c S
Iz sodne prakse: Uporaba osebnega službenega vozila v privatne namene 20.04.2012 Ker evidenca uporabe službenega vozila ni bila izkazana, so bili potni nalogi utemeljeno ocenjeni kot neverodostojni, zaradi narave privatnosti uporabe službenega vozila pa je davčni organ fizični osebi odredil plačilo pripsevkov in dodatne dohodnine.

V zadevi I U 205/2011 je tožeča stranka pred upravnim sodiščem izpodbijala odločbo davčnega urada, s katero je ta v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora obračunavanja davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve od bonitet iz naslova uporabe osebnih službenih vozil v privatne namene za določeno obdobje dodatno odmeril in naložil v plačilo prispevke za socialno varnost na podlagi 2., 3. in 6. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) iz in na plače ter na podlagi 2. odstavka 43. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) akontacijo dohodnine s pripadajočimi obrestmi.

ZDoh-2 določa, da je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo, vključuje pa zlasti uporabo osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, popust pri prodaji blaga in storitev, izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana, zavarovalne premije in podobna plačila, darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu in pravico delojemalcev do nakupa delnic.

Na podlagi predloženih evidenc uporabe službenega vozila, potnih nalogov za službena potovanja, računov za nabavljeno pogonsko gorivo in evidenc prisotnosti na delovnem mestu je bilo v zadevi s strani davčnega urada ugotovljeno neskladje v izkazovanju posameznih poslovnih dogodkov in s tem neverodostojnost poslovnih listin, na podlagi katerih je tožeča stranka izkazovala uporabo osebnega vozila izključno v službene namene, dejansko pa je direktor tožeče stranke službeno vozilo AUDI Q7 uporabljal tudi v privatne namene. Po ugotovitvah davčnega organa je namreč direktor tožeče stranke službeno vozilo uporabljal v dneh odsotnosti zaradi koriščenja dopusta in v dneh, ko mu nalog za službeno potovanje ni bil izdan, zagotovljeno pa mu je bilo tudi gorivo za uporabo predmetnega vozila v privatne namene.

Tožeča stranka ni uspela s pritožbo na Ministrstvu za finance, zato je pred upravnim sodiščem odločbo izpodbijala zaradi napačne uporabe materialnega prava, bistvenih kršitev pravil postopka, nepravilno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in napačnega sklepa o dejanskem stanju. Zatrjevala je, da je bila uporaba službenega vozila za privatne namene ugotovljena s strani davčnega organa le za 5 mesecev, boniteta pa je bila obračunana za celotno leto, zato naj davčni organ s svojim delovanjem kršil načelo zakonitosti v davčnih zadevah (4. člen Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2), načelo sorazmernosti (6. člen ZDavP-2) in načelo materialne resnice (138. člen Zakon o upravnem postopku - ZUP in 5. člen ZDavP-2 v davčnih zadevah). Po mnenju tožeče stranke boniteta tudi ni bila vrednotena skladno z 2. odstavkom 43. člena ZDoh-2, ki pravi, da v primeru, da delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost, ugotovljena na predpisan način, zmanjša za 50 %, tožeča stranka pa je manjšo kilometrino od mejne tudi zatrjevala.

Upravno sodišče v zadevi ni ugotovilo utemeljenosti tožbe. Predložena evidenca uporabe službenega vozila na podlagi začetnega in končnega stanja števca je izkazovala določeno število prevoženih kilometrov in uporabo vozila izključno v službene namene, nesporno pa je bilo ugotovljeno, da je direktor tožeče stranke službeno vozilo uporabljal v zasebne namene. Potovanja v evidenci uporabe službenega vozila niso bila izkazana, zato so bili evidenca uporabe službenega vozila in evidentirani potni nalogi utemeljeno ocenjeni kot neverodostojni, saj dokazano in nesporno niso izkazovali podatkov o uporabi vozila skladno z resničnim dejanskim stanjem.

Po določbi 2. odstavka 43. člena ZDoh-2 gre za boniteto že, če je osebno motorno vozilo za privatne namene delojemalcu zagotovljeno. Dejanska uporaba vozila v privatne namene po izrecni določbi zakona ne vpliva na opredelitev ugodnosti kot bonitete. V obravnavanem primeru je bila zagotovljenost vozila za privatne namene izkazana s prav tako dejansko uporabo le-tega in s položajem delojemalca, ki je direktor in družbenik tožeče stranke. Dokazovanje pogojev za obračun bonitete z upoštevanjem 50 % vrednosti vozila je bilo na strani davčnega zavezanca, dokazi o privatni rabi vozila, ki jih je v postopku zbral davčni organ in s katerimi je ovrgel verodostojnost izkazane rabe vozila, pa ne morejo služiti kot dokaz o številu dejansko prevoženih kilometrov v privatne namene.

V zadevi je po 1. odstavku 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) sodišče odločilo na nejavni seji, ker o dejanskem stanju, ki je bilo za odločitev relevantno, med strankama ni bilo spora.

Vanja Novak, univerzitetna diplomirana pravnica