c S
Prvo kvartalno poročanje POSL-P/ČL do 30. aprila 2012 že po novem 13.04.2012 Poročanje za namene POSL-P/ČL je letos postavljeno na novih temeljih, aplikacija ČPPS in navodila pa so že na spletni strani AJPES.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Banka Slovenije (BS) in Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) od lani izvajajo Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) in sicer na elektronski način prek spletne aplikacije ČPPS, ki je na voljo na spletni strani AJPES.

Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko – finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda. Zbrani podatki se uporabljajo tudi za analizo konsistentnosti med nefinančnimi in finančnimi sektorskimi računi in pripravo celovitih četrtletnih institucionalnih sektorskih računov Slovenije, ki jih doslej brez teh podatkov ni bilo mogoče zagotavljati. Podatki so namenjeni tudi za izračun kazalnikov poslovanja nefinančnih družb ter za zagotavljanje kakovostnih in ažurnih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, kar državnim institucijam omogoča še celovitejše in bolj kakovostno spremljanje gospodarskega stanja in predlaganje ukrepov tekočih gospodarskih politik. Statistično raziskovanje je predpisano z Letnim programom statističnih raziskovanj 2012, operativna izvedba in obrazec pa z Navodilom o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL). Z večnamenskim zbiranjem podatkov na elektronskem vprašalniku je ukinjeno četrtletno statistično zbiranje podatkov na vprašalniku NR-PODJ/ČL (Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij za trimesečje), ki ga je izvajal SURS na klasičen, papirni način, medtem ko se poročanje o bruto investicijah v osnovna sredstva (INV-1 in INV-2) nadaljuje v nespremenjeni obliki.

Podatke za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) morajo predložiti zavezanke za poročanje - gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij. V letu 2012 je SURS določil nov kriterij za opredelitev zavezancev za poročanje. To so vsi poslovni subjekti z več kot 49 zaposlenimi in del poslovnih subjektov z 49 in manj zaposlenimi, ki jih določi SURS z metodo vzorčenja. Poslovni subjekti - zavezanci za poročanje lahko preverijo, če jih je SURS izbral za zavezance z vnosom matične številke podjetja v posebni obrazec, ki je na voljo na spletni strani AJPES. Ne glede na to, pa bo SURS vse nove zavezance obvestil s pisnim obvestilom, prav tako pa jih bo tudi obvestil o prenehanju njihove obveznosti.

Poslovni subjekti četrtletno poročajo podatke iz bilance stanja, podatke iz izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah v osnovna sredstva in druge podatke o poslovanju ter pri poročanju za zadnje četrtletje tudi letni dodatek.

Tabeli bilanca stanja in izkaz poslovnega izida predstavljata krajšo različico poenotenih računovodskih izkazov, ki jih je določil AJPES z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov in sicer:
•    sta enaki za gospodarske družbe in zadruge;
•    členitev bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida je manj podrobna;
•    oznake za AOP v tabelah so enake kot v poenotenih obrazcih AJPES;
•    priporočeni konti v tabelah so iz kontnih načrtov za gospodarske družbe in zadruge, ki jih je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.

Pri tem navodila k obrazcu posebej napotujejo, da podjetjem zaradi sporočanja podatkov za namene POSL-P/ČL posebej ni potrebno:
-    v svojem knjigovodstvu opravljati knjiženj, za katera Slovenski računovodski standardi (SRS) določajo, da se praviloma opravijo na koncu poslovnega leta (npr. prevrednotovanje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov oziroma odhodkov),
-    v svojem knjigovodstvu opravljati knjiženj pripoznavanja/odpravljanja rezervacij,
-    izdelati obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
-    opraviti popisa sredstev/virov sredstev.

Raziskovanje je četrtletno za poročevalska obdobja in z naslednjimi roki poročanja:
-    za prvo četrtletje 2012 (januar-marec) od 10. 4. do 30. 4. 2012,
-    za drugo četrtletje 2012 (januar-junij) od 10. 7. do 31. 7. 2012,
-    za tretje četrtletje 2012 (januar-september) od 10. 10. do 31. 10. 2012 in
-    za četrto četrtletje 2012 (januar-december) od 10. 1. do 31. 1. 2013.

Pri tem se izkazujejo podatki v evrih, brez decimalk. Omenjen roke poročanja pa morajo upoštevati tudi poročevalci, pri katerih se poslovno leto razlikuje od koledarskega leta.

Če poročevalec pri izpolnjevanju vprašalnika ugotovi, da se podatek sporočen za predhodno obdobje bistveno razlikuje od prave vrednosti, mora vpisati slednjo - torej pravilno vrednost, in ne le razlike do prave vrednosti. Pri izpolnjevanju podatkov za prvo četrtletje pa vnos popravkov za predhodno obdobje ni mogoč.

Podatke za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov lahko zavezanec predloži prek spletne aplikacije ČPPS na portalu AJPES, vendar se mora predhodno
-    registriratii za uporabo spletnega portala (imate uporabniško ime in geslo) in
-    pridobiti pooblastilo za vpogled/vnos/oddajo podatkov s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta, ki je evidentirano v sistem e-Pooblastil.

Podatke lahko zavezanec vnese v spletno aplikacijo ČPPS neposredno ali pa uvozi XML datoteko. Za opis strukture XML datoteke pri uporabnikih je AJPES pripravil posebna navodila za razvijalce.

mag. Mojca Kunšek