuje le za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (48. člen). Pogodba tudi določa, da se s 1.2.2015 najnižje osnovne plače in regres dvignejo za 2%. V novi pogodbi je dodano novo poglavje o alternativnem reševanju sporov, tako individualnih kot kolektivnih.

Odpoved Kolektivne pogodbe za lesarstvo
S 30. januarjem je pričel teči trimesečni odpovedni rok Kolektivne pogodbe za lesarstvo. Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri delu.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Rok za uveljavljanje olajšav samo še do jutri
Zavezancem za dohodnino se izteka rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Tisti, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo čas za oddajo vloge (na obrazcu) samo še do jutri, 5. februarja. Tega roka ne smejo zamuditi, saj drugače ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2014 ne bo upoštevana. > Več...

Obračun DDV pri študentskem delu
FURS obvešča, da je potrebno za študentsko delo obračunati DDV od prispevkov delodajalca (15,74 %) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu. > Več…

Objavljen program - Iz faksa takoj praksa
Na MDDSZ so objavili program namenjen mladim, ki šele vstopajo na trg dela in nimajo delovnih izkušenj. Iz sklada v višini 5 milijonov evrov bodo delodajalci - izbrani prijavitelji prejeli spodbudo v višini 6.000 evrov za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. Zaposlitev morajo ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. junija 2015. > Več…

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Sprememba direktive proti zlorabam davčnega izogibanja
Svet EU je sprejel spremembe k direktivi o matičnih in odvisnih družbah (direktiva 2011/96), in sicer je dodal obvezno določbo proti zlorabam z namenom preprečiti davčno izogibanje in agresivno davčno načrtovanje s strani poslovnih skupin. Sprejete spremembe naj bi ustavile zlorabe direktive, ki omogočajo izogibanje davkom. Določba proti zlorabam bo preprečila državam članicam, da podelijo ugodnosti iz direktive nepristnim dogovorom. > Več...

Direktiva v boju proti pranju denarja
Lastniki podjetij bodo morali biti navedeni v centralnih registrih v državah članicah EU, ki bodo odprti za državne organe in druge z legitimnim interesom (npr. novinarji). Nova direktiva proti pranju denarja je namenjena pomoči pri boju proti pranju denarja, davčnemu kriminalu in financiranju terorizma. Potrjena so bila tudi nova pravila, ki omogočajo lažje sledenje denarnim transakcijam. > Več…

Slovenija lani z največjim presežkom do proračuna EU od 2007
Slovenski proračun je lani v odnosu do evropskega ustvaril 633,3 milijona evrov presežka, kar je najboljši rezultat od začetka izvajanje proračunskega obdobja EU 2007-2013, kaže poročilo o črpanju sredstev EU za lani. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zagotavlja, da Slovenija ni izgubila še niti evra evropskega denarja. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Zadnje spremembe SRS prinašajo natančnejše določbe izvajanja skupnih aranžmajev    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec leta so začele veljati spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS) oz. smernice obravnave skupnih aranžmajev, kot jih določa Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 11 – Skupni aranžmaji.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Namen poroštva
V zadevi VSL sodba I Cp 4043/2009 se je toženec pritožil zoper prvostopenjsko sodbo, s katero mu je bilo naloženo plačilo dolga iz poroštvenega razmerja s tožečo stranko. V pritožbi je navedel, da ničesar ne dolguje, saj poroštveno razmerje sploh ni nastalo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da dejstvo, ko poroštveno izjavo podpiše toženec, ki je samostojni podjetnik in hkrati tudi dolžnik, še ne pomeni, da poroštvo ne nastane. Namen poroštvene izjave je namreč zavarovanje terjatve tožeče stranke za primer, če samostojni podjetnik ne bi bil zmožen odplačati. S tem, ko je kot samostojni podjetnik končal v stečaju, je nastopil prav ta položaj. Z zaključkom stečaja so obveznosti toženca kot samostojnega podjetnika, ki so nastale do začetka postopka in izvirajo iz njegovega poslovanja, v celoti ugasnile. Terjatev, za katero je toženec jamčil kot porok in plačnik, je osebne narave in se ne nanaša na poslovno dejavnost, zaradi katere je prišlo do uvedbe in končanja stečaja. Takšne terjatve pa so iztožljive tudi po zaključku stečaja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Objavljeni so Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za januar 2015.

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Delovne ure:

 

176

 

Povprečna bruto plača za mesec november:

 

1.633,22€

 

- in neto plača:

 

1.053,77€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.565,50€

 

in neto plača za tromesečje:

 

1.018,50€

 

Minimalna plača:

 

790,73€

 
 
 

Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva  

 

3,57 EUR

 

Regres za prehrano med delom po ZPSDP

 

4,13 EUR

 
 
 

Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2015

 
 

- na letni ravni:

 

1,5%

 

- na mesečni ravni:

 

0,12%

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ogled posnetka spletnega seminarja: Če potrebujete napotke pri pripravi zaključnih računov in davčnega obračuna, vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014). Ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev. Izpostavljamo tudi spletni seminar o normirancih.
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA? junij 2013 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Od poslovnega izida do davčne osnove december 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Navodila za učinkovito pripravo davčnega obračuna 2014
Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2014.

Na portalu FinD-INFO so dostopni:
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu in metodologijo za izpolnjevanje prilog ter način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa uporabo pravilnika za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2015. Določba 3. člena tega pravilnika, ki črta Prilogo 12, in nova Priloga 20, pa se uporabljata že za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po 25.11.2014.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2015 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa novo Prilogo 15, ki se uporablja za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.