c S
Člani nadzornih organov lahko uveljavljajo dejanske stroške v ugovoru na informativni izračun dohodnine 25.04.2012 Člani nadzornih svetov lahko stroške povračil stroškov iz pogodbenega razmerja uveljavljajo šele v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

Dohodek člana nadzornega sveta je potrebno v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnavati z vidika opravljanja drugega pogodbenega razmerja. V skladu s 35. členom ZDoh-2, se za zaposlitev po ZDoh-2 šteje tudi opravljanje dela oziroma oz. storitev članov nadzornih organov in vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo, oz. opravljanjem pogodbenega razmerja. Kot posamezni dohodek člana nadzornega sveta se tako štejejo tudi različna povračila stroškov, ki jih družba izplača posamezniku v zvezi z opravljanjem funkcije članstva v nadzornem svetu. Pri tem so vsa izplačila obravnavana enako – torej kot sejnina in se ne glede na naravo povračil stroškov, vštevajo v davčno osnovo. Članom nadzornih organov se namreč tudi povračila za kilometrine in morebitne druge stroške (npr. nočitve) štejejo v davčno osnovo, zato družba plača od zneska takšnih stroškov, zmanjšanem za 10 % normirane stroške, akontacijo dohodnine. V skladu s 127. členom ZDoh-2 se akontacija od dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove iz četrtega in petega odstavka 41. člena ZDoh-2.

Čeprav ZDoh-2 določa, da se povračila stroškov iz naslova delovnega razmerja do višine določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja plačila dohodnine oproščena, pa določbe 41. člena ZDoh-2 dajejo članom nadzornih organov možnost, da uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, ki se priznajo na podlagi dokazil, pod pogoji in do višin določenih z Uredbo v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

V skladu z 289. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), namreč lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške v skladu z ZDoh-2, v ugovoru zoper informativni izračun. To pomeni, da se stroški članom nadzornih organov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, priznajo šele na letni ravni pri obračunu dohodnine oziroma po uveljavitvi pravice do ugovora zoper informativni izračun, vendar le, če davčni zavezanec ugovoru predloži verodostojna dokazila o nastanku stroškov, ki nastanejo v zvezi s službeno potjo v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta. Kot dokazilo se šteje potrjen dokument s strani družbe, na katerem je razvidno število sej in razdalja člana do prebivališča ter strošek, ki ga je v zvezi s tem plačala družba. Če se je član nadzornega organa udeležil kakšne (mednarodne) konference, kjer so nastali še stroški nočitev ali drugih potnih stroškov (letalo, taksi), mora v ugovoru priložiti še potrjene (originalne) račune hotelov, računa letalskega leta ali račun agencije, ki je organizirala potovanje.

Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti). Davčni zavezanec pa mora v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna vložiti ugovor. V takem primeru tudi davčni zavezanec ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Glede na rokovnik odpreme informativnega izračuna dohodnine je 30. april rok za ugovor na informativni izračun dohodnine posredovan z odpremo dne 31. marca, rok za ugovor na drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine pa je 30. junij.

Davčni zavezanec pošlje ugovor po pošti na pristojni davčni urad, v primeru da zavezanec poseduje kvalificirano digitalno potrdilo pa lahko ugovor posreduje tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

Davčna uprava RS bo ugovor zoper informativni izračun obravnavala v odmernem postopku in izdala odločbo o odmeri dohodnine najkasneje do 31. oktobra 2012.

mag. Mojca Kunšek