c S
Spodbujanje prodaje s karticami zvestobe - računovodski vidik pri izdajatelju kartic 17.04.2012 V okviru spletnega seminarja o ključnih vprašanjih pri zaključevanju poslovnega leta smo predstavili tudi ugodnosti, ki jih imetnik kartice pridobi z izpolnjevanjem določenih pogojev imajo vpliv na računovodske izkaze izdajatelja kartic.

1.    Uvodni tekst

Koliko kartic zvestobe imate v vaši denarnici? Kot potrošniki se tem karticam skoraj ne moremo več izogniti. Vse pogosteje se pojavljajo tudi v poslovnih okoljih. Ugodnosti, ki jih imetnik kartice pridobi z izpolnjevanjem določenih pogojev imajo vpliv na računovodske izkaze izdajatelja kartic. Te ugodnosti (nagradni dobropisi) imajo lahko različne oblike – od finančnega popusta pri naslednjih nakupih, pravice do nakupa določenega izdelka ali storitve s popustom (pri izdajatelju kartice ali pa pri drugem ponudniku) ali pa brezplačna pridobitev izdelka in storitve. V nadaljevanju bomo na zgledu prikazali, kako mora izdajatelj kartice obravnavati prodaje v okviru programov zvestobe.

2.    Računovodska praksa je različno prikazovala obveznosti izdajatelja kartic zvestobe

Programi zvestobe kupcev so zelo razširjeni. Maloprodajne verige, hoteli, družbe za oskrbo z energijo, izobraževalne organizacije in številne druge dejavnosti ponujajo spodbude svojim kupcem v obliki zapisa nakupov na njihove kartice in zbiranjem 'točk'. Te točke predstavljajo pravico kupcev, da lahko izkoristijo ugodnosti, ki so zapisane v splošnih ponudbah izdajateljev kartic (npr. določen odstotek popusta) ali pa v posameznih akcijah.

Računovodska praksa obravnave 'stroškov', ki nastanejo pri izdajatelju zaradi ugodnosti, ki jih kupci pridobijo v okviru programov zvestobe, je bila v preteklosti različna. Nekatera podjetja so v preteklosti vnovčenje dobropisov na podlagi kartic zvestobe obravnavala kot stroške reklame. Da bi se praksa poenotila je bilo v okviru zbirke mednarodnih računovodskih standardov (MSRP) v letu 2007 sprejeto pojasnilo OPMSRP 13 - Programi zvestobe ( angl. IFRIC 13 - Loyalty programmes). To pojasnilo je lahko vodilo tudi uporabnikom zbirke slovenskih računovodskih standardov.

Navedeno pojasnilo je potrdilo, da je potrebno prodaje okviru programov zvestobe kupcev – standard jih poimenuje 'začetne prodaje', obravnavati v skladu z MRS 18.13. Ta zahteva, da je potrebno sodila za pripoznavanje prihodkov uporabljati ločeno pri ugotovljivih sestavnih delih posameznega posla, da bi odsevali bistvo posla.

Vpliv OPMSRP 13 na računovodsko prakso je povzet v naslednji tabeli:

Dejanja

Pretekla praksa

OPMSRP 13

Izkaz poslovnega izida

Zmanjšanje prihodkov ali stroški marketinga

Zmanjšanje prihodkov

Bilanca stanja

Razmejitve ali rezervacije

Odloženi prihodki

Merjenje

Različno, vendar v splošnem v višini stroškov potrebnih za izpolnitev obveznosti.

Poštena vrednost nagrade za kupca

Pripoznanje nagrad

Različno: ob podelitvi ali ob unovčitvi

Ob unovčitvi


3.    Računovodenje načrtov zvestobe

Vsakokratno prodajo v okviru programov zvestobe kupcev je potrebno razdeliti na dve sestavini posla:
•    prodajo blaga ali storitev;
•    nagradne dobropise, ki bodo unovčeni v prihodnosti.

Poštena vrednost prejemka ali terjatve iz začetne prodaje se razporedi med nagradne dobropise in druge sestavine prodaje na podlagi poštene vrednosti dobropisov ali pa na podlagi relativnih poštenih vrednosti obeh sestavin posla. OPMSRP 13 ne predpisuje nobene od naštetih metod, vendar pa zahteva, da se pri vrednotenju upošteva poštena vrednost za imetnika (prodajna vrednost izdelka ali storitve) in ne poštena vrednost izdajatelja nagradnih dobropisov (stroškov, ki jih bo imelo podjetje pri izpolnitvi obveznosti). Del, ki se razporedi na nagradne dobropise se pripozna kot odloženi prihodek - torej v bilanci stanja.

Poštena vrednost posameznega nagradnega dobropisa se ocenjuje na podlagi popusta, ki ga bo kupec unovčil ob nakupu izdelka ali storitev. Nekateri kupci ne bodo unovčili vseh svojih nagradnih popustov in to dejstvo je potrebno upoštevati pri ocenjevanju.

4.    Zbiranje podatkov za ocenjevanje višine nagradnih dobropisov

V slovenskem prostoru smo kot potrošniki že vajeni nagradnih dobropisov, ki se elektronsko zapisujejo na kartice zvestobe in imajo določen 'rok uporabnosti'. Obdobja veljavnosti se praviloma zaključujejo s poslovnim letom, saj ima tako izdajatelj natančne podatke za sestavitev računovodskih izkazov. Programi, ki omogočajo koriščenje nagradnih dobropisov v več poročevalskih obdobjih, pa so zahtevnejši (zgled v nadaljevanju).

Ocena pa je veliko težavnejša v neformalnih programih zvestobe. Kadar imamo kot potrošniki v rokah kartico, ki nam jo požigosajo vsakič, ko kupimo pizzo - deseta pizza je nato brezplačna, že ni več jasno, kako bo podjetje zbralo podatke za podporo oceni poštene vrednosti teh nagradnih dobropisov.

5.    Zgled knjiženja podelitve nagradnih dobropisov, ki jih je možno koristiti v treh letih

Podjetje podeli 40 točk za vsako nakup izdelkov v višini 50 EUR. Te točke je mogoče unovčiti za nakup izdelkov tega podjetja. Kupec lahko te točke unovči v obdobju treh let. Za vsakih 1.000 točk lahko dobi izdelke v vrednosti 60 EUR. Nabavna vrednost teh izdelkov je 25 EUR.

Ob posamezni prodaji izdelkov v vrednosti 300 EUR je torej podjetje dodelilo kupcu 240 točk. Poštena vrednost popusta pri tem nakupu znaša 14,4 EUR. Na podlagi zgodovinskih podatkov podjetje ocenjuje, da bo unovčenih le 200 od 240 podeljenih točk (83,33 %). V spodnji tabeli je prikazan izračun vrednosti nagradnega dobropisa za 1.000 točk in za nakup v višini 300 EUR:

Nakup v EUR

Točk

Znesek dobropisa (EUR)

Število unovčenih točk (83,33%)

Končni znesek dobropisa (EUR)

300

240

14,40

200

12,00

1250

1000

60,00

833

50,00


Tako bo podjetje ob prodaji za 300 EUR pripoznalo prihodke v višini 288 EUR, razliko v višini 12 EUR, ki predstavlja pošteno vrednost podeljenih točk ob upoštevanju stopnje unovčljivosti, pa bo obravnavalo kot odložene prihodke. Podatek o nabavni vrednosti izdelkov je nepomemben, saj se odloženi prihodki ne pripoznajo v višini nabavne vrednosti izdelkov.

V prvem letu je bilo unovčenih 100 točk, v drugem letu 60 točk in v tretjem letu še 40 točk. Sorazmerno z deležem unovčenih točk se pripoznavajo prihodki. V kolikor se spremenijo pričakovanja glede števila unovčenih točk je temu primerno potrebno prilagoditi prenos med prihodke v posameznih letih.

Zap.
št.knjižbe

Opis

Konto

Znesek v breme

Znesek v dobro

Začetna prodaja

Denarna sredstva

110

300

-

-

Odloženi prihodki (200 točk)

968

-

12

-

Prihodki

762

-

288

Leto 1

Odloženi prihodki (100 točk)

968

6

-

-

Prihodki

762

-

6

Leto 2

Odloženi prihodki (60 točk)

968

4

-

-

Prihodki

762

-

4

Leto 3

Odloženi prihodki (40 točk)

968

2

-

-

Prihodki

762

-

2


Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, pooblaščena revizorka