c S
Knjiženje franšizne pogodbe 23.04.2012 Ne računovodski ne davčni predpisi ne določajo posebnih pogojev glede vodenja poslovnih knjig za franšizo in čeprav neposredna raba mednarodnih računovodskih standardov ni predpisana se predlaga uporabo SRS in MSRP.

Vprašanje:
Zanima nas, kako pravilno poteka vodenje računovodstva franšize. Gre namreč za franšizo storitvene dejavnosti – izdelavo spletnih strani.

Ali je potrebno ločeno knjiženje, torej ne samo razširjena analitika, ampak nasploh povsem lastno računovodstvo? Podjetje se sicer ukvarja z oglaševanjem in zdaj poleg tega odpira še to franšizo.

Za začetek imamo fakturo – franšizno licenco za pet let in račun za izobraževanje za delo s franšizo. Zanima nas knjiženje in davčna obravnava obeh stroškov.

Mnenje:
Ne računovodski ne davčni predpisi ne določajo posebnih pogojev glede vodenja poslovnih knjig za franšizo. Ločeno knjigovodstvo v smislu izkazovanja sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov je bolj smiselno voditi zase (kot področni odsek), da ima poslovodstvo podatke o finančnem stanju in uspešnosti delovanja na področju franšize, lahko tudi na ločenem stroškovnem mestu, če iz pogodbe izhajajo obveznosti poročanja do dajalca franšize (franšizorja). Običajno so predmet franšize pravica do uporabe franšizorjevih razlikovalnih znakov (trgovske znamke, storitvene znamke, logotipa in podobno) in druge pravice (npr. prenos dela trga, klientov) pa tudi obveznosti franšizojemalca (franšizija), zato priporočamo, da preberete pogodbo, in če je kaj posebnega, skladno s tem nastavite poslovne knjige in druge morebitne pomožne evidence. Poslovne dogodke iz franšizne pogodbe obravnavajte enako kot druge običajne poslovne dogodke, torej s pravili iz splošnih računovodskih standardov.

Franšizno licenco, ki ste jo prejeli zaračunano za pet let, knjižite kot naložbo v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine po SRS 2.3 ter amortizirate skladno z določili SRS 13. Ker je po SRS 13.8 treba za namene amortiziranja upoštevati tisto dobo, ki je najkrajša, boste licenco amortizirali v okviru omejitev uporabe te pravice, torej v obdobju petih let, kar pri enakomernem časovnem amortiziranju predstavlja 20-odstotno letno amortizacijsko stopnjo. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je priznana 10-odstotna amortizacijska stopnja za druga vlaganja, kar pomeni, da boste licenco v poslovnih knjigah amortizirali hitreje, v davčnem obračunu pa polovico obračunanih stroškov amortizacije izločili iz davčno priznanih odhodkov. Davčna neamortizirana vrednost se vam prizna kot odhodek v davčnem obračunu ob odpravi evidentiranja neopredmetenega sredstva (torej po izteku petega leta), če bi neopredmeteno sredstvo lahko uporabljali še po izteku petletnega obdobja, pa bi v davčnem obračunu izkazovali davčno amortizacijo po 10-odstotni letni stopnji do dokončnega amortiziranja oziroma odprave pravice.

Stroške izobraževanja bi bilo treba izkazati kot tekoče stroške poslovanja, saj je manj verjetno, da bi jih lahko usredstvili kot samostojno neopredmeteno osnovno sredstvo (glej pogoje iz mednarodenga standarda računovodskega poročanja MRS 38). Glede ustvarjanja neopredmetenega sredstva (pri vas licence) mednarodni standardi določajo, da se v nakupno vrednost ne všteva vrednost porabe pri strokovnem usposabljanju osebja za ravnanje s sredstvom. Čeprav neposredna raba mednarodnih standardov za vaš primer ni predpisana, menimo, da je upoštevanje teh tujih strokovnih dosežkov primerno.

Inštitut za računovodstvo