c S
V SREDIŠČU
mag. Mitja Černe Davčni vidik preoblikovanja iz s.p. v d.o.o. Ali lahko normiranec ob statusni spremembi med letom preide v d.o.o. na dvostavno računovodstvo in kaj bi to pomenilo z davčnega vidika za dosedanje prihodke na s.p.? Ali se dosedanji prihodki obdavčijo po sistemu za normirance, od spremembe dalje pa glede na izid? 23.07.2024 00:00
Portal FinD-INFO Kdaj pridobiti enotno dovoljenje za napotene delavce? To vprašanje se še vedno pogosto zastavlja s strani tujih delodajalcev, ki želijo opravljati čezmejno storitev v Republiki Sloveniji. Pridobitev ustrezne dokumentacije za tuje napotene delavce je v praksi še vedno težava, sploh kadar tuji delodajalec napotuje državljane tretjih držav, ki so že pridobili ustrezna dovoljenja v eni od držav EU. 22.07.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč Nezakonita izključitev v postopku javnega naročanja Tudi ponudnik, ki je bil nezakonito izključen iz postopka oddaje javnega naročila, ima pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel zaradi izgube priložnosti sodelovanja v tem postopku za pridobitev naročila. 19.07.2024 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali lahko delodajalec enostransko odredi delavcu koriščenje letnega dopusta? Letni dopust je namenjen počitku in regeneraciji delavca. Gre za eno temeljnih socialnih pravic delavca, ki izhaja iz delovnega razmerja. Pravica do letnega dopusta pripada vsakemu delavcu, ki sklene bodisi pogodbo za določen čas, za nedoločen čas oziroma katero koli drugo atipično obliko dela. 18.07.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Delodajalci morajo zagotavljati varno delo tudi na soncu in v poletni vročini

V skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu in v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. Ob tem mora delodajalec upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

17.07.2024 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Neobdavčljive transakcije Med neobdavčljive transakcije uvrščamo tiste transakcije, pri katerih gre za promet, ki ni predmet DDV. 16.07.2024 00:00
Portal FinD-INFO Prenehanje družbe po skrajšanem postopku

Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije. Poleg predloga registrskemu organu priložijo sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Sodišče lahko zahteva vsa dokazila.

15.07.2024 12:00
Portal FinD-INFO ZRS: Miti in (ne)resnice o plačah

Obračun plač je postal eden najzahtevnejših mesečnih obračunov. Urejajo ga številni zakonski in podzakonski akti ter drugi predpisi, dodatno ga zapletajo dogovori med delodajalci in delavci, zato se pri obračunu plač poraja kar nekaj pomislekov. To zaznavamo tudi v rednih stikih z našimi člani, zato smo na Zbornici računovodskih servisov z namenom lažjega dela računovodij zbrali nekaj najpogostejših mitov, resnic in delnih resnic, povezanih z obračunom plač, in pripravili odgovore in pojasnila nanje.

15.07.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Pravno varstvo v primeru razrešitve Izguba položaja sama po sebi ne utemeljuje pritožničinega predloga za izdajo začasne odredbe. Imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju je privilegij in ne pravica posameznika, zato samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali njegove izgube ne more priti do posega v njegov pravno varovani položaj (zasedati tako vodstveno mesto). 12.07.2024 00:00
Pravna Praksa Pisna ocena poskusnega dela Delavec je imel v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Ugotovili smo, da se ni dovolj izkazal. Ali mu moramo najprej dati oceno poskusnega dela, da se lahko pritoži, in šele potem odpoved ali lahko kar v odpovedi napišemo, zakaj delo ni bilo uspešno opravljeno? 11.07.2024 10:00
Portal FinD-INFO Banka Slovenije: Finančni računi Slovenije, julij 2024 Razpoložljivi podatki kažejo krepitev gospodarske aktivnosti v Sloveniji v drugem četrtletju, medtem ko je bilo v evrskem območju nadaljevanje rasti skromnejše. Inflacija se umirja tako doma kot v evrskem območju, pri čemer se ohranja visoka rast cen storitev. Domači trg dela ostaja robusten z nizko stopnjo brezposelnosti in razmeroma visoko rastjo plač. 11.07.2024 00:00
Mojca Müller Nakup kolesa za opravke po mestu. Kaj pa davki?

Kolo je več kot odlično prevozno sredstvo za krajše mestne relacije. Pod pritiskom zelenega prehoda in promocije zdravega življenjskega sloga se nekatere organizacije oz. davčni zavezanci (v nadaljevanju zavezanci) odločijo za nakup kolesa. V povezavi z nakupom kolesa zavezance zanima: (1) ali lahko uveljavijo odbitek DDV-ja, (2) ali je potrebno zaposlenemu obračunati boniteto in (3) ali so odhodki povezani z nakupom in uporabo kolesa davčno priznani. V nadaljevanju podajamo davčne rešitve za kolo brez motornega pogona (običajno kolo s pedali).

10.07.2024 00:00
dr. Lidija Robnik Davčna obravnava promocije podjetja na tekmovanju Podjetje (d.o.o.) je davčni zavezanec, ki se je odločilo sodelovati na tekmovanju v kuhanju z namenom promocije podjetja. Na stojnici bodo nastopili zaposleni, ki bodo oblečeni v majice s potiskom logotipa podjetja, zraven bo postavljen pingvinček z logotipom in kontaktnimi informacijami podjetja. Pri opisani pripravi promocije so nastali določeni stroški. Zanima jih, kako naj te stroške obravnavajo z davčnega vidika. Kako je z odbitkom DDV za te stroške? 09.07.2024 10:21
mag. Suzana Pisnik Ali lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki sodeluje v stavki? Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom (to je redna odpoved) ali brez odpovednega roka (to je izredna odpoved). Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved, kot to izhaja iz drugega odstavka 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). 08.07.2024 00:00
Portal FinD-INFO Dogovor o prenehanju arbitražnih postopkov znotraj EU

Evropska unija in njene države članice so dosegle dogovor o prenehanju arbitražnih postopkov znotraj EU na podlagi Pogodbe o energetski listini (PEL). Naložbeni spori znotraj EU na podlagi PEL v skladu s pravom EU niso mogoči.

06.07.2024 00:00
mag. Boštjan J. Turk Najpomembnejša pravila izvršilnega postopka

Izvršilni postopek je posebna vrsta sodnega postopka, ki se uvede v primeru, če dolžnik ne  izpolni prostovoljno svojih obveznosti. Običajno se uvede na podlagi pravnomočne sodne odločbe, lahko pa tudi v nekaterih drugih primerih (denimo na podlagi izvršljivega notarskega zapisa ali na podlagi verodostojne listine).   

05.07.2024 12:00
Portal FinD-INFO Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij. Z novim šolskim letom 2024/2025 bo dijakom ali študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki dosegajo izjemne dosežke, omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Predvideva se, da bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij za šolsko leto 2024/2025 okoli 4000.

05.07.2024 09:16
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Enako obravnavanje v javnih razpisih V javnih razpisih (in tudi v drugih tem podobnih postopkih dodeljevanja javnih sredstev) se bistveno enaki položaji obravnavajo enako, če pa se v bistvenem enaki položaji obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja. 05.07.2024 00:00
Portal FinD-INFO Možnost opravljanja dejavnosti z zagotavljanjem dela pri drugemu uporabniku

Delodajalci  se pogosto znajdejo v situaciji, ko imajo  zaposlenega delavca,  ki bi ga  v času, ko zanj nimajo  dovolj dela »posodili« drugemu delodajalcu, ki ne najde ustreznega delavca za opravljanja svojega dela (npr. voznika), ima pa že dogovorjen posel. Delavec bi pri drugem delodajalcu delal več kot mesec dni.

04.07.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek S predlogom novele ZDoh-2AB do boljših kadrov in manj bonitet

Do 3. julija 2024 je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini t.i. novela ZDoh-2AB, ki bo prinesel vrsto sprememb v dosedanjo davčno obravnavo rezidentov in nerezidentov kot tudi izvajalcev dejavnosti.

03.07.2024 00:00