c S
Trgovanje z investicijskim srebrom 05.04.2012 Prodaja premičnin, kamor sodi srebro, ni obdavčena, vendar pa je v vsakem primeru posebej potrebno preverjati pogostost, okoliščine in razmere doseganja dohodkov od prodaje investicijskega zlata.

Vprašanje:
Podjetje, ki že zdaj kupuje in prodaja investicijsko zlato, se je odločilo, da bo začelo kupovati in prodajati tudi srebro. Srebro bo kupovalo samo, večinoma iz Evropske unije. Podjetje je registrirano za to dejavnost. Pri tej dobavi se opravi samoobdavčitev, ker je promet s srebrom obdavčen. To srebro bo podjetje prodajalo fizičnim osebam iz Slovenije z davkom na dodano vrednost in tudi tujim fizičnim osebam iz Evropske unije. Ali je slednje tudi obdavčeno z davkom na dodano vrednost?

Nekatere fizične osebe, domače in tuje, bodo želele to srebro v prihodnosti prodati podjetju nazaj. Zanima nas, kako je v tem primeru z DDV-jem in dohodnino. Ali se morajo fizične osebe, ki prodajajo srebro, registrirati za DDV, če presežejo prag 25.000 €? Kako pa je z dohodnino za domače in tuje fizične osebe, večinoma iz EU?

Mnenje:
Kar zadeva vaše prvo vprašanje, je treba v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) obračunati DDV v obeh primerih: ko investicijsko srebro kupi fizična oseba iz Slovenije ali fizična oseba s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije, ki ne opravlja dejavnosti in ni identificirana za namene DDV. Za oprostitev dobave blaga v primeru prodaje fizičnim osebam s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije namreč niso izpolnjeni pogoji, saj mora biti v tem primeru opravljena dobava blaga davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene davka na dodano vrednost v drugi državi članici, če je to blago tudi dobavljeno iz Slovenije v drugo državo članico Evropske unije.

Na podlagi 1. točke 32. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) kapitalski dobički od premičnin (med njimi tudi kovin) fizičnih oseb niso obdavčeni, razen če fizična oseba opravlja dejavnost iz tega naslova.

V zvezi z razmejitvijo tovrstnih transakcij na neobdavčene kapitalske dobičke in obdavčene dohodke iz dejavnosti lahko upoštevate tudi Pojasnilo DURS, št. 4212-5/2008 -  Trgovanje s premičninami in nepremičninami – opravljanje dejavnosti fizične osebe, kjer je določeno, da »fizična oseba, ki kupuje ali kako drugače pridobiva premičnine z namenom njihove nadaljnje prodaje, opravlja dejavnost in dosega dohodke iz dejavnosti in se mora tako tudi registrirati«.

Ker so od premičnin izvzeti le vrednostni papirji, deleži v gospodarskih družbah, investicijski kuponi in izvedeni finančni instrumenti, so predmet davčne obravnave vse premičnine (zlato, slike, avtomobili, odpadne surovine), če so pridobljene z namenom prodaje na trgu in doseganja dohodkov. Iz okoliščin in razmer, povezanih z doseganjem dohodkov od prodaje tovrstnih premičnin, je treba presojati, kdaj gre za posle, ki pomenijo opravljanje dejavnosti, kdaj pa za prodajo premičnega premoženja fizične osebe, ki je oproščeno plačila dohodnine.

Če vaši prodajalci ne trgujejo z investicijskim srebrom, se od teh transakcij oziroma izplačil ne plača akontacija dohodnine. Če bodo opravljali to dejavnost, pa bi bilo pravilno, da od njih prejmete račun za (od)kupljeno srebro. Ker kapitalski dobički od premičnin niso obdavčljivi (če se s temi premičninami ne trguje v okviru dejavnosti), tudi fizičnim osebam iz drugih držav članic ne odtegnete akontacije dohodnine. V nobenem od teh dveh primerov se tako ne pojavljate v vlogi plačnika davčnega odtegljaja.

Tudi z vidika davka na dodano vrednost je pomembno, ali bodo te fizične osebe prodale to srebro večkrat, trajno oziroma ali bodo z njim trgovale, ali pa je to namenjeno bolj kot naložba. Davčni zavezanec je namreč vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Kot omenjate, je lahko tak davčni zavezanec oproščen plačila DDV do višine 25.000 evrov, ki jih doseže v katerihkoli 12 mesecih. Vendar je v povezavi s pojmom dejavnost treba upoštevati, da mora biti zadoščeno neki meri trajnosti teh poslov. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne omenja trajnosti v povezavi z opravljanjem dejavnosti, ker je trajnost povezana že s pojmom dejavnosti, kar pomeni, da ne gre za dejavnost, če je opravljen enkraten posel ali le občasni posli.

Na podlagi navedenega sklepamo, da bo treba v vsakem primeru posebej in da bi se izognili težavam, pri fizičnih osebah preveriti, kakšne so okoliščine in razmere, povezane z doseganjem njihovih dohodkov iz prodaje tovrstnih premičnin.

Inštitut za računovodstvo