c S
V letu 2012 nove šifre in postopki pri obračunu prispevkov lastnikov družb 24.01.2012 Z novim ZUTD in novo uvedenimi zavarovalnimi podlagami se dopolnjuje obrazec REK-1 in OPSVL ter spreminja obračun prispevkov za poslovodje – družbenike.

Z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), se v 54. členu določa, da se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo tudi poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo, ne pa tudi poslovodne osebe ali družbeniki v več osebnih družbah.

Od dneva začetka veljavnosti ZUTD zavarovalna podlaga 040 tako ne vključuje več zavarovanja za primer brezposelnosti, kot je to veljajo doslej za vse tiste družbenike, ki so bili hkrati poslovodne osebe in so izpolnjevali pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo. Družbeniki družb z omejeno odgovornostjo, ki so hkrati poslovodne osebe, se namreč odslej obvezno zavarujejo za primer brezposelnosti le, če so edini lastnik družbe. V skladu s pojasnilom DURS, št. 4250-36/2010, namreč v primeru, ko ima družba z omejeno odgovornostjo dva družbenika, družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti in se zato ne vključuje v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti.

Družbeniki, ki so obravnavani kot samozaposlene osebe, se po določbah 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) po novem v zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo z novo šifro zavarovalne podlage 112.
 
Tako se od 01.01.2011 uvaja kombinacija zavarovanja za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe:
•    podlaga 040, ki vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo in
•    podlaga 112, ki vključuje zavarovanje za primer brezposelnosti.

Plačevanje prispevkov za poslovodne osebe za vsa obvezna socialna zavarovanja temelji na določbi 4. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), po kateri plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V ta namen je predpisan tudi ustrezen obrazec OPSVL za obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike podjetij, ki nimajo plače, preko katerega zavezanci, v skladu s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, plačujejo prispevke. Vse do sedaj je bilo namreč dovoljeno plačevanje prispevkov kot da bi bila oseba v delovnem razmerju in v rokih, ki veljajo za obračun plač (REK-1).

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zasebnih zavodov, tako ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi ali zavodu, temveč se zavarujejo kot samozaposlene osebe, z zavarovalno podlago 040. Te osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar se, v skladu s pojasnilom DURS št. 4212-10828/2011-1 zanje še do konca leta 2011 v praksi dopušča obračun in plačilo prispevkov od plače, ki si jo izplačajo  družbe, katere družbenik in poslovodna oseba so. S 1. 1. 2012 pa navedeni zavarovanci:
•    prenehajo z obračunavanjem prispevkov od izplačanih plač,
•    preidejo na obračunavanje prispevkov v skladu z veljavno zakonodajo, to je od zavarovalne osnove v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Za opravljeno poslovodno delo zavarovanec z zavarovalno podlago 040 po 1. 1. 2012 ne bo prejemal plače temveč plačilo za opravljanje funkcije poslovodenja. Dohodek edinega lastnika – poslovodne osebe, ki ga prejme od svoje družbe za opravljanje funkcije poslovodenja, se obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Ob izplačilu dohodka za vodenje poslovnega subjekta prejemniku dohodka – zavarovancu z zavarovalno podlago 040, izplačevalec – družba, katere edini lastnik je ta zavarovanec, davčnemu organu predloži obračun davčnega odtegljaja na REK-1 obrazcu. Za izplačila po 1. 1. 2012 se pri tem uporabi naslednje – nove oznake vrst dohodka:
•    1141 – Dohodek za vodenje enoosebne družbe (zavarovalna podlaga 040) – REK-1 (zbirni del)
•    1110 – Dohodek za vodenje družbe - iREK

Navedene nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu se uporabijo za vse oblike izplačil dohodka za vodenje poslovnega subjekta, tako za izplačila dohodka v obliki denarnih plačil kot za morebitna izplačila v naravi (bonitete) ali izplačila povračil stroškov nad neobdavčenim zneskom.

Pri vseh zavarovancih s šifro podlage za zavarovanje 040 (družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe), je s 1.1.2012 spremenjen zavezanec za prijavo, in sicer zavarovanec sam, kar pomeni, da je s 1.1.2012 pri vseh zavarovanjih po šifri podlage za zavarovanje 040 zavezanec za prijavo evidentiran zavarovanec (družbenik) in ne več družba (zavod).

Skladno z zgornjimi spremembami zavezanci predložijo podatke o prispevkih za socialno varnost na obrazcu PODO-OPSVL (in ne več na REK-1 obrazcu). Ker obrazec PODO-OPSVL oddajajo fizične osebe, je potrebno, da si pooblaščenci za elektronsko oddajanje obrazcev prek sistema eDavki, pridobijo ustrezno zunanje pooblastilo od fizične osebe.

Rok za predložitev PODO-OPSVL obrazca je do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če je 15. v mesecu praznik, sobota ali nedelja, se rok predložitve premakne na prvi naslednji delovni dan. Za obdobje januar 2012 bo možno oddati PODO-OPSVL v začetku februarja 2012.

V skladu s 35. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se vsi stroški, vezani na izplačilo plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za leto 2011 priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Po pojasnilu DURS št. 4251-2597/2011 so prispevki za socialno varnost družbenika – poslovodje lahko davčno priznani, če iz vsebine plačila po medsebojnem dogovoru v okviru katerega se je družba zavezala plačati prispevke za socialno varnost izhaja, da gre pri plačilu, ki zajema tudi plačilo prispevkov, za dogovor opredeljen v pogodbi o poslovodenju in da vsebina pogodba zadošča presoji poslovne potrebnosti po 29. členu ZDDPO-2.

mag. Mojca Kunšek


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.