c S
Investicijske olajšave za ekološka vozila bo možno koristiti do konca leta 2013 03.04.2012 Z novelo ZDoh-2I in ZDDPO-2G se podaljšuje možnost koriščenja investicijskih olajšav za ekološka vozila do konca leta 2013.

Davčne olajšave za vlaganja v investicije določa 66.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in 55.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Po navedenih določbah lahko pravna oseba ali davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, uveljavlja davčne olajšave za vlaganja v investicijsko dejavnost in sicer v višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 evrov in največ v višini davčne osnove.

Pri tem zakonske določbe izrecno določajo, da med neopredmetena osnovna sredstva ne sodijo dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Med opremo za katera bi lahko uveljavljali davčne olajšave pa ne sodijo pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Med opremo za katero se lahko koristi davčna olajšava tako zakona uvrščata tudi nakup tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in  nakup avtobusov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.

Pri tem velja omeniti, da lahko davčni zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove tudi v primeru finančnega najema, ne more pa uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, pa mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve vozila. Za odtujitev se šteje tudi prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva se ne štejejo prenos premoženja, zamenjava kapitalskih deležev ter združitve in delitve in sicer se upoštevajo olajšave in pogoji, ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.

Z novelama ZDDPO-2C in novelo ZDoh-2D, ki sta bili sprejeti v letu 2009, je bilo za uveljavljanje te olajšave določeno prehodno obdobje za leta 2008, 2009 in 2010.

Konec minulega leta je bilo ugotovljeno, da razvoj ekoloških vozil ne gre v pričakovani smeri, kar pomeni, da navedenih olajšav sploh še ni bilo mogoče koristiti. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije predalagal Ministrstvu za finance, da podaljša možnost koriščenja navedenih olajšav z ustrezno zakonodajno spremembo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G), ki sta bila v javni obravnavi v začetku tega leta  tako podaljšujeta dobo uporabe navedene olajšave za obdobje 2011, 2012 in 2013. Po drugi strani pa prehodne določbe obeh omenjenih novel omogočajo koriščenje navedenih olajšav tudi že za leto 2011 in sicer na podlagi predložitve sprememb davčnega obračuna po 54. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) najkasneje v 30 dneh od začetka veljavnosti sprememb zakonov.

Obe noveli sta bili obravnavani po nujnem postopku in sprejeti na seji Državnega zbora, dne 22. marca 2012. To pa pomeni, da lahko v teh dneh tudi že pričakujemo uradno objavo, na podlagi katere bosta noveli stopili v veljavo in bodo lahko davčni zavezanci, ki so koristili navedene olajšave v letu 2011 v zakonsme roku davčni upravi predložili popravek davčnega obračuna in si s tem znižali davčno osnovo za plačilo davka od dobička, oziroma akontacijo dohodnine od dohodka iz opravljanja dejavnosti za leto 2011.

mag. Mojca Kunšek