c S
Obračun akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009 09.02.2009 S spremembami ZDavP-2, katerih namen je povečanje likvidnosti gospodarstva,  se pri obračunu akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009 upošteva 21% davčna stopnja, kar davčni zavezanci lahko upoštevajo tudi že pri obračunu akontacije za januar in februar.

Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je bil na področju sistema davka od dohodkov pravnih oseb sprejet ukrep, katerega cilj in namen je povečanje likvidnosti gospodarstva v trenutnih razmerah. Po teh spremembah se bodo namreč akontacije davka od dohodkov pravnih oseb izračunale in plačevale po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje, kar pomeni za zavezance nižje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in s tem takojšnjo razbremenitev oz. pozitivni vpliv na likvidnost zavezancev.

V skladu z 69. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) rezident in nerezident za dejavnost oziroma posle, ki jo opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji med davčnim obdobjem plačuje akontacijo davka.

Akontacija davka se določi na podlagi podatkov po davčnem obračunu, ki so podlaga za ugotovitev davka za minulo davčno obdobje, potem ko so bili upoštevani tudi plačani zneski davka, ki je bil odtegnjen od posameznega dohodka oziroma z davčnim odtegljajem.

Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje

V skladu z 371. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) namreč plačuje davčni zavezanec med davčnim obdobjem akontacijo davka v mesečnih ali trimesečnih obrokih in sicer:

•    v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 evrov,

•    trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 evrov.

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

Po novem je akontacija davka enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. To pomeni, da se v letu 2009 plačujemo akontacijo davka od dohodkov, izračunano od osnove po stopnji 21%. Pri tem velja opozoriti, da je navedeno davčno stopnjo možno upoštevati šele po ugotovitvi davčne osnove za leto 2008, ko se tudi ugotovi višina akontacije za leto 2009, kar pomeni po oddaji davčnega obračuna, torej pri plačilu akontacije davka v mesecu aprilu (pri mesečnih plačilih) oziroma pri plačilu akontacije davka v mesecu juliju (pri trimesečnem plačilu davka).

Pri plačilu akontacije davka za januar in februar 2009 bodo tako davčni zavezanci plačali davek na podlagi davčne osnove iz predhodnega davčnega obdobja (po obračunu DDPO 2007) in uporabili stopnjo za tekoče davčno obdobje, kar pomeni, da se za izračun upošteva osnova za določitev akontacije davka – zaporedna številka 25 iz obračuna DDPO za leto 2007 ter uporabi stopnja tekočega davčnega obdobja, to je stopnja za leto 2009 v višini 21 % in se deli z 12 mesecev.

Po ureditvi, ki je veljala pred spremembo ZDavP-2, bi obrok v enaki višini plačali tudi za januar in februar 2009, na osnovi sprememb ZDavP-2 pa se zaradi upoštevanja davčne stopnje za leto 2009 spremeni višina teh dveh obrokov. V skladu s Pojasnilom DURS, št. 007-10/2009 davčnim zavezancem za ta namen davčnemu organu ni treba predložiti spremenjenega oziroma popravljenega obračuna DDPO za leto 2007, kot tudi ni potrebno davčnega organa posebej obveščati o plačevanju spremenjenih obrokov akontacije. Davčni organ bo namreč vsem davčnim zavezancem pri določitvi višine mesečnih obrokov akontacije za januar in februar 2009 že upošteval stopnjo za leto 2009 (oziroma preračunal obroke). Davčni zavezanci, ki pri plačilu teh dveh obrokov ne bodo upoštevali zakonskih sprememb, bodo preplačila iz tega naslova lahko poračunali pri obroku za marec 2009, hkrati ob poračunu teh dveh obrokov na podlagi spremenjene davčne osnove iz obračuna DDPO za leto 2008.

Zakon določa tudi obravnavo posebnih primerov zavezancev:

1.    pri davčnem zavezancu, ki ima davčno obdobje različno od koledarskega leta – se akontacija davka obračuna po sorazmerni stopnji, ki je določena kot stopnja, ko se predhodno davčno obdobje zaključi, in stopnja za leto, ko se naslednje davčno obdobje začne, in sicer sorazmerno glede na število mesecev poslovanja v posameznem koledarskem letu. Pri teh zavezancih se bo novi obrok akontacije dohodnine za mesec januar in februar izračunal tako, da se bo upoštevala osnova za določitev akontacije davka – zaporedna številka 25 iz obračuna DDPO, predloženega v letu 2008 ter se bosta uporabili stopnji, po katerih bo zavezanec plačal davčno obveznost za davčno obdobje, za katero plačuje obroke akontacije. To pomeni, da se bo upoštevala stopnja za koledarsko leto 2008 in stopnja za koledarsko leto 2009, sorazmerno glede na število mesecev poslovanja v posameznem koledarskem letu.

2.    davčni zavezanec, ki prične poslovati, sam izračuna akontacijo davka, ki je enaka znesku davka, izračunanega glede na višino predvidene davčne osnove davčnega obdobja, za katerega se plačuje akontacija. Obrazloženi izračun predvidene davčne osnove v davčnem obračunu, višino akontacije ter obrokov akontacije predloži davčnemu organu v osmih dneh po vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco organa. Obrazloženi izračun predloži davčni zavezanec ne glede na to, ali je izračunal dobiček ali izgubo.

Davčni zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine akontacije. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije in priloži davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. O zahtevi spremembe višine akontacije odloči davčni organ v 15 dneh.

Pri obračunu nove akontacije davka namreč veljajo pravila vračunanja spremembe davčne osnove pri določanju nove akontacije dohodnine, kar pomeni, da v primeru ko je 

•    davčna osnova višja kot je bila poprej, mora davčni zavezanec razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna za že dospele obroke akontacije, plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije, obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, pa se sorazmerno povečajo.

•    davčna osnova nižja, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, sorazmerno zmanjšajo, morebitna preplačila zapadlih in plačanih akontacij pa se vrnejo oziroma pobotajo.

Če davčni organ v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovani davčni osnovi tekočega davčnega obdobja, z odločbo določi novo višino akontacije.

mag. Mojca Kunšek


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.