c S
Do 30. aprila imate čas, da podate ugovor na informativni izračun dohodnine 10.04.2012 Ob karšnihkoli nepravilnostih v informativnem izračunu dohodnine je davčni zavezanec dolžan vložiti ugovor.

V skladu z 267. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je naloga vsakega davčnega zavezanca, da informativni izračun dohodnine natančno pregleda in preveri, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino.

Če se davčni zavezanec z informativnim izračunom strinja, ker ocenjuje, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, mu ni potrebno storiti ničesar, ker informativni izračun v 30 dneh od dneva odpreme samodejno postane odločba.

V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, mora v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V nasprotnem primeru stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR.

Davčni zavezanec vloži ugovor na posebnem obrazcu v katerem poda tudi razlog za Ugovor in sicer v primeru, da:
•    dohodki niso zajeti v informativni izračun dohodnine - vpiše prejete dohodke glede na naravo prejemka skupaj z obračunanimi prispevki in obračunano akontacijo dohodnine.
•    so dohodki izkazani prenizko - podatke popravi tako, da v tabeli dohodkov v celoti izpolnite podatke pod posamezno oznako.
•    izkazani dohodki sploh niso bili izplačani – v tabeli dohodkov zapiše ničle.
•    uveljavlja dejanske stroške -  obrazcu ugovora priloži vsa dokazila.
•    uveljavlja olajšave za vzdrževane družinske člane za katere pri informativnem izračunu posebna olajšava ni bila priznana – zapiše podatke tako, kot bi jih želel, pri čemer velja spomniti, da olajšave za vzdrževane družinske člane lahko uveljavlja le eden od staršev oz. upravičenih davčnih zavezancev.
•    uveljavlja davčne olajšave do katerih je upravičen – zavezanec uveljavlja olajšave za katera predloži ustrezna dokazila (npr. invalid po odločbi o invalidnosti).
•    niso zajeti dohodki prejeti v tujini – izpolni se obrazec po posameznih vrstah dohodkov. Če je za posamezno vrsto dohodka zavezanec prejel dohodke iz več držav, vpiše posamezen dohodek iz posamezne države posebej.
•    uveljavlja stroške v zvezi z delom v tujini pri dohodkih iz delovnega razmerja – ti stroški se priznajo do višine določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ob dejanski prisotnosti na delu, kar mora davčni zavezanec ustrezno dokazati. Za lažje podajanje ugovora iz tega naslova je na spletni strani DURS obrazec Vloge za uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja za stroške v zvezi z delom v tujini – odmera dohodnine za leto 2011.
•    uveljavlja zmanjšanje davčne osnove od dohodka čezmejnega delovnega migranta (dnevno vrača domov ali najmanj enkrat na teden) v višini 7.211,57 EUR letno – pri dohodkih za katere se prizna olajšava se v stolpcu »Olajšava čezmejni delovni migranti« vpiše »DA«. Če se se olajšava prizna samo za del prejetega dohodka, se ta del dohodka vpiše v posebno vrstico, olajšava pa se uveljavlja le pri tem delu dohodka.
•    uveljavlja odbitek tujega davka - pod posamezno oznako dohodka v tujini se zabeleži podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo) iz katere izhaja dohodek.
•    uveljavlja oprostitve plačila davka za dohodke, za katere je z mednarodno pogodbo določena oprostitev - zavezanec izpolni podatke pod posamezno oznako dohodka, morebitnih prispevkih in stroških v zvezi z dohodkom iz tujine, podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo) iz katere izhaja dohodek.
•    je izračun dohodnine napačen – podatki so pravilni, vendar pa davčni zavezanec meni, da je izračun dohodnine napačen.
•    ima zavezanec kak drug tehten razlog.

Pri podajanju ugovora je potrebno obrazcu priložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka davka, plačanega v tujini ali oprostitve v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino ne da bi se upošteval odbitek davka, plačanega v tujini ali oprostitev.

DURS v svoji izjavi za javnost z dnem 30.3.2012 pripominja, da zavezancu ni treba vlagati ugovor zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.
 
Glede na datum odpreme 30. marec 2012 se bo rok za ugovor iztekel 30. aprila 2012, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 31. maj 2012, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na osebni bančni račun 28. maja 2012.

Davčni zavezanci, ki ne želijo, da se jim izplača preveč plačana dohodnine na zadnji znani račun s katerim razpolaga DURS, lahko do dneva izplačila predložijo Izjavo o določitvi transakcijskega računa za vračilo preveč plačane dohodnine. DURS ob tem opozarja, da bo izvajal nakazila le na osebne račune, ki so last davčnega zavezanca.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2012. Informativnih izračunov pa zavezanci ne bodo prejeli, če davčna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o izplačanih dohodkih. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, in to od 15. junija do 31. julija 2012 v skladu s Pravilnikom o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011.
.
Zavezanci lahko vložijo napoved za odmero dohodnine:
•    osebno pri pristojnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada ali pri krajevnih uradih, ki so organizirani kot notranje organizacijske enote ali kot način dela upravnih enot in opravljajo naloge enotnih vstopnih točk.
•    po pošti (s pripisom: "Napoved za odmero dohodnine"). Vsaka napoved mora biti poslana posamično.
•    prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si/.

mag. Mojca Kunšek