c S
Nove investicijske olajšave pravnih oseb veljajo že za leto 2008 02.03.2009 Z zadnjimi spremembami ZDDPO-2 lahko pravne osebe uveljavljajo 30% investicijske olajšave že pri davčnem obračunu DDPO za leto 2008.

Zadnje spremembe ZDDPO-2 omogočajo koriščenje 30% davčne olajšave za leto 2008 v maksimalni višini 30.000 evrov oziroma v višini davčne osnove za investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva.

Namen in cilj novele zakona Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C), ki je bil obravnavan po skrajšanem postopku, je razbremenitev gospodarstva v času svetovne finančne krize in obenem spodbujanje gospodarstva za investiranje in posledično rast in razvoj tudi v težjih in spremenjenih razmerah.

Sprememba ZDDPO-2 se nanaša predvsem na dopolnitev ZDDPO-2 glede že uveljavljene investicijske olajšave, ki se odslej lahko uveljavlja v višini 30 odstotkov investiranega zneska, vendar največ v višini davčne osnove, pri čemer spremenjeni 55.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ne vsebuje več zahteve po zaposlitvi najmanj dveh zaposlenih za polni delovni čas, kar je pogojevala prejšnja sprememba zakona.

Zakonske določbe natančno določajo tudi predmet investicije za katerega je možno uveljavljati davčno olajšavo, pri čemer je potrebno opozoriti, da med opremo ne vključujejo:

•    pohištva in pisarniške opreme – razen računalniške opreme,

•    motorna vozila – razen

-    osebna vozila na hibridni ali električni pogon,

-    avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV,

-    tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V.

Pri investicijah v opremo je zavezanec, ki ima sredstvo v lasti, izenačen z zavezancem, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. Tako tudi zavezanec, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema, lahko znižuje davčno osnovo pod navedenimi pogoji.

Investicijske olajšave lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi za investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva po določbah slovenskega računovodskega standarda SRS 2 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, in mednarodnega standarda računovodskega poročanja MRS 38 – Neopredmetena sredstva. Pri tem pa zakon eksplicitno določa, da investicijskih olajšav ni mogoče uveljaviti za investicije v dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Prav tako velja omeniti, da se davčni zavezanec pri opredeljevanju upravičenosti investicij v opremo tudi sklicuje na računovodske standarde, predvsem na SRS 1 - Opredmetena osnova sredstva in na MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)

Pri tem velja opozoriti, da davčni zavezanec ne more uveljaviti olajšave za investicije, če je v zvezi s to investicijo prejel nepovratna sredstva iz naslova sofinanciranja, iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU. Na ta način se preprečuje možnost dvakratnega financiranja oziroma ugodnosti za isto sredstvo s strani Republike Slovenije oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma EU.

Spremembe ZDDPO-2 je komentirala tudi Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), v Pojasnilu DURS št. 4200-22/2009, kjer posebej izpostavlja, da:

•    zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 30.000 evrov v posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove;

•    zavezanec uveljavlja za leto 2008, 2009 in 2010 znižanje davčne osnove za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, ter za leto 2009 in 2010 znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V.

Pri tem velja omeniti, da se navedene spremembe upoštevajo že pri davčnem obračunu za leto 2008, torej za investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki so bile izvedene od 1. januarja 2008 naprej, ki ga morajo gospodarske družbe oddati do 31. marca 2009 pri pristojni davčni upravi. To tudi pomeni, da so navedene spremembe zajete v novem Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, tako v osnovnem obrazcu DDPO, kot v novi prilogi 6a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2.

mag. Mojca KunšekČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.