c S
ZTFI-E uvaja nova merila preglednosti trgovanja z vrednostnimi papirji in strožje kaznuje kršitelje 06.08.2012 Novela ZTFI-E, ki velja od 3. avgusta 2012, omogoča večjo preglednost, nadzor in kazni za izdajatelje vrednostnih papirjev.

Zadnje spremembe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) z novelo ZTFI-E prenašajo v slovenski pravni red spremembe evropskih predpisov, kot so Direktiva 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi v javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, Direktiva 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, Direktiva 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institutcij in Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij.

Tako novi 31.a člen določa ključne informacije kot tiste informacije, ki povprečnemu vlagatelju omogočajo sprejemanje informiranih naložbenih odločitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so mu ponujeni oziroma ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. To pomeni, da morajo biti ključne informacije podane jasno in razumljivo ter na način, ki povprečnemu vlagatelju omogoča razumevanje lastnosti izdajatelja, morebitnega poroka in vrednostnih papirjev ter z njimi povezanih tveganj, ne smejo biti zavajajoče in morajo vključevati:
•    opis vrste tveganj, povezanih z izdajateljem in morebitnimi poroki,
•    opis pravne narave in bistvenih lastnosti izdajatelja in morebitnih porokov, ki vključuje opis premoženja, obveznosti in finančnega položaja,
•    opis tveganj, povezan z naložbo v vrednostni papir, ter bistvenih značilnosti naložbe, vključno z vsemi pravicami, ki izhajajo iz tega vrednostnega papirja,
•    splošne pogoje ponudbe, vključno z oceno stroškov, ki bodo zaračunane vlagatelju,
•    podrobnosti glede uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu,
•    razloge za ponudbo in način uporabe iztržka.

Prav tako se spreminja tudi definicija dobro poučenega vlagatelja, kot osebe, ki se obravnavajo kot profesionalne stranke ali osebe, ki so uvrščene med primerne nasprotne stranke. Pri tem je investicijska podjetje ali banka dolžno obvestiti izdajatelja (na njegovo zahtevo) ali določena oseba med dobro poučene vlagatelje.

V skladu s spremembo 53. člena ni treba, da bi vseboval prospekt povzetek prospekta, če se nanaša na uvrstitev v trgovanje dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na nominalni znesek, ki ni manjši od 100.000 eurov (prej 50.000 evrov). Povzetek pa mora zajemati vse ključne informacije in mora biti sestavljen v enotni obliki in sicer tako, da je omogočena primerljivost s povzetki prospektov podobnih vrednostnih papirjev.

Pri opredeljevanju jamstva je odslej omogočeno, da v primeru, ko za vrednostne papirje jamči država članica, lahko izdajatelj, ki prosi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg pri pripravi prospekta to informacijo o jamstvu izpusti, v vseh drugih primerih pa mora biti navedena.

Pri določbah o izvajanju nadzora velja opozoriti, da odslej lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev, kot nadzorni organ, zahteva od subjekta nadzora tudi računalniške izpiske ali kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih in poslovnih evidenc, ki so predmet nadzora. S tem se spremembe usklajujejo že s sprejetimi spremembami vodenja poslovnih knjig po SRS 21 in SRS 22.

V zvezi s prekrški velja omeniti, da novela le-te strožje obravnava, saj se po spremembi 556. člena s plačilom globe od 25.000 do 250.000 evrov (prej 125.000 evrov) lahko za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 evrov pa pravna oseba, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo. V primeru, ko je narava storjenega prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, pa se storilec - pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 evrov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 evrov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000 evrov, posameznik z globo od 400 do 15.000 evrov, odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 evrov.

V primeru lažjih kršitev, kar je že primer, ko izdajatelj vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno ne pošlje oziroma izroči tiskanega izpisa prospekta, kadar je prospekt objavljen v elektronski obliki, pa se lahko z globo od 12.000 do 250.000 evrov (prej 125.000 evrov) za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 12.000 do 500.000 evrov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

mag. Mojca Kunšek