c S
Tečajne razlike pri posojilih na bilančni presečni dan 19.04.2012 Tečajnih razlik, nastalih v minulem letu ali s preračunom stanja dolga, ni mogoče odložiti v prihodnje leto prek postavk časovnih razmejitev.

Vprašanje:
Imamo kredit v švicarskih frankih in nas zanima, kako obravnavati preračun dolga na dan 31. 12. 2010 po srednjem tečaju Banke Slovenije, saj je tečaj močno padel, zato bodo tečajne razlike zelo velike. Ali je mogoče, da tečajne razlike za leto 2011 izkažemo med odhodki, za preostali čas pa na časovne razmejitve?

Mnenje:
Vaše vprašanje ni jasno, saj tečajne razlike za leto 2011 še niso znane, zato dajemo odgovor ob predpostavki, da vas zanima, ali smete tečajne razlike, ugotovljene po stanju na dan 31. 12. 2010, odložiti na časovne razmejitve ter jih pripoznati kot odhodek šele v letu 2011 (domnevamo, da jih želite pripoznati ob poplačilu dolga). Mnenje je pripravljeno ob predpostavki, da vodite knjige po slovenskih računovodskih standardih. Če ni tako, vas prosimo za dopolnitev vprašanja.

Dolgoročne dolgove obravnava SRS 9, kratkoročne pa SRS 11. Za oboje je določeno, da se, če so izraženi v tuji valuti, na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Za preračun se lahko uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, iz utemeljenih razlogov pa se lahko uporabi tudi ustrezni tečaj poslovne banke. SRS 11 jasno določa, da se takšno prevrednotenje kratkoročnih dolgov izkazuje kot povečanje rednih finančnih odhodkov oziroma rednih finančnih prihodkov, odvisno od tega, ali gre za pozitivne ali negativne tečajne razlike. Dodatno SRS 17 določa, da se finančni odhodki pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, povezana z njimi, kar pravzaprav velja tako za finančne odhodke kot tudi prihodke, saj to izhaja že iz temeljnih računovodskih predpostavk v Uvodu k Slovenskim računovodskim standardom in tudi iz Kodeksa računovodskih načel. Menimo torej, da tečajnih razlik, nastalih v letu 2010 ali s preračunom stanja dolga po stanju na dan 31. 12. 2010, ni mogoče odložiti v leto 2011 prek postavk časovnih razmejitev.

Inštitut za računovodstvo