c S
Knjiženje krepitve zalog in naknadnega vplačila kapitala 30.04.2012 Po SRS 4 zalog ni dovoljeno krepiti, dolg podjetja do družbenika pa se lahko kompenzira z vplačilom kapitala.

Vprašanje:
a) Podjetje ima na nedokončani proizvodnji objekt. Ker je tržna vrednost višja od knjigovodske, bi želeli objekt prevrednotiti. Kako naj to izpeljemo in knjižimo? Kako to vpliva na poslovni izid?
b) Podjetje je lastniku dolžno iz naslova nakupa nepremičnine. Ali lahko to obveznost preknjižimo na skupino 91 presežek kapitala oziroma na rezerve? Kako to izvedemo in preknjižimo in kako je z izplačilom tega kapitala?

Mnenje:
1. Nedokončana proizvodnja je del zalog, ki jih po slovenskih računovodskih standardih oz. SRS 4 – Zaloge, ni dovoljeno krepiti. Pred koncem leta pa lahko preverite ustreznost izbrane metode vrednotenja zalog (katere stroške ste zajeli v vrednotenje zalog, kako/ali ste upoštevali tudi morebitne stroške izposojanja v zvezi s proizvodnjo/pridobivanjem teh zalog).
2. Dolg podjetja do družbenika lahko kompenzirate z njegovim vplačilom kapitala, ki se izkaže v skladu s Kontnim okvirom za gospodarske družbe med kapitalskimi rezervami na konto naknadnih vplačil kapitala (konto 914), za kar je treba sestaviti sklep družbenikov in medsebojni pobot, če ne bo denarnega toka. Ali je treba sklep družbenikov notarsko overiti, preverite v svoji pravni službi oziroma pri svojem notarju, saj je to odvisno od razmerij v družbi, že sprejetih aktov družbe in oseb, ki so pri tem vključene (če so npr. družbeniki tudi zakonci ali zunajzakonski partnerji). Prav tako naj se preveri vsebina družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ali vsebuje kakšne določbe glede naknadnih vplačil kapitala, če bi  bile določene posebnosti ali omejitve (tudi v razmerju do morebitnih drugih družbenikov). Izplačilo naknadnih vplačil kapitala je možno, pri tem pa je treba upoštevati le postopkovne pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Inštitut za računovodstvo