c S
V SREDIŠČU
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Trajanje najemne pogodbe Pri najemni pogodbi, sklenjeni za določen čas, mora biti trajanje opredeljeno in s tem omejeno. Zaključek najemnega razmerja se lahko navezuje na nastop določenega dejstva, vendar mora iti za dejstvo, katerega nastop je za (obe) pogodbeni stranki gotov in nedvomen – za stranki je negotovo le, kdaj bo to dejstvo nastopilo. Če je dogovor o končnem roku nedokazan, se predpostavlja, da je bila najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas. 01.12.2023 00:00
Simona Matko Počivalšek Izplačilo dodatka za delo v izrednih razmerah in obračun nedeljskega dela

V podjetju zaposleni opravljajo delo v okviru 40 urnega delavnika. Zastavili so vprašanje, kako naj v podjetju obravnavajo neenakomerno razporeditev delovnega časa, ko je delavec zaradi izrednih razmer delal na praznik, in sicer v obsegu desetih ur. Zanima jih tudi, kako je z obračunom dela v izrednih razmerah in kako naj obračunajo nedeljsko delo?

30.11.2023 00:00
doc. dr. Lidija Robnik Zaključek poslovnega leta (oslabitve, odpisi, rezervacije, davčne olajšave)

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanja posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Pred koncem davčnega leta je treba izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov glede na letni inventurni popis ter uskladitev računovodske evidence in ekonomskih kategorij z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi (standardi).

29.11.2023 09:00
Portal FinD-INFO ZZZS: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). 29.11.2023 00:00
mag. Tanja Urbanija Obračun davka in navajanje členov zakona – različni primeri

V vseh primerih predpostavljamo, da so vsi udeleženci davčni zavezanci ter da imajo vsi iz EU veljavne ID št. za DDV. V nobenem od primeru kupec ni fizična oseba ali oseba, ki ne opravlja dejavnosti.

28.11.2023 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Spremembe SRS - okvir, uvod in bilanca stanja

S 1. januarjem 2024 bodo z objavo v Uradnem listu pričeli veljati spremenjeni Slovenski računovodski standardi, ki jih je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dal v javno obravnavno v mesecu juniju 2023. Javna obravnava je trajala do 19. septembra, predlog sprememb pa je objavljen na spletni strani inštituta.

27.11.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Nepošteni pogodbeni pogoji Zakonske predpostavke iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki alternativno opredeljujejo pogoje za ugotovitev nepoštenosti pogodbenega pogoja, je treba upoštevati kot samostojne in neodvisne zakonske pogoje, pri čemer obstoj odločilnih dejstev, ki se podrejajo zgolj enemu od teh pogojev, zadošča za presojo nepoštenosti pogodbenega pogoja. 27.11.2023 00:00
Portal FinD-INFO Novosti sprememb Zakona o tujcih (ZTuj-2H) V Uradnem listu številka 115 z dne 15. 11. 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi. 24.11.2023 12:00
mag. Jasmina Potrč Krajši delovni čas in neenako obravnavanje delavcev Prejemanje dodatkov k plači ob prekoračitvi določenega števila delovnih ur ne sme delavca, zaposlenega za krajši delovni čas, postaviti v manj ugoden položaj. 24.11.2023 00:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami (dopolnjeno) Finančna uprava RS je pripravila dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 23.11.2023 08:10
mag. Suzana Pisnik Kakšne možnosti ima delavec, če mu delodajalec ni izplačal plače

Primerov na trgu in posledično razlogov, zakaj delodajalec ni izplačal plače delavcu, je lahko veliko in se medsebojno razlikujejo. Vendar pa je vprašanje, kaj lahko delavec stori, da za opravljeno delo prejme plačilo. 

23.11.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Delodajalci že zavezani k novim pravilom evidentiranja delovnega časa

Ne glede na vse polemike in negodovanja se Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) uporablja od 20. 11.2023 in s tem je tudi nastopila obveznost ustreznega evidentiranja.

22.11.2023 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Nabava vozila v poslovne namene in obravnava DDV Podjetje, ki se ne ukvarja s prevozom, bo nabavilo vozilo (kombi) v Sloveniji. Tu si davka ne sme odbiti, zanima pa nas opcija, če nabavimo vozilo v tujini? 21.11.2023 08:00
doc. dr. Nana Weber Izplačilo dodatkov, ko jih kolektivna pogodba ne določa

Zakon o delovnih razmerjih v 128. členu določa, da delavcu pripada dodatek za nočno in nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih in dela proste dneve po zakonu. Hkrati določa, da se višina dodatkov določa v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

20.11.2023 12:00
Pravna Praksa Posredovanje podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa 20. novembra letos se bo začela uporabljati novela Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A),1 ki že pred začetkom uporabe buri duhove in prinaša nasprotujoča si mnenja pravnikov, kadrovikov in drugih, ki vodijo evidenco o izrabi delovnega časa pri oz. za delodajalce. Na seminarjih o tem, kaj nam prinaša novela ZEPDSV-A, sem večkrat slišala, da so bili slušatelji na drugih seminarjih na isto temo seznanjeni s stališčem, da delodajalec podatkov iz evidence ne bo smel posredovati delavcu na zasebni elektronski naslov, ker za to ni pravne podlage. S tem stališčem se iz razlogov, pojasnjenih v nadaljevanju, ne morem strinjati. 20.11.2023 00:00
Portal FinD-INFO Ste se pripravili na spremembe na področju evidenc delovnega časa?

20. 5. 2023 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), uporabljati pa se bo začel 6 mesecev po uveljavitvi, to je z 20. 11. 2023. Delodajalci torej nimate več veliko časa, da se na prihajajoče spremembe pripravite.

17.11.2023 08:56
mag. Boštjan J. Turk Zavajajoče poslovne prakse po novem ZVPot-1 V obdobju tržnega gospodarstva in povečane konkurence na vseh ravneh poslovnega udejstvovanja so podjetja prisiljena kar se le da izkoristiti svoje primerjalne prednosti v odnosu do drugih podjetij. V ta namen je njihova strategija usmerjena v to, da poskušajo svoje blago in storitve narediti še boljše, še kvalitetnejše in še privlačnejše za potrošnike. 17.11.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč Novela ZDR-1D

Novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki jo je prejšnji teden potrdil Državni zbor, uvaja nekaj novosti, kot je posebno varstvo za žrtve družinskega nasilja, drugačno ureditev pisnega opozorila pred odpovedjo iz krivdnega razloga, pravica do odklopa ter nekatere druge spremembe.

17.11.2023 00:00
NOVICE Inšpektorat za delo pozdravlja spremembe zakona o evidencah

Inšpektorat RS za delo (IRSD) pozdravlja novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Ta prinaša pomembne novosti, saj se moramo zavedati, da se oblike dela vedno znova spreminjajo, med tem ko smo do sedaj imeli v veljavi zakon, ki je bil sprejet leta 2006 in ni naslovil trenutnih načinov in oblik dela.

16.11.2023 07:41