c S
Spremembe pri določanju transfernih cen šele za davčno leto 2012 06.04.2012 Zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah prinašajo nekaj sprememb pri uporabi metod, ki temeljijo predvsem na ekonomski presoji vsakega primera posebej in jih bo potrebno upoštevati pri določanju transfernih cen in pripravi dokumentacije za davčno leto 2012.

V skladu s 16. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) mora podjetje, ki deluje s povezanimi osebami ali podjetji v skupini izbrati ustrezno metodo določanja primerljive tržne cene ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
•    prednosti in slabosti posamezne metode,
•    primernosti posamezne metode glede na naravo povezanih transakcij - na podlagi analize funkcij oseb v povezani transakciji (ob upoštevanju porabljenih sredstev in prevzetih tveganj),
•    razpoložljivosti zanesljivih podatkov, potrebnih za uporabo izbrane metode za določanje primerljive tržne cene, in
•    stopnje primerljivosti med povezanimi in nepovezanimi transakcijami ter zanesljivostjo morebitnih opravljenih prilagoditev primerljivih nepovezanih transakcij, potrebnih za odpravo razlik med njimi.

Pri tem se podjetje lahko odloči tudi za določanje primerljivih tržnih cen z uporabo tradicionalnih transakcijskih metod ali metod transakcijskega dobička, če oceni, da je s tem primerljivo tržno ceno lahko enako zanesljiva, vendar pa ima uporaba prostih tržnih cen prednost pred transakcijskimi metodami.

Pravilnik o transfernih cenah (v nadaljevanju Pravilnik) uvršča med transakcijske metode:
1.    metodo primerljivih prostih cen,
2.    metodo preprodajnih cen,
3.    metodo dodatka na stroške.

Metodi transakcijskega dobička pa sta:
1.    metodo porazdelitve dobička,
2.    metodo stopnje čistega dobička.

Med tem, ko spremembe Pravilnika ne uvajajo sprememb pri uporabi metode primerljivih prostih cen, pri metodi dodatka na stroške in metodi stopnje čistega dobička, pa se po novem pri metodi preprodajnih cen izhaja iz cen, po katerih bi bila sredstva, ki so bila kupljena od povezane osebe, ponovno prodana nepovezani osebi. Primerljiva tržna cena se tako določi na način, da se od prodajne cene, ki jo prodajalec zaračunava za sredstva nepovezanim osebam, odšteje razlika v ceni, ki jo dosegajo ali bi jo dosegli v enakih ali primerljivih okoliščinah na trgu nepovezani preprodajalci. Razlika v ceni je sestavljena iz prodajnih in drugih stroškov preprodajalca ter čistega dobička preprodajalca v skladu z opravljenimi funkcijami ter s tem povezanimi vloženimi sredstvi in prevzetimi tveganji.

Pri najpogosteje uporabljeni metodi - metodi porazdelitve dobička, se ugotovi znesek združenega dobička iz povezane transakcije ali povezanih transakcij, ki se razdeli med sodelujoče povezane osebe. Razdelitev združenega dobička se opravi tako, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da si bodo v primerljivih nepovezanih transakcijah razdelile takšen dobiček, oziroma na podlagi opravljenih funkcij ter ob upoštevanju vloženih sredstev in prevzetih tveganj vsake od povezanih oseb, udeleženih v povezani transakciji. V skladu z zadnjimi spremembami pa se lahko ob uporabi drugih metod morebitni preostanek združenega dobička, ki ga ni mogoče razdeliti z uporabo ene od omenjenih metod, razdeli na podlagi smiselnega približka delitve dobička, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da zaslužijo s sodelovanjem pri primerljivi nepovezani transakciji.

V skladu s spremenjenim 9. členom Pravilnika se pri ugotavljanju primerljive tržne cene primerja dejavnik, ki se proučuje iz povezane transakcije z dejavnikom, ki se proučuje v enakih ali primerljivih transakcijah med nepovezanimi osebami in sicer na način, kot ravnajo nepovezane osebe, ki primerjajo med seboj vse razpoložljive transakcije in se odločijo za transakcijo, ki je zanje najbolj ugodna. Pri ugotavljanju primerljivosti je potrebno opraviti analizo primerljivosti ter upoštevati ekonomsko relevantne dejavnike, ki vplivajo na dejstva in okoliščine posamezne transakcije, ki zajemajo tudi upoštevanje pogodbenih pogojev, gospodarskih okoliščin in poslovno strategijo in sicer za čas, ko so se transakcije izvedle oziroma preden so se izvedle, če ti razkrivajo dejstva in okoliščine, ki so morda vplivali na določanje primerljivih tržnih cen.

Uporabo razpona primerljive tržne cene spremembe Pravilnika na novo določajo. Razpon primerljive tržne cene je razpon več relevantnih vrednosti povezane transakcije v primerjavi z nepovezano transakcijo, ki nastane z uporabo najustreznejše metod ali metod za določanje tržne cene, pri čemer so vse vrednosti enako primerljive s povezano transakcijo na podlagi izvedene in dokumnetacijsko urejene analize primerljivosti. Pri uporabi manj zanesljivih metod se davčni zavezanci še vedno lahko poslužujejo določanje tržne cene znotraj interkvartilnega razpona z uporabo mediane.

Pravilnik pri določanju primerljivih tržnih cen opredeljuje tudi ravnanja v primeru storitev med povezanimi osebami, ki je opravljena, če v skladu s spremembo 22. člena Pravilnika vzdrži ekonomsko presojo. To pomeni, da bi bila nepovezana oseba to storitev pripravljena naročiti in plačati od druge nepovezane osebe, oziroma bi jo bila ta pripravljena opraviti sama.Vse to napotuje, da je potrebno storitev presojati z vidika zagotavljanja ekonomske vrednosti, ki vodi do izboljšanja ekonomskega položaja prejemnika storitve, oziroma z vidika potencialne izvedbe te storitve s strani nepovezane osebe.

Novo poglavje VI.a Posebnosti pri določanju primerljivih tržnih cen pri neopredmetenih sredstvih opredeljuje določanje primerljive tržne cene v povezanih transakcijah, ki vključujejo pravice do uporabe, prodajo ali druge odsvojitve neopredmetenih sredstev med povezanimi osebami, tako z vidika prenositelja premoženja kot z vidika prevzemnika premoženja in ceno, po katerih bi bile nepovezane osebe pripravljene prenesti primerljivo neopredmeteno sredstvo ali pravico do uporabe neopredmetega sredstva na prevzemnika. Pri tem pa je potrebno upoštevati merila:
•    pričakovane ekonomske koristi,
•    geografske omejitve pri uveljavljanju pravic od uporabe neopredmetega sredstva,
•    naravo pravic do uporabe neopredmetenega sredstva (na primer izključna ali neizključna pravica do uporabe pravic, ki se prenašajo),
•    potencialna pravica prevzemnika do udeležbe pri nadaljnjem razvoju neopredmetega sredstva.

Vsa dokazila o upravičenosti in uporabi metode določanja transfernih cen niso predmet oziroma priloga k davčnemu obračunu, temveč mora davčni zavezanec v skladu s 382. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) zagotavljati vso potrebno dokumentacijo v času davčnega inšpekcijskega nadzora.

mag. Mojca Kunšek